Stort naturområde lukkes af for offentligheden

Et stort kystområde og et enestående naturområde er nu endegyldigt lukket af for offentligheden. Det sker efter Natur- og Miljøklagenævnet har omgjort en fredning for Saltbæk Vig, som havde til formål at åbne det ellers hermetisk lukkede private naturparadis. Årsagen til den nye kendelse er en ændring af loven, der gør det muligt for ejere at afspærre et naturområde. Danmarks Naturfredningsforening vil have loven ændret.

28. maj 2013

Efter næsten 6 års tovtrækkeri om mulig åbning af det ellers lukkede naturområde, Saltbæk Vig, der ligger nord for Kalundborg, står det nu klart, at området ikke kan åbnes for offentligheden. Ikke fordi det vil være i konflikt med fugle- eller andre naturinteresser i området. Men fordi der midt i sagsforløbet blev gennemført en tilføjelse til naturbeskyttelsesloven.

Det betyder, at fonde eller foreninger, der har til formål at støtte almennyttige naturbeskyttelsesformål, kan stoppe en fredning ved at rejse krav på erstatning for fredningen. Giver de der imod afkald på erstatning, kan fredningen gennemføres.

Den nye regel blev indført, mens fredningssagen for Saltbæk Vig kørte. Den ene ejer – nemlig Poul Tholstrups Fond, havde allerede et formål om naturbeskyttelse, mens den anden ejer – nemlig A/S Saltbæk Vig kort efter den nye lovs ikrafttræden ændrede sine vedtægter til nu også at omfatte naturbeskyttelse. Dermed vaklede fredningssagen, da de to ejere ikke ønskede at fraskrive sig erstatning for, at danskerne via stier skulle kunne nyde den enestående natur i det knap 2700 hektar eller knapt 6000 fodboldbaner store internationalt beskyttede område.

Håb om åbning skabte fredning

Trods den nye lovbestemmelse i naturbeskyttelsesloven valgte fredningsnævnet dog at gennemføre en ny fredning for Saltbæk Vig for at sikre offentligheden adgang til området. Nu har Natur- og Miljøklagenævnet altså valgt at omgøre den afgørelse under henvisning til, at der ikke er hjemmel efter den nye bestemmelse til at gennemføre fredningen.

I Danmarks Naturfredningsforening er man ærgerlige over afgørelsen, som dog ifølge foreningens fredningsleder, Birgitte Bang Ingrisch, var forventet. Hun siger:
- Vi har hele tiden regnet med, at fredningsnævnets afgørelse nok ville blive omgjort, selvom vi til det sidste håbede på, at Natur- og Miljøklagenævnet kunne tolke noget ud af paragrafferne, som ville gøre det muligt at gennemføre fredningen, så borgerne kunne få adgang til at gå på nogle af stierne i Saltbæk Vig-området.

Foreningens præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen ser tillige afgørelsen som et tilbageslag for den adgang, danskerne har til naturområder og peger på det mere principielle problem i lovgivningen:

- Det er ærgerligt, at den nye bestemmelse om, at blandt andre fonde blot ved at indføre en grøn statut, kan forhindre en fredning af et naturområde og dermed afskære befolkningen fra et fælles gode. Derfor retter vi nu henvendelse til Miljøministeren for at få tilbagerullet naturbeskyttelsesloven på det her punkt, siger Bisschop-Larsen.

Læs mere om fredninger

Fakta om Saltbæk Vig

I 1992 blev Saltbæk Vig fredet og lukket for offentlighedens adgang blandt andet for at sikre fuglelivet i området. Men nye undersøgelser dokumenterer, at offentlig adgang ikke vil forstyrre fuglelivet i området. Derfor rejste DN forslag om at åbne fredningen for at sikre offentligheden adgang til det pragtfulde område. Det er denne fredning, der faldt på grund af ejernes krav om erstatning, hvilket kun er muliggjort pga. en ændring i Naturbeskyttelsesloven. Dermed står den gamle fredning fra 1992 ved magt og området er nu hermetisk lukket af for andre end ejerne.

Saltbæk Vig var frem til 1865 en stor naturlig, lavvandet vig med havvand af omtrent samme saltholdighed som i det sydlige Kattegat.

Saltbæk Vig og omgivelserne er pga. det rige fugleliv omfattet af det internationale habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Saltbæk Vig er desuden et af de største og naturmæssigt rigeste områder i landet. Området er udpeget, fordi det rummer plante-, dyrearter og naturtyper, som skal sikres en gunstig bevaringsstatus i området.


Støt Danmarks Naturfredningsforening
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst

 


Fredning. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. DN er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager.

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk