§3 kortlægning: Smånaturen kan nu beskyttes bedre

Danmarks mange små naturområder er nu ved at blive udpeget og det giver en unik mulighed for at beskytte moser, enge, overdrev og heder fra for eksempel at blive opdyrket. Resultaterne fra de første tre kommuner ligger klar.

14. januar 2014

En ny undersøgelse fastlægger, hvor Danmarks enge, moser, søer og overdrev egentlig ligger. De første resultater viser endda, at der - måske - er mere af den end først antaget. Nu gælder et om at give naturen reel beskyttelse og større kvalitet, mener DN, der nu vil gøre beskyttelsen af naturen stærkere:

- Med udpegningen af, hvor vores natur egentlig ligger, får vi et rigtigt godt redskab til at få beskyttet den natur, der i stor stil er levesteder for vilde dyr og planter. Derfor skal vi gøre udpegningen bindende, så kommunerne ikke blot kan afregistrere naturområdet og så skal vi have løftet kvaliteten af naturområderne med nødvendig pleje, siger Ella Maria Bisschop - Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Massivt pres fra DN

Bag kortlægningen står Miljøministeriet. Kortlægningen er kommet i stand efter massivt pres fra DN, der i stikprøvekontroller afdækkede, at heder, moser, enge, overdrev og søer, der egentligt skulle være beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, i virkeligheden var forsvundet, blevet flyttet og afregistreret i stor stil.

Miljøministeriet har foreløbigt offentliggjort udpegningen i tre kommuner, Furesø, Odense og Holstebro, hvoraf kun én er rigtig landkommune. I Holstebro blev der fundet 168 tilfælde af uoverensstemmelser - typisk at naturen kun findes på et kort, men i virkeligheden er opdyrket eller på anden vis inddraget. Resultatet viser samlet, at der er forsvundet natur hundredvis af steder, men heldigvis også fundet natur som ikke tidligere var registreret. I to kommuner går det der er forsvundet lige op med det er er kommet til, mens i en kommune er der 6 procent mere.

Stærkere beskyttelse

 - Hvis det på landsplan viser sig, at der afdækkes flere naturområder, er det rigtigt glædeligt. For os er det nu afgørende, at vi bruger den landsdækkende udpegning til at give vores natur et løft. Vi ønsker derfor - udover at gøre udpegningen bindende, at kommunernes afregistrering betragtes som en afgørelse, der kan påklages. Det vil være med til at sikre naturen bedre beskyttelse, siger Ella Maria Bisschop - Larsen. Det samme anbefaler regeringens egen Natur og Landbrugskommission som et led i bestræbelserne på at få vendt nedturen i den danske natur,

DN skubbede på for at få afdækket, hvor og hvor meget § 3 beskyttet natur, der egentligt findes, da kommunerne overtog ansvaret. Det resulterede i det såkaldte ”serviceeftersyn” over tre-fire år fra 2010. Samlet blev der afsat 36 mio. kr. til Naturstyrelsens gennemgang af alle overtrædelser og mulige nye naturområder. I første omgang luftfototolkninger siden gummistøvlebesøg i et udvalg af områder.

Se undersøgelse på Naturstyrelsens hjemmeside

Debatten på denne nyhed er desværre ikke tilgængelig på grund af tekniske problemer. Vi beklager.

Mose
NATUR. Efter massivt pres fra DN fastlægger en ny undersøgelse nu, hvor Danmarks enge, moser, søer og overdrev egentlig ligger.

§ 3 natur

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet i løbet af de sidste 50 år. Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper. I 1992 blev disse bestemmelser udvidet til den såkaldte Naturbeskyttelseslov, som blandt andet indeholder bestemmelser om beskyttelse af forskellige naturtyper.

Hvad er omfattet?
Omkring 9,5 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3. Det handler om:
• Søer 
• Moser 
• Ferske enge 
• Strandenge 
• Heder 
• Overdrev 
• Vandløb 

Danmarks mange små naturområder er nu ved at blive udpeget og det giver en unik mulighed for at beskytte moser, enge, overdrev og heder fra for eksempel at blive opdyrket. Resultaterne fra de første tre kommuner ligger klar.

Disse naturtyper er beskyttede overalt, hvor de forekommer i Danmark. De beskyttede naturtyper er registrerede og kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation. Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret som beskyttet. Det sker, når et areal vokser sig ind i eller ud af beskyttelsen.

Loven beskytter mod ændringer
Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker ejeren at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte. Mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt. Desuden er det ikke tilladt at anvende sprøjtemidler eller gødning, hvis det ikke tidligere er blevet brugt, og hvis det er, må det ikke øges i omfang. KILDE: Naturstyrelsen

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk