Om DN Varde

Lige som resten af Danmarks Naturfredningsforening arbejder DN Varde for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø. 

Det gør vi på mange forskellige måder:
 
Vi deltager i debatten med kommunen, miljøcentrene og erhvervslivet om den offentlige planlægning. Det kan dreje sig om planer for bebyggelse, trafik, affaldshåndtering, vandforsyning, adgang til naturen – og mange andre vigtige emner.

Vi følger grundigt med i kommunens og miljøcentrenes afgørelser efter natur- og miljølovgivningen. Det kan f.eks. være en tilladelse til byggeri i det åbne land, en godkendelse af en forurenende virksomhed eller en tilladelse til indgreb i et beskyttet naturområde. De fleste af afgørelserne har vi ret til at klage over – og den ret udnytter vi af og til.

Vi er repræsenteret og samarbejder med mange andre foreninger i forskellige sammenhænge og projekter. Vi lægger vægt på et bredt samarbejde.

Vi laver projekter og kampagner – hvor det er os selv, der sætter dagsordenen. Det kan f.eks. handle om at pleje et naturområde, foreslå fredninger, affaldsdag…..  måske har du en god idé.

Vi laver ture og andre arrangementer. Mange medlemmer deltager år efter år i vores ture hvor vi forsøger at præsentere lokalbefolkningen for de naturperler de bor i nærheden af.
 
Vi os umage for at være naturens og miljøets fortalere på en konstruktiv måde, som giver resultater. Vi søger hellere dialog og samarbejde end konfrontation. Og vi respekterer, at det er de folkevalgte politikere, der i den sidste ende bestemmer. Til gengæld forsøger vi gennem vore handlinger at påvirke dem og deres embedsmænd i en natur- og miljøvenlig retning, eller at få sagerne prøvet ved højere klageinstans.

I DN Varde arbejder vi bl.a. med:

Vrøgum Kær: Efter forslag fra DN-Varde købte Danmarks Naturfond Vrøgum Kær i 2003. Kæret er en unik naturperle både botanisk og geologisk. Der er nu lavet plejeplan for kæret og der igangsættes pleje ultimo 2007 i form af afgræsning og rydning af opvækst.

Forureningen i Kærgård Klitplantage: DN Varde har gennem de seneste 20 år forsøgt at få fokus på giftdepoterne i Kjærgård Plantage ved at orientere om den viden der foreligger, samt om de risici, der er forbundet med udsivningen af de meget miljøskadelige stoffer til havet.

Fredede områder: DN-Varde har særlig fokus på kommunens fredede områder. Sammen med private naturelskende lodsejere er et område ved Henne Mølle å og et større område nord for Henne Strand sommerhusområde blevet fredet. Endeligt var det Naturfredningsforeningen, der med en gave fra Lauridsen Fonden, tog initiativ til at restaurere Varde Å med genopretning af 4 snoninger gennem Kongens Kær.  

Naturens dag: DN-Varde arrangerer hvert år Naturens Dag den 2. søndag i september på forskellige lokaliteter i kommunen. En dag hvor interesserede kan komme ud i naturen og opleve mange spændende aktiviteter både for voksne og børn.

Ture: DN Varde har gennem en lang årrække udviklet ture for at give alle et indblik i de store naturværdier, vi har i vores område. Det er ikke bare kun ture i naturen. Mange ture omfatter ligeledes orientering om landskabets opståen, kulturen, historiske og arkæologiske forhold. De fleste ture er vandreture, men der afholdes lejlighedsvis også cykelture.

Planlægning og miljøforhold: DN Varde følger og reagerer aktivt i forhold til de kommunale planlægningssager omfattende lokalplaner og kommuneplan. Vore indsigelser medvirker til forbedrede planer og projekter. 

Affaldsdag: DN- Varde har to gange deltaget i DNs landsdækkende affaldsindsamling. Her har vi samarbejdet med henholdsvis den lokale landboforening og en sogneforening. 

Grønt råd: DN-Varde arbejder for at der bliver etableret et Grønt Råd i Varde Kommune. Her kan forskellige grønne foreninger være repræsenteret og samarbejde med og rådgive de lokale politikere, så kommunen udvikler sig i en mere bæredygtig retning. 

Varde Å projektet: DN-Varde har været med i genopretningsprojektets følgegruppe. Projektet er det næststørste genopretningsprojekt nogensinde, kun overgået af Skjern Å. Det er vigtigt, at få vandet tilbage i åen fra Ansager og Holme Kanalerne og få slynget de dele af åen der er blevet rettet ud gennem tiderne. Alt dette for at give fisk, insekter og fugle bedre levevilkår.
 
Nationalpark Vadehavet: Målet er en Nationalpark, der går helt ind til Varde By. Varde Å er det eneste vandløb der har sit udløb i Vadehavet som ikke er reguleret med sluser og diger, derfor er det vigtigt at få engene langs åen med i nationalparken.
 

.

Bliv frivillig aktiv

Kontakt DN Varde for at høre mere om vores aktiviteter. Vi vil rigtig gerne være flere i afdelingen, og der er masser af spændende ting at tage fat på. Kontakt os