Skånsomt kystfiskeri i sigte

24. juni 2010

En kystfiskerordning, hvor det naturskånsomme fiskeri er i centrum, og hvor der skabes gode økonomiske rammer for at sikre det naturskånsomme og bæredygtige fiskeri, er helt essentielt. Derfor bakker Danmarks Naturfredningsforening sammen med fiskere og grønne organisationer op om visionerne for fremtidens kystfiskeri i den rapport, fødevareminister Mette Gjerskov netop har offentliggjort.

- Havmiljøet lider under brugen af bundslæbende trawlfiskeri, forbrugerne lider under manglen på en troværdig mærkning af bæredygtigt fangede fisk og erhvervet lider af stigende koncentrering af fiskekvoterne på få store fartøjer og af mangel på tilgang af unge i faget. En ny kystfiskerordning som belønner et skånsomt fiskeri med ekstra kvoter og som letter tilgangen for unge fiskere kan præcis være det der skal til for at vende den dårlige spiral. I det spørgsmål bestemmer vi i Danmark selv, hvad vi vil, så der er ingen grund til betænkeligheder. Vi skal bare sætte i gang, siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.  

Skånsomt og bæredygtigt fiskeri skal fremmes

Den brede opbakning til et bæredygtigt, levende og lokalt forankret kystfiskersegment i dansk fiskeri kommer i kølvandet på offentliggørelsen af rapporten fra en arbejdsgruppe, Mette Gjerskov nedsatte tilbage i januar. Arbejdsgruppen skulle blandt andet komme med forslag til en ny kystfiskerordning, og fødevareministeren lagde dengang vægt på, at det skånsomme og bæredygtige kystfiskeri skulle fremmes, og at forslag skulle ses i forhold til, hvordan man sikrer naturen i de danske havområder.

- Det naturskånsomme kystfiskeri er ved at forsvinde fra det blå danmarkskort, og det er skidt både for fiskeriet, for beskæftigelsen og for bæredygtigheden. Det naturskånsomme fiskeri bør fremover have bedre økonomiske og kvotemæssige betingelser og bør markedsføres på netop at være naturskånsomt. Det vil ikke bare sikre dansk kystfiskeri for fremtiden, men også sikre arbejdspladser – præcis som fødevareminister Mette Gjerskov ønsker det, siger Søren Jacobsen, medlem af kystfiskerudvalget og fisker fra Hornbæk.

Bundtrawl skader voldsomt

Bundtrawlsfiskeri er ifølge Miljøministeriet en af hovedårsagerne til, at naturen i de danske farvande ikke har det for godt. Greenpeace peger på, at en helt essentiel brik i den grønne omstilling af dansk fiskeri måvære, at give fordele til de fiskere, der fisker naturskånsomt og helt oplagt samler disse fiskere i en ny kystfiskerordning.  Det skånsomme kystfiskeri har også en lang række andre fordele, id et det det naturskånsomme kystfiskeri belaster kun i ringe grad klimaet, da brændstofforbruget er lavt i forhold til bundtrawlsfiskeriet, ligesom dette fiskeri har meget lille udsmid og skaber liv og beskæftigelse i vore fiskerihavne.

Og der er økonomi i naturskånsomt fangede fisk og skaldyr på et dansk marked, mener formanden for Danmarks Fiskehandlere, Martin Maric: 

- Det er min klare vurdering, at der på sigt vil være et interessant marked for netop naturskånsomt fangede fisk, hvis vi vel at mærke samtidig kan sikre et højt kvalitetsniveau. Ingen nuværende mærker formår at forene netop disse to parametre. Derfor er det også interessant for Danmarks Fiskehandlere at støtte op om fiskerier, der sikrer at præcis denne slags fisk bibeholdes og udvikles” udtaler Martin Maric, formanden for Danmarks Fiskehandlere. 

Læs mere om havet og DN's arbejde
 

Om arbejdsgruppen

I november 2012 besluttede fødevareminister Mette Gjerskov at nedsætte en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til, hvordan Danmark fremmer bæredygtigt og skånsomt kystfiskeri og samtidig bevarer de lokale havnemiljøer. Arbejdsgruppen har nu afleveret en rapport med sine forslag til ministeren.

På trods af de mange forskellige interesser er arbejdsgruppen nået til enighed om en vision for det fremtidige kystfiskeri: Økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn skal gå op i en højere enhed. Kystfiskeriet skal både skabe omsætning og arbejdspladser, tage hensyn til miljøet og levere et stærkt bidrag til liv og vækst i yderområderne. Arbejdsgruppen leverer desuden 16 konkrete forslag til, hvordan dens vision kan føres ud i livet. Dem vil ministeren nu kigge nærmere på.

De 16 initiativer skal nu drøftes politisk henover sommeren og efteråret.

Hent arbejdsgruppens rapport om kystfiskeri

Repræsentanter i arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra:

Kystfiskerudvalget, kystfisker-facilitatoren, Danmarks Fiskeriforening, Pelagisk PO, Skagen Fiskernes PO, 3F, Levende Hav, Oceana, Greenpeace, WWF, Danmarks Naturfredningsforening, Danish Seafood Association, Madkulturen, Danmarks Fiskehandlere, COOP, Dansk Supermarked, Fiskebranchen, Danske Havne, Danske Regioner, VisitDenmark/Videncenter for Kystturisme, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Miljøministeriet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, DTU Aqua, Københavns Universitet, NaturErhvervstyrelsen samt Fødevareministeriets departement. 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk