Behovet for råstoffer presser naturen

Behovet for råstoffer er så stort, at Danmarks Naturfredningsforening flere gange har valgt  at rykke akut ud for at rejse fredningssager for en række landskaber og skove, beskyttet natur og gamle moser. Foreningen ønsker ansvaret for udpegningen af råstofudgravningerne flyttet til staten.

21. februar 2013
Netop nu lægger Danske Regioner sidste hånd på planerne for, hvor der de næste mange år må graves efter råstoffer. Men regionerne er lige hårdhændede nok i deres udpegninger af egnede områder, mener Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi oplever ofte behovet for rykke akut ud for at sikre et landskab eller et naturområde, der er  truet af råstofgravning, for regionerne medtager ikke  alle landskabernes værdier, når de skal udlægge områder til råstofgravning. Derfor kommer naturskønne  områder  eller smukke landskaber i spil, og så rykker vi selvfølgelig ud, siger Birgitte Bang Ingrisch, der er fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening.

I 2012 valgte foreningen fire gange at rejse de såkaldte ambulancefredninger. Billedet er ens over hele landet.

Forbruget af nye råstoffer er stigende og har været det gennem mange år. Det er i sig selv et problem, da råstof-ressourcerne langt fra er ubegrænsede. Dertil kommer, at regionerne ifølge Danmarks Naturfredningsforening, ser mere ensidigt på opgave end amterne gjorde.

- Amterne havde den fornødne ekspertise under samme tag til at afveje hensynet ligeværdigt mellem dels behovet for råstoffer – dels de geologiske, kulturhistoriske, landskabelige, arkæologiske hensyn. Regionernes afvejning af, hvilke områder, der kan bringes i spil, bærer  præg af, at opgaven alene er at finde råstoffer. Punktum. Og så ligger ansvaret for den øvrige arealforvaltning i dag i kommunerne. De ting bør samtænkes bedre, så der kan ske en mere ligeværdig afvejning af interesserne, siger Birgitte Bang Ingrisch.

Værdifulde landskaber truet
Tidligere råstofgrave kan under de rette omstændigheder udvikles til spændende og mangfoldige naturområder, men det kræver at man som udgangspunkt graver i områder der i dag er uden væsentlige naturmæssige eller rekreative interesser. Den type områder har vi desværre rigeligt af. Til gengæld er naturområder og bevaringsværdige landskaber få og de rekreative interesser samler sig ofte om skovområderne, der er de eneste områder i Danmark hvor vi har noget der minder om allemandsret.

For eksempel skriver Region Nordjylland om råstofudvinding i Søheden Skov – midt i Jyske Ås:

"Søheden Plantage er udpeget som værdifuldt landskab og som uforstyrret landskab. I henhold til kommuneplanens retningslinjer bør det så vidt muligt undgås at indvinde råstoffer i disse områder."

Alligevel har Region Nordjylland udpeget Søheden Skov til muligt råstofudvindingsområde. Danmarks Naturfredningsforening har derfor rejst en fredningssag for det 95 hektar skovklædte og stærkt kuperede landskab i Brønderslev kommune.

Wedellsborg - I februar 2012 rykkede Danmarks Naturfredningsforening ud for at redde et af Fyns helt unikke naturområder fra grusgravning.

Ledreborg Allé - Det smukke landskab ved Gammel Lejre med bakker, vandløb, skove og søer er et unikt stykke dansk kulturlandskab, fuld af historier om de første danskere, som bør bevares for vores børn og børnebørn. Men området er også fuld af grus, som regionen gerne vil grave ud, og derfor foreslår Danmarks Naturfredningsforening nu området fredet

Desuden har Danmarks Naturfredningsforening besluttet, at rejse fredningssag for Ravnsby Bakker på Lolland på grund af råstofgravning.

Læs mere om fredninger


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Truet landskab. Region Sjælland vil tillade råstofgravning i de smukke kulturhistoriske landskaber ved Gammel Lejre, men Danmarks Naturfredningsforening foreslår nu området fredet, så det kan bevares for fremtidige generationer.

Fakta

Siden 1937 har Danmarks Naturfredningsforening haft en lovfæstet ret til at foreslå at frede et område.

Udover DN er det kun kommunerne eller miljøministeren, der kan rejse en fredningssag.

I øjeblikket verserer 22 fredningssager, som vi er involveret i.

15 af sagerne er rejst af naturfredningsforeningen alene, mens 7 af sagerne er rejst i samarbejde med myndighederne

 

Læs mere om fredninger

  • Se DN's fredningsstrategi
  • Hent fredningsforslag
  • Se fredningskendelser 
  • Se det aktuelle fredningsforslag

www.dn.dk/fredning

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem