Vi er med til at frede unik natur

Danmarks Naturfredningsforening er med til at frede unik natur i Danmark. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte naturen.

Med en fredning lægges rammerne for et områdes fremtid. Med en fredning kan man for eksempel:

  • Fastlægge bestemte stiforløb
  • Sikre udsigter
  • Foreslå en bestemt naturpleje eller driftsform.

Der kan være mange grunde til at frede et område. Se vores film om tre vidt forskellige fredninger.

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at DN kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør, om området skal fredes.

Når en fredningssag rejses, starter i princippet en retssag. En dommer med særlig kompetence i fredninger (fredningsdommer) vurderer fredningsbestemmelser og de erstatningskrav, som indløber fra de berørte ejere. Der skal nemlig betales fuld kompensation for de indskrænkninger, som de enkelte lodsejere eventuelt påføres.

Oplev de fredede områder

DN har beskrevet alle fredede naturområder i Danmark - der er ca. 3500 områder.  Du får her et redskab til oplevelser i de skønneste områder af den danske natur.
Oplev de fredede områder

Fredninger er populære

Det er almindeligt, at fredningsforslag får en ret blandet modtagelse, eller i første omgang vækker decideret modstand. Erfaringerne viser imidlertid, at fredninger næsten altid er populære, når de endelig er afsluttet. De bliver kilde til lokal stolthed, og de betyder ofte, at nærområdet bliver mere attraktivt. Det er velkendt, at boligannoncer refererer til, at der er fredede områder i nærheden.

Fortsat behov for fredninger

Danmarks Naturfredningsforening har været med ved hovedparten af de fredninger, der er gennemført i Danmark, og man kunne tro, at der nu ikke er meget mere at frede og bevare, men der er stadig mange bevaringsværdige områder, der ikke er fredet, og som med jævne mellemrum trues af byudvikling, vejanlæg m.v. Og der er brug for at revidere mange af de gamle og utidssvarende fredningsbestemmelser, så de virker efter hensigten. Endelig er der brug for fredninger, når man skal realisere naturpleje og naturgenopretning, oprette rekreative områder, sikre eller skabe adgang til naturområder, fortidsminder og udsigter og meget meget mere.

Det vigtigste mål for DN’s fredningsarbejde er at beskytte, forbedre og genskabe Danmarks vigtigste og mest unikke naturværdier gennem en restriktiv og varig beskyttelse.

Læs DN’s fredningsstrategi 2017-2022

Handlingsplan for fredning

Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danmarks Naturfredningsforening har i fællesskab udarbejdet en Handlingsplan for fredning 2013. Handlingsplanen er blevet til i tæt samarbejde mellem de tre parter og er et fælles produkt. Handlingsplanen indeholder en evaluering af de sidste otte års fredningsindsats og giver samtidig de overordnede rammer for, hvordan fredningsarbejdet fremover skal prioriteres, og hvad målet for en fredning er. Handlingsplanen skal skabe større sammenhængende naturområder og frede flere vigtige naturperler. 

Læs Handlingsplan for fredning her

Fotoplancher fra fredede områder

Vi har lavet en fotoudstilling med 50 billeder fra fredede områder rundt om i Danmark.

Se billede fra fredede områder (10 MB)


Fredninger handler også om bedre adgang for offentligheden på mærkede stiforløb.

Fredningssager

Vil du se fredningsforslag, fredningskort og afgørelser ?

Find fredninger fra årene 2010-2016

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk

Tjek fredede områder

Vær med til at gøre en forskel for naturen i dit nærområde. Vi vil rigtig gerne have din hjælp til at tjekke tilstanden i Danmarks fredede områder.

Læs mere om fredningstjek