Stor koncentration af orkidéer i Nordjylland skal fredes

I Nørlevkæret i Hjørring Kommune findes hele otte forskellige vildtvoksende orkidéer og flere andre sjældne plantearter. Det er en usædvanlig stor rigdom af plantearter, som kun ses enkelte andre steder i landet. Derfor rejser Danmarks Naturfredningsforening nu en fredningssag sammen med Hjørring Kommune og Naturstyrelsen for det 21 hektar store kystnære naturområde. 

29. december 2013

Nørlevkæret er et ekstremrigkær – en af landets mest truede og sjældne mosetyper – med hele otte forskellige arter af orkidéer. Ud over de mange orkideer, der alle er fredede, er der et højt indhold af sjældne og endog meget sjældne planter, f.eks. sort skæne, bredbladet kæruld og den kødædende vibefedt. Med sine 220 plantearter er der næppe nogen tilsvarende lokalitet i Danmark med større botanisk-naturvidenskabelige interesser, fortæller Jørgens Jørgensen, formand for DN Hjørring:

- De mest artsrige områder i Nørlevkæret huser en fantastisk rigdom af sjældne og meget sjældne planter. I juni og juli overvældes man af det rige orkidéflor. Og selv om orkidéer er kendt for store årlige bestandssvingninger, så er det betagende at se så rig en orkidéflora. Sammenholdt med at området indeholder ti rødlistede arter, er Nørlevkæret et interesseområde for botanisk forskning langt ud over landets grænser.

Græssende kvæg sikrer orkideerne

En del af rigkæret har været afgræsset af kreaturer i årtier. Det har medvirket til, at der findes en fuldstændig enestående rigkærsflora. De mange sjældne arter i Nørlevkæret er truede af ændret driftsform og den naturlige vegetationsudvikling. I et mindre område, hvor der ikke har været kvæggræsning de sidste 30-40 år er floraen derfor stærkt truet af tilgroning. Og inden for de seneste fem år er to orkidéearter således forsvundet, oplyser Jørgen Jørgensen:

- Når rigkæret ikke er i drift med græssende kvæg, ændres vegetationen hastigt og gror til i høje vækster, der kvæler de mere sarte planter. Næst efter afvanding peger flere undersøgelser faktisk på tilgroning som den største enkeltstående trussel. Og kan vi ikke få naturplejet området med kreaturer, vil den sjældne vegetation, som vi har i dag, forsvinde.

Unik ekstremrigkærflora

For at sikre den fortsatte græsning af hele ekstremrigkæret, rejses denne fredningssag. Fredningens formål er at sikre en pleje, der holder områdets vegetation lav, så vækstbetingelserne for den unikke ekstremrigkærsflora kan bevares.

Se fredningsforslaget og kort over Nørlevkæret

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Orkidéen Klit-gøgeurt
FREDNING. Orkidéen Klit-gøgeurt, der her er fotograferet i Nørlevkæret, er fredet og har kun 5-6 andre danske voksesteder.

FAKTA – om ekstremrigkær

Ekstremrigkær er grundvandsbetingede fugtigbundssamfund, hvor der findes mindst én af otte mulige karakterplantearter, der alle forekommer sjældent eller endog meget sjældent. Jordbunden skal være kalkholdig i eller lige under jordoverfladen.

De otte karakterplanter er: Orkidéerne sump-hullæbe, mygblomst, pukkellæbe, langakset trådspore samt desuden butblomstret siv, sort skæne, rust-skæne og melet kodriver.

Ekstremrigkær, der er meget artsrige og ofte indeholder ualmindelige, sjældne eller meget sjældne arter i stort tal, er sjældne og i tilbagegang i Danmark.

FAKTA - Nørlevkærets 10 rødlistearter

I Nørlevkæret findes hele 10 rødlistede (truede) plantearter:

  • Mygblomst. Arten er fredet og truet både i Danmark, Norden og Europa.
  • Pukkellæbe. Arten er meget sjælden og fredet.
  • Klit-Gøgeurt. Denne fredede orkidé har kun 5-6 danske voksesteder.
  • Hvidgrå Draba. Sårbar men pæn bestand på klitterne/indsanderne også udenfor Nørlevkæret.
  • Sort Skæne. Arten har kun 5-6 danske voksesteder.
  • Dværg-Ulvefod. Arten er sårbar og meget sjælden i Danmark.
  • Vendsyssel-Gøgeurt. I Danmark forekommer den udelukkende i Vendsyssel og arten er fredet.
  • Bredbladet Kæruld. Meget sjælden. Er forsvundet fra mange voksesteder og der er kun få tilbage.
  • Bakke-Gøgelilje. Arten er fredet.
  • Liden Padderok. Rødlistet.