Kultur- og landskabsværdier går forud for råstoffer

Landskabet og kulturen går forud for behovet råstoffer. Det er det foreløbige resultat af den fredningssag, som Danmarks Naturfredningsforening rejste for godt et år siden for herregårds- og vikingelandskabet omkring Gl. Lejre og Ledreborg Allé.

18. december 2013

Fredningsnævnet har indtil videre sat en stopper for diskussionen om, hvorvidt man skal grave videre i landskabet omkring Roskilde for at tilfredsstille behovet for råstoffer til veje og byggeri, eller om det historiske landskab i stedet skal bevares for vores efterkommere.

Historisk landskab truet

Det var Danmarks Naturfredningsforening der tidligere i år rejste fredningssagen for Gl. Lejre og Ledreborg Allé, fordi Region Sjælland planlagde at udpege en stor del af landskabet langs Ledreborg Allé til råstofområde, oplyser Birgitte Bang Ingrisch, fredningsleder i Danmarks Naturfredningsforening:

- Efter indsigelser og debatindlæg i de lokale aviser stod det klart, at eneste tilbageværende redskab til at udsætte beslutning om gravning var at rejse en fredningssag. Den er nu blevet afgjort af fredningsnævnet, som har valgt at gennemføre fredningen i stort set den udstrækning og med det indhold, som vi oprindelig foreslog.

Undervejs er der dog blevet justeret på nogle bestemmelser, så det vil være lettere for de lokale lodsejere at bygge til det eksisterende byggeri, når det ikke forhindrer udsigten over landskabet.

Kortsigtede interesser

Det er de sidste brikker, der er faldet på plads i DN’s bestræbelser på at sikre landskabet omkring Gl. Lejre, oplyser fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch:

- Gennem mere end 50 år har gennemførelsen af flere forskellige fredninger sat beskyttelsen højt i dette landskab, som blandt andet rummer resterne efter den første danske kongeslægt, Skjoldungerne. At ofre disse kulturværdier for et øjeblikkeligt behov for råstoffer kan vi ikke være bekendt overfor vores efterkommere.

Natur- og Miljøklagenævnet vil afgøre sagen

Sagen går videre til Natur- og Miljøklagenævnet, fordi erstatningen bliver højere end 500.000 kr. Det betyder, at sagen endnu engang vil blive vurderet af uvildige, og fredningsværdierne bliver sat op imod de udgifter, der vil være forbundet med en fredning.
 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


FREDNING. Fredninger er et enestående redskab i arbejdet for at beskytte Danmarks natur. DN er den eneste private forening, nationalt og internationalt, der har ret til at rejse fredningssager.

Danmarks riges vugge ligger i Gl. Lejre

Siden jægerstenalderen har egnen omkring Lejre været beboet af mennesker. Nærheden til fjorden og åerne gav mulighed for fiskeri, jagt og transport og senere mølledrift.

De varierede jordbundsforhold betød godt agerbrug og græsningsmuligheder for husdyr i de brede enge, og tømmer og brænde blev hentet fra skovene. I dette rige landskab, hvor naturressourcerne lå tæt, blev det spæde frø sået til det, vi i dag kalder Danmark. Gl. Lejre er derfor blevet kaldt Danmarks riges vugge. Fra Skjoldunger til skibssætninger, gravhøje og 5000 år gamle jættestuer.

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk