Naturen i Ringsted

Ringsted Kommune er en landbrugskommune, da mere end 60 procent af kommunens areal er landbrug. Kun 7 procent af kommunens samlede areal er natur (ikke skov).

Kommunens væsentligste naturopgaver

DN har lavet en gennemgang af samtlige kommuners vigtigste naturopgaver. Ringsted Kommunes primære opgaver er:

  • At beskytte naturtyper som heder, moser, enge, søer og overdrev mod forringelse og arealreduktion. Ligeledes skal kommunen have et opdateret overblik over udbredelsen og lokaliseringen af de enkelte naturtyper for at sikre den rette forvaltning af og regulering af landbruget i forhold til naturen.
     
  • At regulere landbruget gennem miljøgodkendelser af husdyrbrug og miljøtilsyn, så de negative konsekvenser af landbrugsdriften for naturen begrænses ved at tilgodese hensynet til natur, miljø og landskab i alle sager. Tilsvarende skal miljøtilsyn af landbrug overholde den lovpligtige frekvens.
     
  • At sikre borgerne adgang til naturen så mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv øges. Kommunen skal med respekt for det eksisterende dyreliv være en aktiv medspiller, når grønne stinet, mark- og skovveje skal etableres og bevares. Se mere om friluftsliv i boksen til højre.
     
  • At beskytte truede dyre- og plantearter. I forbindelse med kommunernes overtagelse af naturbeskyttelsen i det åbne land pr. 1. januar 2007, modtog alle kommuner et eksempel på en truet art fra Miljøministeren, som de har et særligt ansvar for at beskytte gennem eksempelvis naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Ringsted Kommune modtog langsporet gøgelilje, der trives i lysåbne løvskove og på overdrev, hvor græsning sikrer mod tilgroning.

Beskyttet natur i Ringsted


Klik på kortet for at se andelen af beskyttet natur i Ringsted.

Andre kommuners opgaver

På DN's hjemmeside, dn.dk, kan du læse om de andre danske kommuners naturopgaver.

Kommunens opgaver