Danmarks fredninger bliver endnu bedre

Den 8. november offentliggjorde Danmarks Naturfredningsforening, Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening en ny fælles handlingsplan for fredninger. Handlingsplanen skal skabe større sammenhængende naturområder og frede flere vigtige naturperler. DN glæder sig over udsigterne til flere sammenhængende naturområder, der vil sikre, at planter og dyr kan sprede sig.

8. november 2013

Handlingsplanen er blevet til i tæt samarbejde mellem DN, KL og Miljøministeriet og er et fælles produkt. Handlingsplanen indeholder en evaluering af de sidste otte års fredningsindsats og giver samtidig de overordnede rammer for, hvordan fredningsarbejdet skal prioriteres fremover, og hvad målet er for en fredning. Der er kun de to foreninger, DN og KL, samt Naturstyrelsen under Miljøministeriet der kan rejse fredningssager.

Handlingsplan med gode visioner for naturen

Ved at frede vigtige og værdifulde mindre områder, kan de store naturarealer bindes sammen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i DN:

- På den måde får vi skabt flere store sammenhængende naturområder, der giver bedre betingelser for den danske natur. Det er et af de store mål i den nye handlingsplan for fredninger fremadrettet. Og med de klare fælles rammer for, hvilke værdier der skal prioriteres, bliver fredningsværktøjet mere målrettet fremover.

DN skaber folkelig opbakning 

Ved offentliggørelsen roste Miljøminister Ida Auken DN for indsatsen på fredningsområdet:

- DN har en vigtig og helt speciel rolle i fredningsarbejdet. Det er helt unikt, at vi her i Danmark har en folkelig forening af særligt naturinteresserede, som kan foreslå nye fredninger. Samtidig er mange af medlemmerne lokale ildsjæle, som ihærdigt peger på værdifulde steder i deres lokalområde, som de mener bør fredes.

- Vi skylder Danmarks Naturfredningsforening en stor tak for at tage initiativ til mange vigtige fredninger og for det ihærdige arbejde på fredningsområdet i det hele taget, sagde Ida Auken i sin tale.

DN har en særlig rolle – til glæde for offentligheden

Handlingsplanen fremmer det fælles fredningsarbejde, og resultatet bliver nogle unikke og gode fredede naturarealer for offentligheden, forudser fredningsleder i DN, Birgitte Bang Ingrisch. Men det har ikke altid været sådan, og DN har en særlig rolle som eneste private forening, der kan rejse fredningssager.

- DN har gennem tiden haft en særlig rolle på fredningsområdet. De fleste fredningssager er blevet til i et samarbejde mellem DN, myndigheder og ofte også lodsejere. Men i konfliktsager, hvor eksempelvis staten eller kommuner har haft andre interesser end de fredningsmæssige, har DN måtte gå foran og har rejst fredningssager, som ikke umiddelbart har haft en let gang på jord. Flere af disse sager er endt med at blive gennemført til stor glæde for befolkningen, siger Birgitte Bang Ingrisch.

DN's fredninger er moderne 

Forskellen i interesser og hensyn er netop en af de væsentligste årsager til, at DN har denne særlige ret til at rejse fredningsforslag. Nogle af de vigtigste fredninger, som DN har rejst inden for de seneste år er Lejre-fredningen, Bjergene ved Stensballe udenfor Horsens, Madsebakke på Bornholm og Vestamager. Disse og mange andre sager viser, at der stadig er behov for nye fredninger, men også at fredningssagerne har ændret karakter i forhold til tidligere tider, hvor det ofte var det sjældne eller kuriøse, som blev sikret. 

Læs mere om fredninger

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Handlingplan for fredninger bliver offentliggjort
FREDNINGER. Midt i Ulvedalene i Dyrehaven Nord for København den 8. november offentliggjorde de tre parter deres nye Handlingsplan for fredninger 2013. Fra venstre: Ella Maria Bisshop-Larsen præsident i DN, Miljøminister Ida Auken og Martin Damm formand for KL's Teknik og Miljøudvalg.

Handlingsplan for fredninger 2013

Handlingsplanens tre formål

1. Større sammenhængende naturområder, der skal hjælpe dyr og planter til at kunne sprede sig. 

2. Landskabsfredninger med større uforstyrrede landskaber for at befolkningen fortsat kan opleve landskaber, der har en fortælleværdi om landskabernes dannelse og kulturspor og som samtidig har en rekreativ og oplevelsesmæssig værdi.

3. Perlerne, som er de unikke, de vigtigste og de nationalt værdifulde lokaliteter, som ganske enkelt ikke må gå tabt, fordi der kun er få lokaliteter af den pågældende art eller kvalitet.

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk