Hovedbestyrelsens sagsakter

Her finder du referater, dagsordner og mødebilag til møder i DN's hovedbestyrelse (HB):

HB-møde 15. december 2016

Dagsorden
3-1 Indstilling til fredningsplan 2017-18 (kun til HB)
4-1 Sekretariatets indstilling om principper for afdelingernes prioritering mellem lokale sager (kun til HB)
5-1 Sekretariatets indstilling til godkendelse af DN som medstifter af Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
5-2 Vedtægter
5-3 Forretningsplan
5-4 Prospektudkast
6-1 Problematik vedr. små naturpletter
6-2 Købsopfordring
6-3 Strategi for Den Danske Naturfond
7-1 Indstilling om budgetjustering-ekstra bevilling
8-1 Hovedbestyrelsens interne leveregler
9-1 Sekretariatets orientering

HB-møde 10. november 2016

Referat
Dagsorden

2-1 Naturnationalparker – forslag til Repræsentantskabets behandling af rapporten
3-2 Ændringsforslag til AP2017 fra DN Odense om klima
4-1 Budgetopfølgning 3. kvt.
4-2 Budgetopfølgning 3. kvt. inkl. opdateret budget (estimat) 2016
6-1 DN’s deltagelse i kommende Vandråd
7-1 Evaluering af DN's Netværk 2016
11-1 Status på samarbejdsaftale mellem DN og Naturfonden

HB-møde 7. oktober 2016

Referat
Dagsorden
4-1 Indstilling til DN's energiforsyningspolitik
4-2 Udkast til DN's energiforsyningspolitik
5-1 Andet udkast til AP2017
5-2 Budgetsammenligning 2015-2017
5-3 Forklaring af budgetsammenligning
5-4 Behandling af input fra DN Odense
6-1 Sekretariatets indstilling til IT-værktøjet 'Giftfri Have'
6-2 Sekretariatets indstilling vedr. børnesitet
6-3 Sekretariatets indstilling vedr. økonomisk ramme for udgifter ved ansættelse af adm. dir. (kun til HB)
8-1 HB's møde- og arbejdsplan 2017
8-2 Udkast til foreningskalender 2017
12-1 Sekretariatets oplæg til behandling af HB's møde- og arbejdsform
12-1A HB's møde og arbejdsform
12-1B Om HB's medlemmernes involvering i dagsordenen for HB-møderne
12-1C Regler for elektroniske høringer i HB
12-1D Håndtering af henvendelser til HB og præsidenten

HB-møde 2. september 2016 

Referat
Dagsorden
3-1 Halvårsstatus for gennemførelse af aktiviteterne i AP2016
3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget 2016 
3-3 Regnskabsforklaring
4-1 Opdateret inspirationsoplæg til HB om AP 2017
4-2 Første udkast til AP2017
4-3 Behandling af input fra organisationen
5-1 Indstilling til HB om naturnationalparker september 2016
5-2 DN Silkeborg kommentarer Naturnationalpark
5-3 DN Helsingoer kommentarer naturnationalpark
5-4 DN Gribskov kommentarer naturnationalpark
5-5 NIRAS-rapport (bilag til denne udsendes på forespørgsel til mads@dn.dk)
6-1 Notat som input til HB’s drøftelse af DN’s holdning til hegning
7-1 Forslag til rammer for en opdateret DN-skovpolitik
7-2 DN Skovpolitik 2016 rammedokument til HB
7-3 Kladde til temakapitel om urørt skov
7-4 Kladde til temakapitel om bæredygtig træproduktion
7-5 DN’s eksisterende skovpolitik

HB-møde 15. august 2016

Referat
Dagsorden
2-1 Organisering af arbejdet i DN’s sekretariat (Kun til HB)
2-2 Organisationsdiagram – Direktionens forslag (Kun til HB)
2-3 Organisationsdiagram – som organiseringen var før 3. juni (Kun til HB)
3-1 Oplæg om kampagner (Kun til HB)
4-1 Status for udgifter til medlemshvervning, medlemsindtægter og medlemstal pr. 30.6. (Kun til HB)
4-2 Status for udgifter til medlemshvervning samt medlemsindtægter pr. 10.8. (Kun til HB)
5-1 Indstilling til Skovrådet
5-2 Anmodning om indstilling
5-3 Forretningsorden for Skovrådet
5-4 Skovlovens § 47

HB-møde 3. juni 2016

Referat
Mindretalsudtalelse
Dagsorden
2-1 Kampagnetemaer efteråret 2016
3-1 Medlemsudvikling og rå-budget 2017  (kun til HB)
4-1 Status på de strategiske sigtelinjer
5-0 Indstilling: DN’s fredningsstrategi 2017-22
5-1 DN’s fredningsstrategi 2017-22
5-2 Evaluering af DN’s fredningsstrategi 2010-2015
5-3 Fredningstjek – et nøgleprojekt
5-4 Procedure for behandling af fredningssager i DN
6-1 Fejring af Årets DN-afdeling

HB-møde 29. april 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Evaluering af REP-mødet i Helsingør
3-2 Deltagerevaluering - rapport
4-1 OU-kandidater
6-1 Budgetopfølgning 1. kvt. 2016
6-2 Budgetopfølgning - forklaring
8-1 HB's møde- og arbejdsform
9-1 AP-processen i HB
10-1 Sekretariatet orienterer

HB-møde 18. marts 2016

Referat
Dagsorden
2-1 Revisionsprotokollat til Årsregnskab 2015
2-2 Årsrapport 2015
2-3 Sekretariatets forklaring af Årsregnskab 2015 og indstilling om disponering af resultat 
2-4 Sekretariatets indstilling om grundkapitalens størrelse
2-5 Budgetopfølgning til Årsregnskab 2015
2-6 Udkast til HB’s indstilling til REP for gennemførelse af AP2015
5-1 Kandidatliste til valghandlingerne på REP
5-2 Foreløbig REP Dagsorden
6-1 Dagsordenforslag og HB’s stemmeanbefaling vedr. marin nationalpark Femern Bælt
9-1 Plast væk fra naturen - ny kampagne
10-1 Materiale til ministeren
12-1 Sekretariatet orienterer

HB-møde 29. januar 2016

Referat
Dagsorden
3-1 Orientering om landsbrugspakken
5-1 Finansiering af ekstra årsværk til fredninger
6-1 Opfølgning på fredningsplan 2016-17 (kun til HB)
7-1 OUs anbefaling vedr. proces ved valg
8-1 RELs debatoplæg
8-2 DNs forskerkontakter
9-1 Sekretariatets oplæg om arbejdsform
9-2 Anbefalinger for god fondsledelse
10-1 Sekretariatets orientering

HB-møde 11. december 2015

Referat
Dagsorden
2-1 Fredningsplan 2016-17 (kun til HB)
3-1 Opfølgning på organisationsstrategi: Medlemshvervning i 2016 (kun til HB)
4-1 Hjemkaldelse af sager (kun til HB)
5-1 Valg af kampagnetemaer
6-1 Finansiering af ekstra fredningsårsværk
6-2 Finansiering af revision af DNs skovpolitik
6-3 Deltagerevaluering af REP-mødet
6-4 Skitse til forårets REP-møde i 2016
7-1 Orientering fra Sekretariatet

HB-møde 12. november 2015

Referat
Dagsorden
2-1 Budgetopfølgning 3. kvartal 2015
2-2 Forklaring af 3. kvartalsregnskab
3-1 Regeringens lovprogram 2015-16
3-2 16-punktsplanen for landbruget
5-1 Ændringsforslag og Sekretariatets indstilling til stemmeanbefalinger
6-1 Sekretariatet orienterer

HB-møde 2-3. oktober 2015

Referat
Dagsorden
2-1 Status for Strategien for en stærkere organisation
2-2 OU's kommentarer til organisationsstrategien
3-1 Status for samarbejdsaftale mellem DN og Danmarks Naturfond 
4-1 Sekretariatets indstilling til HB’s forslag til AP2016 
4-2 Budgetsammenligning 2014-2016 
4-3 Forklaring af budgetsammenligning 
4-4 A DN’s indsats på biodiversitetsområdet
4-4 B DN's indsats på klimaområdet
4-4 C DN's indsats på økologiområdet
4-4 D Evaluering af Giv naturen en hånd
4-5 DN’s repræsentationer i råd og udvalg 
4-6 HB's målepunkter for de strategiske sigtelinjer 
5-1 Sekretariatets orientering 
6-1 Mål for DN’s arbejde i Skovrådet 
7-1 Valg af kampagnetemaer  

HB-møde 4. september 2015

Referat
Dagsorden
3-1 Halvårsstatus for AP2015
3-2 Halvårsregnskab og forslag til opdateret budget
3-3 Regnskabsforklaring
4-1 Overordnede prioriteringer og rammer for AP2016
A Input fra organisationen
- B Beskrivelser af nøgleprojekter
- C Kampagneplan 2016
- D Målsætninger og målepunkter
5-1 Forklæde til Status på organisationsstrategien
5-2 Status for Strategien for en stærkere organisation
6-0 Forklæde til Sekretariatets indstilling
6-1 Sekretariatets indstilling til HB's svar på høringssvar
6-2 DN's Kommunikationspolitik - med rettelser jf. høringsnotat
6-3 DN's Kommunikationsstrategi - uden rettelser jf. høringsnotat
7-1 Forslag til at iværksætte udarbejdelsen af en ny skovpolitik
7-2 Sekretariatets indstilling 
7-3 DN's Skovpolitik "Levende skove"
8-1 Sekretariatets orientering
9-1 HB's møde og arbejdsplan 2016
9-2 Foreningskalender med HB-møder 2016

HB-møde 10. juni 2015

Referat
Dagsorden
2-1 Høringsnotat til Adgangspolitik
2-2 Indstilling til DN's Adgangspolitik
2-3 Oprindeligt høringsudkast til DN's Adgangspolitik
3-1 HB's repræsentanter i råd og nævn
4-1 HB's møde- og arbejdsform
5-1 AP'en som politisk styringsredskab
6-1 Status på sigtelinjer
6-2 Medlemsudvikling og råbudget
7-1 Bidrag til omverdensanalyse fra de faglige udvalg
8-1 Sekretariatets orientering 

HB-møde 24. april 2015

Referat
Dagsorden
Bilag 3-1: Evaluering af REP-mødet i Faaborg
Bilag 3-2: Rapport med deltagerevaluering
Bilag 4-1: Valg af REP-møde-steder-2016-17
Bilag 5-1: Budgetopfølgning 1. kvt 2015
Bilag 5-2: Budgetopfølgning 1-2015 Forklaring
Bilag 6-1: Genovervejelse af bankforbindelse
Bilag 7-1: Valg af MFU-medlemmer
Bilag 7-2: Valg af NFU-medlemmer
Bilag 7-3: Valg af PFU-medlemmer
Bilag 8-1: Høringsudkast til DN mener om GMO
Bilag 9-1: Skitse til AP2016-processen 
Bilag 11-1: Sekretariatets orientering

HB-møde 26. februar 2015

Referat
Dagsorden
Bilag 2-1: Revisionsprotokol 2014
Bilag 2-2: Årsrapport 2014
Bilag 2-3: Forklaring af Årsregnskab
Bilag 2-4: Grundkapitalens størrelse
Bilag 2-5: Status for gennemførelse af AP2015
Bilag 4-1: Forslag om halvering af budget til medlemstegning
Bilag 4-2: Indstilling til stemmeanbefaling
Bilag 5-1: Omlægning af Natur & Miljø / Avisen
Bilag 6-1: Natur-nationalpark indstilling og baggrund
Bilag 7-1: Landbrugsfagligt Udvalg - forslag og indstilling.
Bilag 8-1: Forslag om ændring af kommunikationsstrategi
Bilag 8-2: Indstilling til stemmeanbefaling
Bilag 9-1: Landsdelstræf 2016 - debatoplæg

HB-møde 12. december 2014

Referat
Dagsorden
Bilag 2-1: Sekretariatets REP-møde-evaluering
Bilag 2-2: Resultater fra deltagerevalueringen
Bilag 2-3: Referat-udkast med opfølgning
Bilag 2-4: Forslag til proces for projekt Natur Nationalpark
Bilag 3-1: Debatoplæg om Tange Sø
Bilag 3-2: Tilbagemeldinger fra afdelingerne om Tange Sø

HB-møde 13. november 2014

Referat
Dagsorden
Bilag 2-2-0_Forside til ændringsforslag
Bilag 2-2-1 Opfølgning på fredninger
Bilag 2-2-2 Afprøve afgørelse ved domstol
Bilag 2-2-3 Rådgivning om Grønt Danmarkskort
Bilag 2-2-4 Håndtering af skybrudsplaner
Bilag 2-2-5 Naturvogterne
Bilag 2-2-6 Beskyttede sten- og jorddiger
Bilag 2-2-7 Natur Nationalpark Gribskov og Esrum Sø
Bilag 2-2-8 Giftfri have til landbrugsindsatsen
Bilag 2-2-9 Grøn guide til idrætsanlæg
Bilag 2-2-10 Godkendelser af husdyrbrug
Bilag 2-2-11 Midtjysk motorvej
Bilag 2-2-12 Præsentation af ændringsforslag - kort form
Bilag 4-1: Budgetopfølgning 3. kvartal 2014
Bilag 4-2: Forklaring af budgetopfølgning
Bilag 5-1: DN-holdning til udsætning/translokation 

HB-møde 3-4. oktober 2014

Referat
Dagsorden
Bilag 1-1: Samarbejdsaftale mellem DN og Naturfonden
Bilag 1-2: Opfølgning af samarbejdsaftalen
Bilag 1-3: Naturforbedrende indsatser på Skovsgaard - NFU's oplæg
Bilag 2-1: DN's bidrag og ønsker til Fonden - debatoplæg
Bilag 4-1: Sekretariatets indstilling til AP2015
Bilag 4-2: Budgetsammenligning 2013-14-15
Bilag 4-3: Forklaring af budgetsammenligning
Bilag 4-4: "Naturvogterne" - aktivitetsforslag til AP2015
Bilag 6-1: Tange Sø - beslutning og debat 2007
Bilag 6-3: (4 MB) COWI's rapport om Tange Sø 2007
Bilag 7-1: Åbent brev til HB om HB-medlemmernes synlighed
Bilag 8-1: Podio-evaluering, Sekretariatets oplæg
Bilag 8-2: Resultater af spørgeskemaundersøgelse
Bilag 8-3: Rådata fra spørgeskemaundersøgelse
Bilag 8-4: Opsummering af løbende statustjek
Bilag 8-5: Rådata fra statustjek
Bilag 9-1: Suppleringsvalg til Organisationsudvalget

HB-møde 5. september 2014

Referat
Dagsorden
Bilag 2-1: Halvårsstatus for AP2014
Bilag 2-2a: Opdateret budget 2014 - oprindeligt
Bilag 2-2b: Opdateret budget 2014 - revideret
Bilag 2-3:  Regnskabsforklaring
Bilag 3-1: Sekretariatets debatoplæg om AP2015
Bilag 3-2: Oversigt over DN's internationale arbejde
Bilag 3-3: Idéer og forslag til DN's frivillige
Bilag 5-1: Midtjysk motorvej - Sekretariatets indstilling
Bilag 5-2: Midtjysk motorvej - Transportministeriets analyse
Bilag 7-1: HB's mødeplan 2015 - oplæg
Bilag 7-2: Foreningskalender 2015
Bilag 8-1: Opdatering af HB-arbejdsplan 2014

HB-møde 20. juni 2014

Referat
Dagsorden
Bilag 3-1: Netværksrammer - høringsudkast
Bilag 3-2: Netværksrammer - høringsnotat indstilling
Bilag 3-3: Netværksrammer indstilling
Bilag 3-4: Udredning af tegning
Bilag 4-1: Status for strategiske sigtelinjer
Bilag 4-2: Årsværkfordeling i AP2014 - overblik
Bilag 5-1: Opfølgning af forårets REP-møde
Bilag 6-1: Skitse til efterårets REP-møde
Bilag 7-1: REP-mødesteder 2015

HB-møde 2. maj 2014

Referat
Dagsorden
Bilag 2-1: Lokale sager - serviceeftersyn
Bilag 2-2: Lokale sager - undersøgelse
Bilag 2-3: Klageoversigt 2013
Bilag 3-1: Adgangspolitik - oplæg til høringsudkast
Bilag 4-1: Budgetopfølgning 1. kvt. 2014
Bilag 4-2: Forklaring af budgetopfølgning
Bilag 5-1: REP-møde-deltagerevaluering
Bilag 5-2: REP-møde-evaluering
Bilag 6-1: Åbent brev til FU/HB

FU-møde 7. marts 2014

Referat
Dagsorden
Bilag 3-1: Årsrapport 2013
Bilag 3-2: Forklaring af Årsregnskab 2013
Bilag 3-3: Budgetopfølgning til Årsregnskab 2013
Bilag 3-4: Status for gennemførelse af AP2013
Bilag 3-5: Revisionsprotokollat 2013
Bilag 3-6: Grundkapitalens størrelse
Bilag 6-1: Suppleringsvalg til MFU
Bilag 7-1: Politik for et liv med naturen - oplæg til høringsudkast
Bilag 8-1: Debatoplæg om netværksstrategi
Bilag 8-2: Netværks-OU-mødereferat
Bilag 8-3: Rammer for netværk - oplæg til høringsudkast
Bilag 9-1: Afdelingsundersøgelse om lokale arrangementer
Bilag 9-2: Annoncering af lokale arrangementer - indstilling
Bilag 10-1: Foreløbig REP-dagsorden

Gamle HB-referater

Du kan finde referater fra møder i Hovedbestyrelsen (dengang Forretningsudvalget) i perioden 2003 - 2015 her:

> Referater 2003-15

Kontakt

Har du spørgsmål om Hovedbestyrelsen og HB's møder, så kontakt HB's sekretær Mads Peter Aagaard Madsen, mads@dn.dk, 31 19 32 33. 

Find en medarbejder

Leder du efter en ansat i DN's organisation?

www.dn.dk/kontakt