Naturens Advokat


Gennem arbejdet med de lokale sager fungerer DN som naturens advokat i forhold til den måde, landets natur- og miljølovgivning bliver administreret på.
Hvis et naturområde f.eks. trues af en beslutning truffet i kommunen, kan DN’s Lokal afdeling indgive en klage og få en højere instans til at vurdere sagen.
Hvert år gennemgår de lokale DN-afdelinger omkring 15.000 lokale sager og rejser ca. 200 klager.
Mellem 30 og 50 procent af disse afgøres til fordel for naturen.
I DN Jammerbugt behandler vi hvert år utrolig mange sager efter landzoneloven, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven mm.
I langt de fleste tilfælde er sagerne heldigvis i orden set fra DN´s synspunkt.
Men i få tilfælde, finder vi det det nødvendigt, at klage til højeste instans inden for den lovgivning som DN beskytter, som er Natur- og Miljøklagenævnet.

Naturbeskyttelseslovens paragraf 3
Det overordnede formål med naturbeskyttelseslovens paragraf 3 er, at beskytte naturtyperne hede, eng, overdrev, mose og søer mod ændringer i deres naturtilstand. Beskyttelsen af naturtyperne ifølge naturbeskyttelseslovens § 3 gælder dog kun mod aktive indgreb, og der er ingen forvaltningspligt forbundet med bestemmelsen. Dette har betydet, at mange af disse områder som følge af manglende vedligeholdelse i dag er groet til eller stærkt truet af det. Det skyldes blandt andet, at de ekstensive landbrugsformer, som oprindeligt har været medvirkende til at danne naturtyperne, ikke længere i brug. 
Et areal kan godt være beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, selvom det ikke er registreret som beskyttet. Det skyldes, at et areal kan vokse sig ind i eller ud af beskyttelsen. Når tilstanden af et § 3 område bliver meget ringe, og området ikke længere kan anerkendes som en beskyttet naturtype, kan området afregistreres som § 3 område. Generelt har de lysåbne beskyttede naturtyper, som heder, enge, overdrev og moser en dårlig tilstand i Danmark, og at de kan afregistreres på trods af at den rette pleje kunne genskabe områderne, er en meget uheldig udvikling for naturen i Danmark.

Nedenstående billede viser at her har ejeren taget grundigt fejl, ved at tro at her kan han plante juletræer.
Problemet er at at hele området er et naturbeskyttet hedeområde, hvor man ikke må ændre på tilstanden.
Således fik DN sat stopper for det ulovlige forhold.