Skove og træer

Hver fjerde af de dyr og planter, der lever i skoven er truede eller allerede forsvundet. En akut indsats for Danmarks skove er nødvendig for at bevare levesteder for dyr og planter.

Skov

Danmarks skove er generelt for ensformige med alt for få gamle træer, våde områder og lysninger.

Det er konsekvensen af, at skovejerne med tilskyndelse fra staten i 200 år har fokuseret på at producere flest mulige og lige store træer til savværkerne. Skovejerne har gennem tiden hugget alt andet væk, drænet og tilplantet moser og lysninger og fældet træer, inden de blev gamle.

Levesteder for planter og dyr forsvinder

Forringelsen af skovene truer dyr og planter, som lever i skovene. Deres levesteder er alt for få, små og langt fra hinanden.

Hver fjerde af de dyre-, plante- og svampearter, der hører hjemme i skovene, er forsvundet eller i fare for at forsvinde fra Danmark. Det er navnlig de arter, som er knyttet til gammel skov, der har det svært, for vi har meget lidt gammel skov tilbage i Danmark.

Skovmår, flagermus, fugle og biller kræver store gamle døende træer som levesteder, mens for eksempel sommerfugle vil have solvarme lysninger med læ for at trives.

Skovene er vores livsgrundlag

Vi har brug for skove, der er rige på forskellige dyr og planter. Vi lever af naturen - og er dybt afhængige af de 'tjenester', den leverer til os.

En rig og robust skovnatur kan levere rent vand, frisk luft, stabilt klima, energi, materialer til produktion, byggeri, medicin, kosmetik og meget mere.

Vi skal passe på skovene

Skovene er elsket af de allerfleste danskere, og nogle steder i skovene genskabes der faktisk også levesteder til skovens dyr og planter.

Naturen hjælpes, når grøfter lukkes til, så vandet stiger i moserne, eller når træer, der ellers skulle fældes, får lov til at bliver meget gamle og rådne op naturligt.

Men vi har brug for flere initiativer for at forhindre yderligere forringelser af de danske skove og for at komme i gang med genopretningen dem.

Vi skal

  • Bevare og beskytte eksisterende naturskov – det er allervigtigst
  • Gøre træproduktionen bæredygtig
  • Lave ny skov, som skaber sammenhæng i landskabet

Læs om skovenes biodiversitet

20% unik natur og 80% hverdags-natur (PDF)

Læs om vores visioner for skove

Urørt skov 

Naturnær skovdrift

Se vores kampagne for Evighedstræer

Danmarks Naturfredningsforening bevarer store, gamle træer

Det arbejder vi for

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for, at skovene skal

  • være gode levesteder for dyr, svampe og planter
  • hjælpe med at bremse og håndtere klimaforandringerne
  • give adgang til gode naturoplevelser

Vi mener, at det er vigtigt at sikre den biologiske mangfoldighed af hensyn til kommende generationer.  Mindst 20 procent af Danmarks skovareal bør forvaltes med biodiversitet som det vigtigste formål.

Se vores politik om skove

Se hovedbestyrelsens holdning til hegning af skovarealer

 

20% unik natur og 80% hverdagsnatur i skovene

Kontakt

Nora Skjernaa Hansen
Skovpolitik, skovsager, Biodiversitet Nu.

nsh@dn.dk
31 19 32 60

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem