Minkavl belaster naturen

Danmarks Naturfredningsforening ønsker skærpede miljøkrav til minkfarme. Mink forurener nemlig rundt regnet tre gange mere end svin.

2. juli 2013

Det skæpper ganske vist godt i statskassen, men det koster omvendt meget natur, når minkavlerne opdrætter de små pelsdyr. Derfor ønsker Danmarks Naturfredningsforening, at kravene til minkproduktionen skærpes. En dyreenhed mink forurener tre gange mere end en dyreenhed svin.

Kvæler naturen

Danmark har 1400 minkfarme. Herfra strømmer luftbåren ammoniak fra pelsdyrenes gylle ud i mange følsomme naturområder som små overdrev og heder og kvæler naturen her.

Det påviser Danmarks Naturfredningsforening i en undersøgelse med afsæt i Holstebro, som huser 14 procent af landets mink. Her har DN kortlagt ammoniaknedfald og påvist, at sarte naturarealer som enge, overdrev, moser, heder og småsøer får så meget kvælstof, at de risikerer at gro helt til i brændenælder.

- Minkavlerne har i årevis haft særdeles lempelige vilkår, når det gælder miljøet. Det er sket, selvom netop den gren af landbrugsindustrien er en af de mest forurenende og tillige den del af branchen, der oftest er placeret i de mest følsomme naturområder. Forureningen har kostet samfundet og naturen dyrt. Med de nye rekordhøje indtjeninger kan vi nu tillade os at kræve, at branchen selv går forrest for at rydde op efter sig, siger Thyge Nygaard, agronom og landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Den øvrige landbrugsindustri har for længst måttet investere i den miljøteknologi, som minkavlerne af økonomiske årsager har undgået.

Luk burene

DN ønsker derfor:

  • Der skal sættes en kort tidsfrist, fx 3 år, for at alle minkfarme skal investere i gødningsrender og foretage daglig udmugning, som er med til at reducere ammoniakforureningen betydeligt.
  • Alle minkfarme, som ligger tæt op af sårbar natur, skal i løbet af 10 år flyttes væk fra den natur til mere robuste lokaliteter, hvor de også kan få mulighed for at udvikle sig.
  • Alle minkfarme skal i løbet af 10 år afvikle de åbne haller og i stedet have burene i lukkede haller
  • Al minkgylle skal på sigt igennem biogasanlæg for at sikre mod overgødskning med fosfor. Der skal derfor være leveringspligt, såfremt der inden for en nærmere specificeret radius, fx 10 km, ligger er biogasanlæg, og efterhånden som der bygges nye biogasanlæg skal eksisterende minkfarme levere gylle til disse. 

Minister enig med DN

Også fungerende miljøminister Pia Olsen Dyhr (SF) er enig med DN i, at kvælstofnedfald er et problem.

- Og jeg synes, minkfarmene skal løfte deres del af opgaven. Vi skal have en åben diskussion af, om vi måske skal regulere minkfarmene anderledes end i dag, siger hun til Ritzaus Bureau.

Fakta om minkavl

Minkavl var i mange år den eneste mulighed for, på små ejendomme at skabe en heltidsbedrift, da man ikke selv skal dyrke foderet på marken, det får man fra fiskeindustrien og slagterierne.

Og de små ejendomme var i høj grad husmandssteder, som netop blev lagt på de dårligere jorder, og de dårlige jorder i Vest- og Nordjylland ligger tæt op ad den hede og overdrevsnatur, vi har tilbage. Og det er i øvrigt netop disse naturtyper, som er særligt følsomme overfor for ammoniak.

Desuden er det meget fosfor i minkgylle og derfor sker der en kraftig overgødskning af fosfor på minkfarme. Der er tale om op imod dobbelt så meget forfor, som afgrøderne kan optage, hvilket indebærer, at jorden når et mætningspunkt og begynder at udvaske fosforen til vandmiljøet, hvor det gør langt større skade end kvælstof.

Landbrug & Fødevarer opgiver, at der i den seneste salgssæson for minkpels blev omsat for 7,1 milliarder kroner. Det er en vækst på over 70 procent i forhold til sidste sæson. Kopenhagen Fur sælger mere end 20 millioner minkskind på auktion om året.

Det er næsten halvdelen af den samlede globale produktion. Danmark er verdens største producent af minkskind. Antallet af minkfarme var konstant stigende indtil slutningen af 1980’erne, hvor der var over 5.000 farme i Danmark. Siden da er antallet faldet til omkring 1.500, men til gengæld er farmene blevet større.

Følsom natur
Truet natur. Mange minkfarme ligger op ad hede og overdrevsnatur, som er særlig følsom over for ammoniak-forureningen fra minkfarmene. Ammoniakken, som bliver båret gennem luften, kvæler simpelthen de sarte naturområder.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Thyge NygaardThyge Nygaard
Landbrugspolitisk medarbejder

31 19 32 55
tny@dn.dk