Aktiviteter og projekter

Hvert år afholder DN Næstved samt afdelingens lokalgrupper en række aktivteter i og om naturen. Her på disse sider kan du se billeder fra nogle af disse aktiviteter.

Arrangemanterne bliver annonceret på denne hjemmesides forside, under aktivitets kalenderen og undertiden også i dagspressen.

Svampeture

Om efteråret arrangeres svampeture

Naturens dag

Hvert år arrangerer DN Næstved "Naturens dag" som er den anden søndag i september. Vi plejer at afholde det i Fruens plantage, hvor der er bålhytte, naturlegeplads og en spændende skov.

Årsmødet
Der afholdes forskellige foredrag, disskussionsaftener og årsmøder, hvor mange spørgsmål vedrørende vores natur bliver diskuteret.

Formandens beretning og valg til bestyrelsen.

Se f.eks. Kan landbruget og DN mødes 

Høslæt på Åsen
En ny tradition er naturpleje på Åsen i Næstved. I gamle dage blev Åsens vegetation holdt nede af køer eller får, og derved blev den i dag sjældne overdrevsvegetation sikret. I moderne tider er den slags græsning ikke rentabel og derfor menneskets naturpleje af dens slags steder helt uundværdig. Vær med til sikre Åsens fremtid som et bevaringsværdigt overdrev. Arrangegementet vil blive afvikles i august måned.

Naturpleje i Holmegård mose
Hvert forår i marts/april arrangerer bestyrelsen i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen frivillig naturpleje i Holmegårds mose. Her hjælper vi mosen med at fjerne en masse uønskede små birketræer, som truer mosen med en hel tilgroning og ødelæggelse af mosens natur. Denne tilgroning er bl.a. forårsaget af lodsejernes dræning af mosen og af generel kvælstofbelastning fra luften.

Blomsternes dag
Bestyrelsen arrangementer udflugter til interresante naturlokaliteter som regel indenfor kommunens grænser.
Dette gælder f.eks. den årlige udflugt i samarbejde med Dansk Botanisk Forening, under arrangementet "De vilde blomsters dag", hvor en blomsterkyndig ekspert vil hjælpe de fremmøde med at finde spændende blomster. Arrangementet afvikles i midten af juni.

  Høslæt på Atterbakke
På den lille bakketop mellem Toksværd og Størlinge i den østlige del af kommunen vil bestyrelsen som noget nyt arrangere frivillig naturpleje af denne fredet og enestående lille lokalitet der ligesom Åsen i Næstved er truet af tilgroning. Naturplejen vil foregå i samarbejde med Næstved kommune. Naturplejen vil afvikles i juni og i august eller september.                        
 

Fortidsminder
Den meget berømte Grundtvig Stendysse blev i 2008 renoveret bl. a. takket være en stor indsats fra DN-Næstved. Frivillige fra DN sørgede for naturplejen omkring dyssen og specialister fra Kulturarvstyrelsen sørgede for ny registrering og undersøgelse af dyssen.