Danske dyr

Mange dyr i den danske natur har dårlige vilkår og er i fare for at forsvinde. Vi skal have mere skov og flere naturområder, der hænger sammen, så dyrene kan få bedre levesteder.

Hasselmus
LEVESTEDER FORSVINDER. Hasselmusen lever udelukkende i områder, hvor der er meget og tæt krat og lysåben skov – typisk ekstensivt drevne yngre skove, med meget ”ukrudt” i form af brombær, kaprifolie med mere. Sådanne skove er ikke særligt almindelige i dag.

Dyrearter, som trives i landbrugslandskabet, fx krager og råger, har det godt, men de dyrearter, som er knyttet til natur, fx viben, haren og sanglærken, har det dårligt. Mere end hver femte dyreart, som overvåges i Danmark, er på rødlisten over truede dyr.

Problemet for dyrene er, at to tredjedele af Danmarks areal er landbrugsjord, som pløjes og dyrkes. Kun en tiendedel er natur i det åbne land. Og den natur, der trods alt er, ligger som isolerede ø’er i et hav af landbrugsjord, hvor motorveje og byer også udgør barrierer.

De arter, som stiller særlige krav til levesteder, og som har svært ved at sprede sig på tværs af landbrugsjord og veje, har derfor store problemer. Birkemus og hasselmus er de to arter af pattedyr, som har det sværest.

Vi har brug for dyrene

Ud over at mange dyrearter er vigtige i forhold til fx at bestøve planterne, så vi kan få æbler og andre frugter og grøntsager, har mange af os også en glæde ved at opleve dyrene.

Hvem har ikke glædet sig over flaksende sommerfugle og set børns begejstring over dem? Og har man set et marsvin eller en sæl tæt på, glemmer man det ikke lige med det samme. Det er glæder, som det er svært at sætte økonomisk værdi på, og som vi skal bevare til de kommende generationer.

Bedre levesteder for dyrene nu

Naturen svinder ind og for at hjælpe dyrene, skal vi i Danmark have mere skov og flere naturområder, der hænger sammen. Det arbejder vi for i Danmarks Naturfredningsforening.
Samtidig arbejder vi for at skabe bedre levesteder for dyrene i de eksisterende skove.

Vi deltager fx i miljøministerens Vildforvaltningsråd, hvor vi er med til at lave hjælpeplaner for truede arter. Blandt andet ulven, hasselmus og birkemus. Men det er desværre ikke alle dyr, der er politisk vilje til at hjælpe og beskytte.

Skovmåren, som er truet og på den danske rødliste, er der ikke politisk vilje til at beskytte, for den er ikke på listen af dyr, som Danmark over for EU har forpligtet sig til at beskytte.

Praktisk hjælp til dyrene

Danmarks Naturfredningsforening arbejder på at rejse midler til at gennemføre praktiske projekter for de mest truede arter. For tiden har vi projekter i gang eller på bedding for odder, hasselmus, birkemus, skovmår og de små mårdyr.

Hvis du vil vide mere

Danmarks Naturfredningsforenings projekter til hjælp for dyr

Problemer med beskyttelse af dyrelivet i Danmark

Det mener vi om jagt

Fakta om danske dyr

Det arbejder vi for

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for

  • Bedre levesteder i skovene og i det åbne land, for dyrene
  • Et sammenhængende net af levesteder, så bestandene ”hænger sammen” og ikke bliver små og ustabile
  • Indpasning af landbrug, skovbrug og infrastruktur i landskab og natur – ikke omvendt
  • Plads til dyrene, fx vildsvin og ulv - som er vendt tilbage til den danske natur

Se vores politik om natur (pdf)

Truede arter

Det er vigtigt at skelne mellem ”truede” arter og arter i tilbagegang. En art kan sagtens være i tilbagegang, også voldsom tilbagegang, uden at være truet. Et eksempel er haren.

I Danmark har vi lavet en ”rødliste” over dyrearter, som er truede i forskellig grad.

Se rødliste over truede arter

En del artsgrupper, blandt andre pattedyrene, er ikke angivet på den aktuelle rødliste. Der må man se på den forrige rødliste fra 1997 for den seneste vurdering.

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem