Opdyrkning af fredet fuglereservat bremset

Værnengene er helt afgørende for de nordeuropæiske fugle og derfor naturligvis fredet. Alligevel er de de senere år blevet opdyrket. Nu har Danmarks Naturfredningsforening fået medhold i, at kommunens tilladelse til opdyrkningen ikke var i orden.

5. august 2013

Natur og Miljøklagenævnet, NMK, har netop givet Danmarks Naturfredningsforening medhold i, at fredede og internationalt beskyttede områder ikke uden videre kan opdyrkes. Afgørelsen kommer efter Ringkøbing Skjern Kommune har givet tilladelse til at opdyrke dele af de ellers fredede Værneengene, der sammen med Tipperne udgør Nordeuropas største fuglereservat.

- Værnengene er enestående og det vi de senere år har oplevet på Værnengene, er en meget alvorlig trussel mod områdets naturværdier. Og når så kommunen, der skal beskytte denne særlige natur i stedet tillader drift, der beviseligt vil ødelægge naturen, så har vi ikke noget valg. Vi er glade for, Natur og Miljøklagenævnet nu har hjemvist sagen til fornyet behandling, for Værnengene er af enorm værdi og natur, som vi skal passe rigtig godt på, siger Jan Pedersen, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Rod i beskyttelsen

Værnengene, der er privatejet, blev første gang fredet i 1977, men i 2003 blev fredningen revideret. Som et led i den ny fredning blev Værnengene af hensyn til landbruget taget ud af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, der normalt beskytter ferske enge som levesteder for blandt andet engfugle.

I stedet blev der lavet frivillige såkaldte MVJ-aftaler med landmændene, der ifølge disse aftaler skulle drive områderne miljøvenligt med tanke på engens ynglefugle. Men nu er disse aftaler udløbet, og så pløjer og gøder flere og flere landmænd engarealerne, som ikke har været omlagt i årtier. Derpå bliver der sået kulturgræsser, der er ensbetydende med monokultur og ensidighed.  

Sjældne arter

Værnengene er hjemsted for blandt andre brushane, engryle og stor kobbersneppe. Området er fredet, nyder international beskyttelse og er desuden et Natura2000 område, som kommunen er forpligtet til at pleje for at sikre levestederne for de sjældne fuglearter.

Alligevel gav Ringkøbing-Skjern Kommune i 2012 tilladelse til opdyrkning af et vedvarende græsareal i Natura 2000-område. Danmarks Naturfredningsforening klagede prompte NMK og godtgjorde, at den foretagne habitatkonsekvensvurdering er utilstrækkelig. Det er Natur og Miljøklagenævnet altså enig i.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


Værnengene er hjemsted for blandt andre brushane, engryle og stor kobbersneppe og udgør sammen med Tipperne Nordeuropas største fuglereservat.

Afgørelsen fra Miljø og Naturklagenævnet

Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at den af Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejdede vurdering af det anmeldte projekts påvirkning af engfuglene er utilstrækkelig, set i forhold til habitatreglernes krav om, at der skal foretages en vurdering af påvirkningen af områdets samlede udpegningsgrundlag, og at afgørelsen som følge heraf lider af en væsentlig retlig mangel.

Nævnet forudsætter, at kommunen har lagt til grund, at den anmeldte aktivitet respekterer fredningens bestemmelser om vedvarende græsarealer. Kommunen har imidlertid ikke i afgørelsen nærmere redegjort for, i hvilket omfang/med hvilke intervaller arealerne hidtil er blevet omlagt og hvad kommunen i den forbindelse forstår ved ”nødvendige rensningsafgrøder”. Kommunen har heller ikke redegjort for, om en eventuel tidligere gødningspraksis ønskes videreført.

Som følge heraf har kommunen heller ikke redegjort for, om og i hvilket omfang der som følge af jordbehandling, eventuel gødskning m.v. sker udledning af okker og fosfor til Natura 2000-området i strid med områdets målsætninger.

Videre har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke foretaget en begrundet vurdering af, om indgreb i den kortlagte habitatnaturtype strandeng, som er i ugunstig bevaringsstatus, er forenelig med områdets Natura 2000-plan.

På ovenstående baggrund ophæver Natur- og Miljøklagenævnet Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 15. juni 2012, og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen.

Kontakt

Jan Pedersen
Naturmedarbejder

31 19 32 39
jap@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk