Tryggevælde Ådal

Tryggevælde ådal med den brede langsomt flydende å der strækker sig fra syd til nord gennem hele Vallø kommune. Ådalen har flere steder et ca. 500 m bredt engareal med et meget artsrigt og varieret plante- og fugleliv. Den store artsrigdom skyldes kalkrigt vand fra bakkedragene udenom og græsning, som holder vegetationen lav. I den korte årrække, hvor græsningen ophørte på flere af engene, groede de alt for hurtigt til i enkelte kraftigt voksende arter som mjødurt, dueurt, sødgræs og brændenælde. I en lang periode  sørgede Roskilde Amt for græsningen, så Ådalen atter blev et attraktitivt raste- og redested for vade- og engfugle. Efter Stevns Kommunes overtagelse af ansvaret i 2006 har tilgroningen igen taget fart. Men nu er der måske håb i sigte. Ådalen er et så enestående rigt naturområde, at den er udvalgt blandt mange som et internationalt beskyttelsesområde, hvor vi har ansvaret for at beskytte og bevare netop den særlige natur for vores efterkommere. Derfor er der i 2012 dannet et særligt Natura 2000 lau, som skal sikre græsningen af engene igen kommer igang, så tagrørene forsvinder og det rige planteliv vokse frem påny.  Åen, som flere steder er over 15 m bred, slynger sig gennem landskabet og er et yndet lystfiskermål. Åen holder en rimelig fin vandkvalitet og har en stor fiskerigdom p.gr.a udsætning af ørredyngel. Fiskekort kræves.
 


Foto: Inge Ambus                        Tryggevælde Å


Foto: Inge Ambus                        Tryggevælde Ådal

Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse