Naturen i Hørsholm

Hørsholm Kommune har en enestående naturmæssig beliggenhed som forbindelsesled mellem to store naturområder, nemlig: Hovedstadens Nye Grønne Ring og den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Hovedstadens Nye Grønne Ring strækker sig fra Køge Bugt op til Sjælsø og videre til Rungsted. Sjælsø indtager en vigtig rolle i denne stort tænkte plan.

Næsten alle arealer rundt om Sjælsø er sikret ved fredninger. De storslåede udsigter fra nord og syd over Sjælsø blev fredet allerede så tidligt som i 1950. Samtidig er arealerne ved Sjælsøs vestlige og østlige ende pålagt egentlige landskabsfredninger i 2000 og i 2006. For de militære øvelsesarealer vest for Sjælsmark Kaserne træder fredningen dog først i kraft når den militære brug af arealerne ophører.

I 2007 beslutte Miljøministeren at igangsætte projekt for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Projektet, som er meget visionært og veldokumenteret forener store naturmæssige og kulturhistoriske værdier. Forslaget berører ikke direkte Hørsholm Kommune, men det er - naturmæssigt - så tæt på vor kommune, som det næsten kan komme. Den sydligste del af selve nationalparken udgøres nemlig af Store Dyrehave, som grænser op til Tokkekøb Hegn og det meget smukke område ved Store Dam. Såfremt nationalparkforslaget realiseres, vil den vestligste del af kommunen omkring Kettinge, som også er et meget værdifuldt landskab, danne et bindeled til de fredede naturområder omkring Sjælsø.

Store sammenhængende naturområder vil fremover blive endnu mere efterspurgt end i dag. Det vil ske i takt med at der inddrages endnu mere jord til byudvikling i regionen. Hørsholm Kommunes naturmæssigt strategiske placering, som tilmed er sikret ved de omfattende fredninger, vil derfor betyde, at Hørsholm Kommune - i endnu højere grad end nu - også fremover vil blive betragtet som et attraktivt sted at bo.