Biomasse må ikke koste natur

Ny rapport advarer om, at biomasse ikke kan høstes hvor som helst. Danmarks Naturfredningsforening er enig: Biomasse er et gode - hvis det hentes de rigtige steder og er planlagt ud fra hensyn til naturen.

15.juli 2013

EEA - det Europæiske Miljøagentur advarer i en ny rapport om, at udnyttelse af biomasse fra skovene kan koste naturkapital, hvis ikke der samtidig plantes nye træer i samme takt som skovene bruges. Ifølge EEA kan der desuden blandt andet opstå en ' CO2-gæld' ved at bruge skovtræ i form af flis eller piller til energiproduktion. For ganske vist binder træerne CO2, mens de vokser - men hvis væksten ikke følger med forbruget, vil CO2 fra det brændte træ hobe sig op i atmosfæren og bidrage til den globale opvarmning. EEA maner derfor til forsigtighed, når det gælder den type biomasse.
 

Mere og bedre skov

Også Danmarks Naturfredningsforening er særligt opmærksomme på, at biomasse kan gøre mere skade end gavn. Foreningen lægger derfor op til, at den danske energiforsyning skal ses i sammenhæng med andre politikområder som landbrugs- og naturpolitikken. Foreningen mener, at skoven kan yde et øget bidrag til energiproduktionen, men at det skal ske i takt med, at der etableres skov på flere arealer.

Derfor anbefaler Danmarks Naturfredningsforening regering og Folketing, at mere biomasse fra skoven kun udtages i overensstemmelse med en række kriterier for bæredygtighed, som sikrer bevarelse af naturværdierne i de danske skove.
 

Indfør en række krav

  • Forbud mod gødskning, sprøjtning og yderligere dræning.
  • Krav til andelen af dødt ved og gamle træer.
  • Krav om større andel af hjemmehørende arter.
  • Krav om mindst 10 procent urørt skov.
  • At pålægge stat og kommuner at etablere mere skov.
  • At gøre det økonomisk attraktivt for landmænd at
  • omlægge landbrugsjord til skov.
  • At opstille en række kriterier for bæredygtig
  • udnyttelse af biomasse fra skov.

Senere på året kommer Klima- og Energiministeriets analyse af de forskellige typer biomasse. Det sker som led i Folketingets energiforlig.
 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by DisqusVed biomasse fra skov, skal man sikre bæredygtigheden
 

Biomasse i landbrugslandet kræver

 •At der stilles lovkrav om, at energiafgrøder udelukkende må dyrkes på allerede dyrkede landbrugsarealer.
•At omfanget af areal til energiafgrøder skal harmonere med målet om, at 1/3 af det danske areal skal være naturområder.
•At der indføres følgende betingelser for dyrkning af energiafgrøder til produktion af biomasse fra landbrugsarealer:
• At dyrkning skal omfatte flerårige afgrøder.
•At dyrkning skal ske uden brug af pesticider og gødning, så der dannes grundlag for øget biodiversitet.
•At arealer til dyrkning af energiafgrøder bliver udlagt, så der tages højde for biodiversiteten i området og landskabelige hensyn.
•At dyrkningsfrie bræmmer friholdes for energiafgrøder, men selvgroet biomasse kan høstes og anvendes til energiformål.
 

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk