Fredningssag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø er gennemført

10. juli 2013

Bagsværd og Lyngby Sø er nu fredet for eftertiden.

Fem år skulle der gå, fra vi rejste fredningssagen for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser i fredningsnævnet, til den er endeligt gennemført i Natur- og Miljøklagenævnet.

Fredningen er gennemført med ganske få ændringer i forhold til det, som fredningsnævnet besluttede i 2010, og vi er samlet set tilfredse med fredningen.

Fredningens formål er

- at bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter,
- at bevare og forbedre levemulighederne for plante og dyreliv,
- at sikre de kulturhistoriske og geologiske værdier,
- at sikre offentlighedens adgang,
- at sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter, og
- at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning.

Områdets store landskabelige og naturmæssige værdier vil fremover være langt bedre beskyttet med fredningen, idet eksempelvis eventuelle fremtidige planer om udbygning af rosportsfaciliteterne skal underlægge sig fredningen, og dermed ske på baggrund af en samlet afvejning af konsekvenserne for de øvrige fredningsinteresser. 

Læs mere om fredninger

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fredning. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. DN er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager.

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk