Nu skal den beskyttede natur beskyttes

De små beskyttede naturområder i Danmark forsvinder. Nu kortlægges de og Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at den nye registrering af områderne gøres bindende og at man ikke længere må sprøjte og gødske i den lille, men særdeles vigtige natur.

24. juni 2013
Efter massivt pres fra Danmarks Naturfredningsforening er Miljøministeriet nu i fuld gang med at kortlægge, hvor de små beskyttede naturområder er i Danmark.

Det sker, fordi stikprøver har vist, at naturen i mange tilfælde kun er beskyttet på papiret, mens den i virkeligheden er inddraget til blandt andet landbrugsdrift.

Vigtige trædesten i landbrugslandet

- Vi er glade for, at der endelig tages skridt til at få kortlagt, hvor den lille natur er. Tabet af den betyder nemlig også tab af naturværdier fordi, de små naturområder er afgørende trædesten i landbrugslandskabet. Næste skridt må nu være, at sikre de mange små områder ved at gøre deres status som beskyttet natur bindende og i øvrigt sikre, at de ikke længere må gødskes og sprøjtes, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Heder, moser og overdrev forsvinder

Omkring 340.000 små naturområder, der omfatter heder, overdrev, enge og moser og søer, er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovgivningens §3. Danmarks Naturfredningsforening udførte i 2009 en stikprøve undersøgelse, der viste et tab i visse kommuner på op mod 15 procent.

En senere undersøgelse fra det daværende Danmarks Miljø Undersøgelser viste et tab af natur på mellem 2 procent og 5,5 procent, mens tallene for natur, der er overset eller potentielt nye § 3-arealer, lå på 8-14 procent.

Nu går 55 biologer fra Miljøministeriet i felten for ved selvsyn at konstatere, om det, de har set på luftfotos, også holder stik. I alt 26.000 §3 områder får besøg.

Større bøder for overtrædelser

- Vores natur er under et aldrig før set pres og vi har en enorm opgave i at sikre naturen og få den tilbage på fode. Udover at gøre registreringen af §3 områderne bindende skal krænkelser af beskyttelsen udløse langt større bøder end i dag for at virke afskrækkende. Ny registrering og afregistrering skal ske ved afgørelse og med mulighed for at påklage blandt andet fra DN, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der her er helt på linje med de anbefalinger, regeringens Natur og Landbrugskommission kom med i foråret.

Der er Miljøministeriet dog ikke endnu. Når Naturstyrelsen har afsluttet registreringen, overgår den til kommunerne, der skal holde den ved lige fremover. Alle registreringer vil være tilgængelige på Danmarks Miljøportal, efterhånden som de bliver færdige. Feltarbejdet vil være afsluttet i oktober 2013.

Læs mere om registreringsprojektet på Naturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om biodiversitet

Hvad er § 3?

§ 3 områderne er særdeles vigtige i det, de fungerer som små oaser for dyr og planter i produktionslandskabet. De beskyttede områder gror desværre hurtigt til uden den drift og pleje, de er vokset op med. Her bærer landbruget et stort ansvar ved i stigende grad at fravælge græsning og slæt.

I februar 2010 blev DN lovet en undersøgelse af § 3 området. Løftet kom efter massivt pres fra foreningen, der siden maj sidste år har forlangt en kulegravning af, hvor meget beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens § 3, der er pløjet op eller på anden vis er forsvundet. En stikprøvekontrol, foretaget af forening påviste, at talrige små moser, heder, enge, overdrev og småsøer er borter uden at det registreres hos myndighederne.

Biodiversitet. Flueblomsten findes kun i Allindelille Fredskov og er i kritisk fare for at blive udryddet.

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk