Smukt nordjysk landskab er nu fredet

Danmarks Naturfredningsforening (DN), Hjørring Kommune og Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd har fået fredet Præstegårdsbakkerne - også kaldt Præstebakkerne - ved Bjergby nord for Hjørring. Fredningen af området vil sikre det smukke istidslandskab og bevare det åbent for offentligheden. 

28. maj 2013

Præstegårdsbakkerne er et 18 hektar stort og smukt kuperet morænelandskab ved Bjergby nord for Hjørring. Området har gennem mange år været et åbent landskab med overdrev, enge og med en mosaik af forskellige bevoksninger.

En unik landskabsperle sikres for eftertiden

- Præstegårdsbakkerne er et højtbeliggende istidslandskab med fine bakker, bløde dale og dramatiske erosionskløfter. De mange kontraster fremhæver det unikke i landskabet og kendetegner området omkring Bjergby, som er vigtigt at bevare, påpeger Jørgen Jørgensen, formand for DN Hjørring. Han fremhæver, at det smukke område nu sikres mod tilgroning, der  :

Fredningen skaber mulighed for en kontinuerlig drift og pleje af naturområdet. Samtidig kan områdets biodiversitet styrkes og vandløb og vældområder kan genoprettes. Præstegårdsbakkerne indeholder overdrev, gammel naturskov med eg, ask, hassel og bøg, eng- og kærområder, væld samt enekrat.

- Enekrat er i dag en sjælden naturtype, der er med til at give landskabet en helt speciel karakter. Enen findes kun få steder i Vendsyssel, så vi må passe på den.

Kirken, Kommunen og Naturfredningsforeningen

Fredningen af Præstegårdsbakkerne har været let at gennemføre. Det skyldes ikke mindst et godt samarbejde mellem Bjergby-Mygdal Sognes Menighedsråd, Hjørring Kommune og DN.

Sognet, der fortsat ejer Præstegårdsbakkerne, har været meget imødekommende overfor fredningssagen, og har frivilligt stillet området til rådighed.

Kommunen ar ansvarlig for at der udarbejdes en plan for området, hvor naturplejen og publikumsfaciliteterne beskrives. Det er også kommunen der efterfølgende udfører de praktiske opgaver som træfældning og opsætning af hegn.

Indvielse af fredningen sker mandag d. 10. juni kl. 16

For yderligere oplysninger:
Jørgen Jørgensen, formand DN Hjørring, tlf. 98 92 42 43 / 23 71 71 93
Laus Gro Nielsen, Hjørring Kommune, tlf. 72 33 67 59

eller Tine Gjerløv, presserådgiver i Danmarks Naturfredningsforening på 22 85 22 08

Fakta

Kulturspor og historie
Området er af betydelig kulturhistorisk interesse. Præstegårdsbakkerne har været brugt til græsningsområde for det senmiddelalderlige landsbyfællesskab i Bjergby. Området blev udskiftet i 1790 og var i lang tid en del af et større vådområde. I 1900 tallet blev engarealerne drænet og engene var under plov helt frem til 1940'erne. Dele af skovene hvor der er bøg, har været brugt som stævningsskov og det er grunden til at de i dag fremtræder som "troldeskov".

Hvad er en fredning?
Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid. Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager. Det betyder, at foreningen kan foreslå fredningssager, men det er Fredningsnævnet, der afgør om området skal fredes.

Når en fredningssag rejses, starter i princippet en retssag, hvor en dommer med særlig kompetence i fredninger (fredningsdommer) vurderer fredningsbestemmelser og de erstatningskrav, som indløber fra de berørte ejere. Der skal nemlig betales fuld kompensation for de "rådighedsindskrænkninger", ejerne eventuelt påføres.

 ► Læs mere om fredninger


Fredning. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. DN er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager.