Havet

Havet er den største, den vildeste og mest uregulerede naturtype, vi har i Danmark. Landets størrelse taget i betragtning har vi en af verdens længste kystlinjer, 7500 km. Ingen steder i landet er der mere end 50 km til kysten.

Trusler mod havmiljøet

Havet er truet af næringssalte fra landbruget, nedfald fra atmosfæren, miljøfremmede stoffer, forurening fra skibsfart, råstofindvinding, tekniske anlæg og overfiskeri.

De urensede spildevandsudledninger er ikke længere en stor trussel, selvom der lokalt kan være en væsentlig belastning fra renseanlæg og spredt bebyggelse, havbrug og industrier.

Vandkvaliteten i vores havområder er blevet klart bedre som følge af spildevandsrensningen og reduktioner i landbrugets kvælstofudledning. Tilbagevendende iltsvind, stærkt reducerede fiskebestande og eksempelvis dominans af vandmænd er tydelige tegn på, at der alligevel sker alvorlige ændringer i det økologiske system.
 
Man kan ikke nødvendigvis genskabe et økosystems funktion og tilstand ved at fjerne de påvirkninger, der har forarmet det, eksempelvis for stor kvælstoftilførsel. Har forarmningen medført funktionelle forstyrrelser, skal der ofte mere til.

En havbund, der har været udsat for massivt iltsvind, og hvor bunddyrene er udryddet, vil ikke nødvendigvis vende tilbage til sin oprindelige tilstand, når ilten vender tilbage og nye bunddyr-larver får lejlighed til at slå sig ned. Det betyder, at belastningen måske skal reduceres mere end antaget for at modvirke yderligere iltsvind, og at genskabelsen af et sundt havmiljø tager tid.

 

I Natur & Miljø nr. 1 2010 satte Danmarks Naturfredningsforening fokus på havet omkring Danmark. 

Se opslaget om det sårbare hav i stor størrelse


Her kan du se, hvordan muslingeskraberne ødelægger havbundens dyre- og planteliv.

Se også  filmen 'Lille hav Hvad nu?' om truslerne mod det danske havmiljø

Marine nationalparker

Danmarks Naturfredningsforening har udpeget otte områder i havet omkring Danmark, der bør beskyttes og udnævnes til marine nationalparker. Områderne indeholder havets forskellige naturtyper og er en del af Danmarks kulturarv.

Læs mere om marine nationalparker

DN mener

  • Fremtidens produktionsformer i landbruget, energiforsyningen og transportsektoren skal effektivt minimerer tab og udledning af næringsstoffer
  • Spildevandsrensningen skal udbredes til de spredte kilder og optimeres på de større anlæg
  • Fiskeproduktion skal placeres i anlæg, hvor spildevandet kan renses
  • Muslingeskrab skal stoppes, og opdræt af muslinger skal styrkes
  • Fiskeri skal foregå på naturlige, sunde og selvreproducerende bestande og holdes indenfor biologisk sikre grænser.
  • Alt fiskeri med tunge, slæbende og energislugende fiskeredskaber skal indstilles
  • For at minimere risikoen for olie- og kemikalieforureninger ved grundstødninger og kollisioner i danske farvande, skal de snævre tættrafikerede, danske farvande overvåges. Der skal være øget brug af lods og mere trafikseparering. Og der skal være bedre beredskab, når ulykken er sket

Havpolitik og -strategi

Læs vores officielle havpolitik og vores strategi for at arbejde med at bevare den marine natur.

Læs vores havpolitik (pdf)

Læs vores havstrategi (pdf)

Affald i havet

Plastikposer, plastikflasker, engangslightere, bleer, emballage, bildæk og mikroskopiske plastikrester samler sig i flydende øer i verdenshavene. Også i havet omkring Danmark er der affald. Affaldet kan være skyld i at dyr dør.

Læs mere

Kontakt

Henning Mørk Jørgensen
31 19 32 35, hmj@dn.dk

Bo Håkansson
22 27 51 57, boh@dn.dk 

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem