Naturindsatsen ikke bestået

Danmark har netop afrapporteret tilstanden i den danske natur til EU. Og manglen på klare mål i naturforvaltningen aflæses tydeligt i resultatet, mener Danmarks Naturfredningsforening.

16. juli 2013

Ulven hyler og man kan trygt bade i havnen, men det hjælper ikke agerhønen, engen eller strandtudsen. På den vis har den EU beskyttede natur i Danmark det på visse områder bedre, mens der stadig skal store indsatser til, for at bringe naturen som et hele tilbage på fode. Og det kan kun ske, hvis der kommer klare målbare mål i naturforvaltningen, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Natura 2000 natur

Danmark netop har afleveret en rapport til EU over vores internationalt beskyttede natur : Det er de 246 såkaldte Natura 2000 -områder samt de sjældne og sårbare arter og naturtyper, som vi er forpligtet til at beskytte, også når de befinder sig uden for områderne. Skovenes tilstand skal ligeledes indrapporteres,men det sker først til efteråret. Indrapporteringen sker hvert 6. år på grundlag af en finkæmning af naturen og inddeling af arter og naturtyper i rød, gul og grøn, alt efter om de er i såkaldt ' ugunstig', ' moderat' eller ' gunstig' tilstand.

Ikke godkendt

- Det helt overordnede problem i dansk naturforvaltning er, at vi mangler klare mål. Det udstikker røde, gule og grønne lamper i Naturstyrelsens afrapportering ikke i sig selv. Naturstyrelsen kalder med ordet ' Servicetjek' på billedet af en bil, der har været til periodisk syn. Og så vil jeg sige, at vi befinder os et sted mellem ' ikke godkendt' eller ' kan godkendes efter omsyn, siger Michael Leth Jess, direktør, Natur & Plan i Danmarks Naturfredningsforening.

Værdifuld natur har det skidt

Generelt har de lysåbne naturtyper som heder, overdrev og enge det svært og er i ' ugunstig tilstand'. Især går visse klitnaturtyper tilbage. Danmark er ellers over for EU forpligtet til at sørge for, at naturen ikke går tilbage. Der er derfor udarbejdet planer for de udpegede Natura 2000 -områder og afsat 1,8 milliarder kroner til indsatsen. Der er også særskilte handlingsplaner for en række af de dyre - og plantearter, som vi især skal passe på.

Blandt andre arter skal strandtudsen passes særligt på. Alligevel har Danmarks Naturfredningsforening måttet gennem en sag i Nordjylland, hvor en kommune ville godkende etableringen af en skydebane i en mose, hvor netop strandtudsen lever. På den vis er naturen under pres fra mange kanter.

Oddere i fremgang

Men der er også lyspunkter. Flagermus, oddere og strandenge ser ud til at have fået det bedre og de sårbare højmoser som Vildmosen er også i bedring.

- Det er glædeligt, hver gang vi kan konstatere, at målrettede indsatser virker, og at der laves virkelig mange glimrende naturprojekter derude. Men selv om solen skinner, ulven hyler og man kan bade i havnen, er der altså rigtig langt til, at vores natur generelt har det godt. Det er ikke kun en sag for feinschmeckere og botanikere, men et regulært velfærdstab, når arterne forsvinder, og en grøftekantsbuket kun består af tidsler, vild kørvel og brændenælder, siger Michael Leth Jess.

EU har flere gange påpeget, at Danmark skal udvide sit overvågningsprogram. NOVANA, der blev introduceret i 2010, er da også så grovmasket, at dele af naturen reelt falder igennem, vurderede DN dengang. Sideløbende har blandt andre OECD efterlyst klare målsætninger i naturforvaltningen. 

  

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Vildsvinet er tilbage i den danske natur. Men ellers er det småt med de gode nyheder.

Klare mål en forudsætning for bedre natur

Danmarks Naturfredningsforening står ikke alene med ønsket om klare mål i naturforvaltningen. Også regeringens egen Natur og Landbrugs Kommission efterlyser konkrete mål:

Der skal formuleres et politisk forpligtende, overordnet og ambitiøst mål for udviklingen af arealet med natur og skov i Danmark frem mod 2050.

Der skal udarbejdes en national strategi for, hvordan og hvornår målet om "gunstig bevaringsstatus" for beskyttede arter og naturtyper skal opfyldes i Danmark.Danmark skal samtidig arbejde for, at der udarbejdes en fælles EU strategi.

Der skal udarbejdes en national plan for forvaltningen af de danske dyre-og plantearter.

Formålet med statslige skove og naturarealer skal præciseres i skov og naturbeskyttelseslovgivningen.hensynet til natur, naturoplevelser og biologisk mangfoldighed bør prioriteres højt.  

 

 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk