Saglig landsplanredegørelse, men uden grønt hjerteblod

Landsplanredegørelsen er endnu et politisk udspil uden naturen er med. Danmarks Naturfredningsforening efterlyser snarlige konkrete udspil for Danmarks natur.

30. september 2013

Danmarks Naturfredningsforening kalder det ”foruroligende”, når endnu et udspil fra regeringen er blottet for egentlige naturindsatser. Det fremgår af et høringssvar til forslag til Landsplanredegørelse, der indeholder meget få konkrete tiltag og mål for naturen. Og hvor regeringens bebudede Naturplan Danmark ikke nævnes med et ord.

Måden, vi bruger det danske areal på, har afgørende betydning for naturtilstanden, og derfor skal en Landsplanredegørelse selvfølgelig rimeligt præcist angive, hvad der skal ske på arealerne. Og derfor bør skitserne til Naturplan Danmark indlysende fremgå af Landsplanredegørelsen, fordi en Naturplan Danmark i regeringsgrundlaget fremhæves som rygraden i et grønnere Danmark.

Kompas, men ingen kort

I stedet nævnes et grønt danmarkskort, som skal være et kompas, der trækker gode indsatser samme vej. Men et kort, der viser hvor naturen findes, fører ikke til en rig og varieret natur, påpeger Danmarks Naturfredningsforening i sit høringssvar:

- Vi har meget lidt plads i Danmark og derfor skal vi tage vågne beslutninger om, hvordan vi bruger vores arealer. Vi har brug for en Naturplan Danmark fordi, en samlet naturplan for Danmark skal vise, hvor naturen har førsteprioritet. Den skal indeholde entydige politiske målsætninger for naturens kvalitet, og den skal indeholde tidsfrister og uddelegere ansvar for hvem der skal gøre hvad hvornår. Derfor er det foruroligende, at den ellers bebudede Naturplan slet ikke fremgår af redegørelsen, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Forventninger, men ingen krav

I dag er naturens største problem, at den ikke har plads og er uden sammenhæng, ligesom arterne forsvinder. Det ændres ikke ved, at der i landsplanredegørelsen blot fremhæves de samme forventninger til kommunernes planlægning for natur, som der har været de sidste mange år.

- Det har ikke tidligere haft nogen effekt, og det har ikke betydet, at naturområder er blevet bundet sammen, eller at de indtegnede spredningskorridorer på kommunernes kort er forblevet andet end fiktive streger i et kortbilag til planen. DN opfordrer derfor til, at regeringen i landsplanredegørelsen gør, som de sagde, de ville – nemlig indføjer en indholdsrig Naturplan Danmark som den grønne rygrad for et grønnere Danmark, siger Michael Leth Jess.

Løfter, men ingen er indfriet

Landsplanredegørelsen er blot det seneste udspil fra regeringen, der ikke har naturen med på dagsordenen. Heller ikke finanslovsforslaget for 2014 indeholder midler til naturen – hverken til den bebudede Naturplan Danmark, eller til en Naturfond som ellers foreslået af regeringens egen Natur og landbrugskommission og bakket op af både landbrugets organisation såvel som de grønne organisationer.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATUR. Landsplanredegørelsen er blot det seneste udspil fra regeringen, der ikke har naturen med på dagsordenen.

Om Naturplan Danmark og regeringsgrundlaget:

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at en Naturplan Danmark skal sikre:

  • at naturens mangfoldighed, variation og skønhed bevares og udvikles på en måde, der er bæredygtig og til gavn for velfærden og menneskers trivsel i Danmark,
  • at der skabes mere natur og etableres mere skov – også bynært,
  • at sikre Danmark som et varieret, spændende og attraktivt land med en rig natur med sammenhængende naturområder og et rent miljø, også til havs,
  • at medvirke til at gøre Danmarks natur mere robust over for følgerne af de klimaændringer, der synes uundgåelige,
  • at bidrage til at reducere Danmarks klimaforurening og som tager udgangspunkt i EU og FN beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø,naturbeskyttelse og biodiversitet

For at det kan ske, arbejder DN for at følgende udarbejdes:

  • Strategi og handlingsplan, der indeholder entydige politiske målsætninger og tidsfrister på kort, mellemlang og lang sigt, samt er handlingsanvisende og delegerer ansvar. Naturplanen skal fungere som et kompas for naturforvaltningen i hele Danmark. Naturplanen skal udmønte internationale målsætninger og forpligtelser (EU’s 2020-biodiversitesmål, EU’s biodiversitetsstrategi og de 20 Aichi-biodiversitetsmål). Den plejekrævende natur skal sikres vedvarende pleje, levesteder i skovene og i havet skal beskyttes. Invasive arter skal om muligt bekæmpes. Planen bør baseres på handlingsplaner for de mest nødlidende arter og naturtyper.
  • Et kort som angiver, hvor naturen skal have førsteret. Der skal sikres mere plads til naturen på land og i havet. Naturarealet skal øges væsentligt på lang sigt med fokus på at skabe større sammenhængende naturområder og bedre sammenhæng mellem naturområderne. Naturen skal have bedre vilkår på alle arealer (bæredygtigt fiskeri, landbrugsdrift og skovbrugsdrift).

I tilknytning til naturplanen bør der:

  • Gennemføres et serviceeftersyn af lovgivning og økonomiske virkemidler, der skal udmønte Naturplan Danmark. Virkemidler der skader den biologiske mangfoldighed eller reelt ingen effekt har, skal afskaffes. Virkemidler skal være incitamentskabende.
  • Naturforvaltningen skal være vidensbaseret. Det vil sige naturens tilstand og virkemidlernes effekt skal løbende måles og resultaterne anvendes til prioritering af kommende indsatser.

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk