Fredningsforslag: Nu skal du kunne gå alle de 16 km rundt om Stilling-Solbjerg Sø

Nu skal der etableres stier så folk kan nyde den smukke natur hele vejen rundt om den smukke Stilling-Solbjerg Sø i Skanderborg og Aarhus Kommune, lyder et nyt fredningsforslag fra DN.

18. marts 2012
Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst fredningssag for ca. 478 ha omkring Stilling-Solbjerg Sø i Skanderborg og Aarhus Kommune. Af de 478 ha er de 369 ha sø, mens resten af fredningssagen vedrører de sønære arealer. De er hovedsageligt ejet af private lodsejere, hvilket betyder, at offentlighedens adgang til den sønære natur er stærkt begrænset.

Med den bynære beliggenhed vil det være af stor rekreativ betydning at forbedre offentlighedens adgang til fredningsområdet. Fredningssagen har derfor foreslået nogle nyanlæg af stier, der sammen med de eksisterende stier skaber et sammenhængende stinet og en permanent mulighed for adgang til det sønære landskab.

Landskabet er allerede omfattet af 8 fredninger, hvis formål i store træk er enslydende: De har alle til formål at sikre, at arealernes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. Fredningerne indeholder forbud imod beplantning, hvilket er med til at sikre de meget fine udsigtsforhold i området, men desværre gav fredningerne kun i meget begrænset omfang stiadgang omkring søen, hvorfor der i dag kun er adgang til søen få steder.

Staten købte efter fredningens gennemførelse et langstrakt areal ned til søen – helt præcist engen mellem Svendsodde og Lasseodde, men ud over de græssende køer er der i dag ikke mange der har glæde af området, da de tilstødende enge er privat ejede. Det vil fredningssagen kunne ændre på, så offentligheden kan få glæde af det smukke, sønære landskab.

En del af en helhed
Etableringen af et stiforløb omkring søen vil styrke sammenhængen med den kulturhistorisk værdifulde Vitved by. Det vil endvidere stå i forbindelse med de eksisterende stier i Pilbrodalen, der er et overordentligt smukt, kuperet landskab med skønne overdrevsarealer.

I et større perspektiv vil den sønære sti stå i forbindelse med det fremtidige stinet og skovrejsningsområde ved Skanderborg, Stilling og Fruering. Endvidere bliver der direkte stiforbindelse mellem Stilling-Solbjerg Sø og Skanderborg Sø via de nyetablerede stier i skovrejsningsområdet nord for Fruering og trampestien syd for Fruering til Vestermølle/Skanderborg Sø. Fra stien ved Solbjerg vil der være kort afstand til det nye skovrejsningsområde i Solbjerg.

Konsekvenser af fredningsforslaget
Hvis fredningssagen gennemføres af fredningsnævnet, vil det betyde at stien vil blive placeret på udyrkede og enkelte steder græssede arealer. Den vil få karakter af trampespor, evt. befæstet i beskedent omfang af vedligeholdelseshensyn og vil dermed primært være af interesse for vandrende på kortere og længere gåtur.

DN foreslår at der på statens arealer etableres opholdsarealer, shelters, en beskeden anløbsbro, borde/bænke og lignende indretninger, der understøtter friluftslivet. Endvidere foreslår vi en ny, beskeden p-plads til 4-5 biler ved Folmerbro på Fastrupvej, da der kører mange biler i høj fart og oversigtsforholdene er ringe. Ved stiens passage over Aarhus Å skal etableres en gangbro.

 


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Fredning. Med fredningsforslaget vil der bliver stier hele den 16 kilometer lange vej rundt om den smukke Stilling-Solhøj Sø.

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

Læs mere om fredninger

  • Se DN's fredningsstrategi
  • Hent fredningsforslag
  • Se fredningskendelser 
  • Se det aktuelle fredningsforslag

www.dn.dk/fredning

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger