Brev til Vejle-politikere: Lad borgerne beholde naturen

Vejle Kommune planlægger at sælge det værdifulde naturområde Haraldskær Avlsgård. Overgår arealet til privat eje, vil borgerne i Vejle miste et attraktivt og værdifuldt rekreativt område. Når private ejere overtage arealet, kan ejer nemlig uden videre forbyde adgang for organiserede aktiviteter.

Kan Vejle Kommune byde borgerne, at de ikke længere må bruge området som offentligt areal? Kan områdets adgangsmuligheder holde til, at private investorer driver området som jagtkonsortium?, spørger Danmarks Naturfredningsforening i et åbent brev til Vejles lokalpolitikere. Fred området i stedet for at sælge, lyder opfordringen i brevet.

Åbent brev til Vejle Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og lokalafdelingen i Vejle har drøftet Vejle Kommunes planlagte salg af det værdifulde naturområde Haraldskær Avlsgård og jorder.

Sager om salg af offentlig ejendom skaber generel debat, da det er samfundets fælles ejendom. De aktuelle planer om salg af Haraldskær har skabt en del røre lokalt, og lokalafdelingen har overvejet muligheden af, at Danmarks Naturfredningsforening eller kommunen i stedet søger om at frede området. Men en fredning kan hverken forhindre salg eller udstykning. Sam-tidig beskriver salgsmaterialet tydeligt, at offentlighedens adgang til området fremover skal gælde som på offentlige areal, at der kan skabes ny skov og mere natur, at der i vådområderne ikke må omlægges, gødskes, sprøjtes eller tilplantes, at der skal bevares et område som urørt skov osv. Det vil sige, en masse gode takter.

Hvorfor så denne henvendelse når der tilsyneladende er styr på salget?

På trods af de mange gode takter er der en del at bekymre sig om. For det første er det et værdifuldt naturområde, som allerede i dag har vores bevågenhed. Danmarks Naturfredningsforening plejer arealet med en stor frivillig indsats. Desuden er området en del af Troels Lund Poulsens Naturkanon, og området vil sandsynligvis komme med i Naturplan Danmark og er at betragte som meget værdifuld natur. Overgår arealet til privat eje vil borgerne i området miste meget.

Tabet drejer sig særligt om den rekreative funktion, området har. Området er bynært, og det er borgernes udflugtsområde. Overgår området til privat (jagt) ejendom vil der ikke længere være fri offentlig adgang til området. Det er helt tydeligt, da der ikke er deklareret begræns-ninger på jagten i salgsmaterialet - dermed er der ingen kontrol med antallet af dage, hvor området kan lukkes for offentligheden på grund af jagt. Det er kun cykelstien, der kan benyttes, når der er jagt.

De arealer på området, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, kan¬ på trods af de go-de intentioner i kommunes salgsopstilling ikke garanteres sikret. Ej heller vil der fremover være adgang til de rekreative støttepunkter, der er i dag.

Når private ejere overtage arealet, kan ejer uden videre forbyde adgang for organiserede aktiviteter, hvor der er et deltagerantal på mere end 30. Ligeledes kan skoleklasser, spejdere, institutioner m.v., hvor deltagerantallet er over 50 risikere at blive forment adgang.

Kan Vejle Kommune byde borgerne, at de ikke længere må bruge området som offentligt areal? Kan områdets adgangsmuligheder holde til, at private investorer driver området som jagtkonsortium?

Danmarks Naturfredningsforening anbefaler, at kommunen standser planerne om at sælge Haraldskær Avlsgårde og jorder og i stedet starter en fredningssag for området, som dels sikrer, at adgang ikke forringes i forhold til i dag og dels sikrer en ekstensiv drift samt naturpleje af naturarealerne. Herefter – når fredningen er gennemført – kan kommunen sælge til eventu-elle private, som så skal drive ejendommen under fredningens vilkår Alternativt kan kommunen etablere en naturpark i området og satse på at finde midler fra fonde m.v.

Skulle kommunen alligevel vælge at sælge ud af arveguldet, bør alle stier samt fri fladefærdsel opretholdes, adgang bør fastholdes, også når der er jagt, og driften tilpasses offentlighedens adgang. Dette bør ske gennem en deklaration, som tinglyses før eventuelt salg.

Såfremt kommunen vælger at sikre området gennem en fredning, vil vi meget gerne samarbejde om dette.
Michael Leth Jess
Vicedirektør – Natur, planlægning og landskab
Tlf.nr. 31 19 32 41, mlj@dn.dk

 

 

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk