Vandløb

Færre fisk i de danske åer og bække. Det er resultatet af, at vandløb gennem 200 år er blevet rettet og gravet ud for at give plads og mulighed for at dyrke jorden omkring dem. Vi mener, at vandløbene skal have lov til at udvikle sig naturligt, så der igen kan komme et rigt liv af smådyr, fisk og vandplanter i dem.

Naturligt vandløb
NATURLIGT. Et lille vandløb med naturlig udvikling af snoninger.

Der er ganske få naturlige bække og åer tilbage i Danmark. De er i stor stil blevet rettet ud, gravet for dybe og brede og lagt i rør i for at give plads til landbruget.

Et naturligt vandløb er ikke lige, men tilpasser sig landskabet og snor sig gennem det. Jorden omkring det naturlige vandløb er naturligt også våd, da grundvandet her løber ud i vandløbet. Derfor har man ”vedligeholdt” vandløbene for at dræne vandet væk fra den omkringliggende jord, så den kunne bruges som landbrugsjord til afgrøder, der ikke tåler fugtig jord.

Smådyr, fisk og vandplanter har brug for varierede vandløb

I dag er kvaliteten af selve vandet i vandløbene for det meste god, men vandløbene får ikke tilført nok vand og er ikke varierede nok på grund af den såkaldte vedligeholdelse, hvor vandløbene er blevet rettet ud og gravet dybere og bredere.

Med lav vandstand og ensformighed er der ikke gode betingelser for smådyr, fisk (fx ørreder) og vandplanter.

For eksempel kan vandløbenes dyr ikke bevæge sig frit, når vandstanden bliver for lav, og fisk mangler ynglesteder, når bunden af vandløbene ikke brydes af sten- og grusbanker.

Vandløbene skal have

 • Vand: Nok af det og rent.
 • Slyngninger: Slyngning er vandløbets natur, her gnaver vandet dybt på ydersiden og lægger til på indersiden. Det giver variation og biodiversitet.
 • Stryg: Lavvandede sten- og grusbanker, hvor strømmen er god og vandet iltet. Her lægger ørreder deres æg.
 • Høller: På ydersiden af vandløbets slyngninger gnaver vandløbet dybt. Her er der gode standpladser for fiskene.
 • Vandplanter: Vigtige for variationen i vandløbet og for biodiversiteten. Planterne giver skjul, fæste og føde til vandløbets dyr.
 • Fri passage: Fisk og smådyr skal kunne bevæge sig frit op og ned i vandløbet.

Naturlige vandløb har mange fordele

Vi arbejder for frie vandløb med plads til naturlig udvikling! Det er både billigere for samfundet og bedre for naturen at lade vandløbene udvikle sig naturligt. Derfor skal den positive udvikling med genopretning af vandløb fortsættes og øges fremover.

Fordelene ved naturlige vandløb og naturlige vandløbsomgivelser er mange:

 • Ørredbestanden vil øges med 4-5 gange så mange fisk.
 • Smådyrene får meget bedre levevilkår.
 • Sjælden eller ingen høst af vandplanter giver alsidig plantevækst i og ved vandløbet.
 • Stryg, sten og planter virker som risle-filter og øger vandløbets selvrensning.
 • Oversvømmede enge fjerner nitrat billigt og holder fosfor og okker tilbage.
 • Der er mange penge at spare til vedligeholdelse.
 • Plads til oversvømmelse på enge og andre naturarealer begrænser oversvømmelser andre steder i bebyggede områder og modvirker klimaeffekten.

Se film om vandløb ført tilbage til naturlig tilstand

Her kan du se en lille film om genslyngningen af Omme Å. Resultatet er en større bestand af fisk og en fin, varieret natur. Samtidig bliver vandet renset for kvælstof, når det siver gennem jorden i vådområdet.
Se film om naturligt vandløb

Film om naturligt vandløb

Se flere film på fiskepleje.dk 

Det arbejder vi for

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at vi fremover kun tillader forbedringer af Danmarks vandmiljø og naturområder, og ikke flere forringelser.

For vandløb betyder det

 • Plads så vandløbet kan sno sig naturligt
 • Plads så vandløbet kan oversvømme de lavtliggende vandløbsnære arealer
 • Skånsom vedligeholdelse af vandløbets plantevækst og bund

Se hvad vi mener om de danske vandplaner

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem