Lollands alper skal fredes

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune er gået sammen om at få fredet et kuperet landskab på det ellers flade Lolland.

12. juli 2013

Selv Lolland har sine Alper. Relativt set altså. For det højeste punkt er kun sølle 30 meter over havets overflade. Men for en lollik, der er vant til at skue langt ud over flade marker, er disse bløde bakker en kærkommen landskabelig afveksling fra de jævne aldeles bakkefrie marker. Så da Region Sjælland planlagde at udpege det smukke bølgende landskab til både graveområde og interesseområde for råstoffer, besluttede DN sammen med Lolland Kommune at rejse en fredningssag for 379 ha. eller knapt 800 fodboldbaner.

Ravnsby Bakker, De lollandske Alper, er et kuperet og varieret landskab på Lollands nordkyst ud mod Smålandsfarvandet. Det er et landskab, der fortæller om menneskers rige muligheder for at overleve, men også om istidens rokeren rundt med Danmarks fundament, så vi i dag kan nyde det oplevelsesrige landskab, som sine steder er voldsomt præget af råstofgravning.

Området udgør et af Lollands mest afvekslende og indholdsrige landskaber. I forhold til det øvrige Lolland er landskabet her meget kuperet og omfatter flere store mosefyldte dødishuller omgivet af stejle skrænter. Dødishullerne og lavtliggende smeltevandsflader danner tilsammen en dyb, og i landskabelig henseende meget varieret, værdifuld dal, som går fra kysten og langt ind i landet.

Grusgravning ødelagde landskabet

I foråret 2012 fremlagde Region Sjælland et forslag til en ny råstofplan, som lagde op til at en stor del af Ravnsby Bakker vest for det allerede fredede område, skulle inddrages til hhv. interesseområde og graveområde for råstoffer. Med baggrund i de store landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser nedlagde Lolland Kommune et § 34-forbud efter naturbeskyttelsesloven, som forpligter kommunen til at rejse en fredningssag inden for et år efter at forbuddet er meddelt.

Trods forbuddet vedtog Region Sjælland råstofplanen, som udlægger et nyt interesseområde for råstoffer på et par hundrede ha og et område på ca. 8 ha til egentligt graveområde. Det medfører, at der efter en gravetilladelse fra kommunen kan graves råstoffer i det udlagte graveområde.

Ønsket om at sikre områdets store fredningsværdier er således den direkte baggrund for, at der nu er rejst en fredningssag for området. Fredningen skal medvirke til en varig beskyttelse af dette områdes landskabelige, geologiske, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Kontaktpersoner i Danmarks Naturfredningsforening:
Fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, bbi@dn.dk eller 61691822
Næstformand i DN-Lolland Gunvor Thorsen, ttg@mail.dk eller 54939585

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

 

Ravnsby Bakker på billedet. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. DN er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager.

Rundt om fredningen

I en meget lang årrække har der været gravet grus ved Birket nord for Lindet-området. Mere end 35 ha er igennem årene blevet udgravet.

Det har medført, at landskabets karaktertræk og geologiske indhold uopretteligt er blevet ødelagt. Faktisk ville landsdelens terræn i dag have været et par meter højere, hvis ikke øernes geologiske toppunkt var blevet fjernet af et entreprenørfirma på jagt efter grus.

Allerede i 1960’erne blev der taget initiativ til at imødegå trusler om råstofgravning i området. Det skete, da det daværende fredningsplanudvalg rejste fredningssag i 1965.

Det resulterede i, at fredningsnævnet for Maribo Amt i 1968 og Overfredningsnævnet i 1974 gennemførte en omfattende landskabsfredning på ca. 392 ha for en del af Birket Sogn og Ravnsborg Banke med Ravnsborg Voldsted.

Senere opstod nye trusler, da det daværende Storstrøms Amt udlagde nye områder til graveområde og råstofinteresseområde.

DN foreslog yderligere fredning af Ravnsby Bakker. Forslaget blev begrænset en smule, men der blev gennemført en supplerende fredning på 13 ha i 2003.

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger