Dalene ved Resenbro i Silkeborg skal fredes

Danmarks Naturfredningsforening foreslår at frede dalene ved Resenbro for at sikre et unikt og smukt landskab i Silkeborg. Forslaget sætter indtil videre en stopper for kommunens projekter om ny vej, udvidelse af motorsportsanlæg og erhvervsbyggeri i området.

28. november 2013

Silkeborg by ligger i et af Danmarks smukkeste landskaber. Dybe slugter skærer sig ned i det højtliggende moræneplateau og er naturlige adgangsveje til Gudenåens brede ådal og grønne enge. Hvor terrænet har villet det, er åen omdannet til en række store søer på sin vej ud i Randers Fjord. Det er simpelthen så unikt et landskab, så det må vi bevare, siger fredningsleder i DN, Birgitte Bang Ingrish:

- I det område, vi foreslår fredet, fornemmer man tydeligt de geologiske formationer i en sammenhæng, der vidner om en dramatisk dannelse i slutningen af sidste istid. Overalt i fredningsområdet findes små og større naturområder med eng, hede, mose, overdrev og søer. Talrige fund i jorden fortæller os, at området gennem mange tusinde år har været attraktivt bosætningsområde for vores forfædre. Nye fund dukker op med jævne mellemrum og viser os vores kulturarv.

Behovet for udvidelse presser naturen

På grund af sin beliggenhed umiddelbart uden for Silkeborg er fredningsområdet under konstant pres fra byudvikling, erhverv, veje og idrætsanlæg. Bare inden for de seneste få år er golfbanen blevet udvidet fra 18 til 27 huller. I golfbanens nordlige grænse mod Resenbro, lige uden for fredningsområdet, er der inden for de allerseneste år udlagt et område til boliger.

- Det var ellers tænkt som et ukrænkeligt bufferareal mellem beboelsen og golfbanen, men planer kan ændres, og blev det altså også her. En anden nabo, Jyllandsringen, som er et motorsportsanlæg, er flere gange blevet udbygget, og der kan også i fremtiden opstå ønsker om udvidelser, som kan påvirke naturen og landskabet negativt, fortæller Birgitte Bang Ingrish.

Sammenhængende natur er vigtig for vilde dyr og planter

Kommunen ønsker at flytte Hårupvej længere mod nord ind i det område som foreslås fredet. Det vil imidlertid formindske naturområdet og hakke op i mindre stumper. Netop områdets størrelse og sammenhængende karakter uden væsentlige gennemkrydsende veje og anlæg, der ville virke som barrierer for spredning af flora og fauna, gør områdets vigtigt som levested for vilde dyr og planter.

Sagen ligger nu i Fredningsnævnet, som inden for et par måneder vil afholde et offentligt møde om sagen. Her kan lodsejere og andre interesserede møde op og komme med deres mening om sagen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FREDNING. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. DN er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager.

FAKTA om dalene ved Resenbro

Det område, som foreslås fredet strækker sig østpå fra Nordskoven og sydpå fra Gudenåens brede smeltevandsterrasser og skrænter. Længere mod øst brydes skoven af en golfbane, som mellem de græsklædte spillebaner stadig har langstrakte parallelle områder med skovklædte skrænter. Endnu længere mod syd på det høje moræneplateau ned mod Hårupvej og Hårup, er jorden opdyrket, og giver mulighed for udsigt mod nord, imod skovene og Gudenådalen.

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk