Miljøforkæmpere vinder en sejr for Limfjorden

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger i Skive-Salling, Viborg og Vesthimmerland har vundet en vigtig sag for Limfjorden. Udledningen af tonsvis af koncentreret saltvand og giftige tungmetaller til Limfjorden er nu sat i bero. Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at der skal udførlig dokumentation på bordet før en fortsat udledningstilladelse kan gives.

29. januar 2014

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet, og DN har vundet sin klagesag. Energinet.dk har ikke tilladelse til at fortsætte med at udskylle de sidste seks hulrum i Lille Torup gaslager nord for Viborg. Det er en meget tilfredsstillende og vigtig afgørelse ovenpå pilottesten af udskylning af første hulrum, mener havbiolog i DN Henning Mørk Jørgensen:

- Overordnet har vi fået en grundig og tilfredsstillende afgørelse, som imødekommer DN’s klagepunkter om at få undersøgt vandmiljøet i Lovns Bredning. Der er faktisk flere elementer, der skal undersøges nærmere, før vi kan se på konsekvensen af at udskylle flere kaverner til det i forvejen belastede havmiljø i Lovns Bredning, siger Henning Mørk Jørgensen.

Natur- og Miljøklagenævnet vil have dokumentation

Klagenævnet mener, at dokumentationen efter pilottesten af første gaskaverne er mangelfuld på en række centrale punkter. Ingen kender til fulde de risici, der ligger i at skylle saltbrine med tungmetaller herunder kviksølv ud i Limfjorden, siger Anni Oppelstrup, næstformand for DN Skive-Salling, der derfor er tilfreds med, at klagenævnet nu kræver yderligere undersøgelser.

- Energinet.dk skal nu i gang med at undersøge, om saltbrinen påvirker miljøet i Limfjorden, og Natur- og Miljøklagenævnet vil først herefter sætte nye vilkår og evt. give tilladelse til en fortsat udskylning af gaskavernerne og dermed udledning af saltbrine til Lovns Bredning. Vi forventer derfor en ny veldokumenteret VVM-undersøgelse før en ny miljøgodkendelse kan komme på tale.

Tungmetaller risikerer at forurene fisk og muslinger

Natur- og Miljøklagenævnet mener ikke, at det er tilstrækkeligt bevist, at en udledning af miljøfremmede stoffer, som fx kviksølv, ikke vil ophobes i fisk og muslinger. Der skal analyseres yderligere for en række tungmetaller i havbund og dyr for at godtgøre, at der ikke sker skader, ligesom nogle af grænseværdierne skal revideres. Det skal også dokumenteres, om en afprøvet rensning af saltbrinen kan anvendes fremover, oplyser Anni Oppelstrup.

- Den vundne klagesag er først og fremmest en sejr for vandmiljøet i Limfjorden, og den viser os, at det kan betale sig at stille krav til vores lokale virksomheder for at beskytte vores vandmiljø. 2014 vil vise, om Energinet.dk kan dokumentere, at vandkvaliteten i Lovns Bredning ikke bliver yderligere forringet ved den videre saltudledning. Vi vil i DN Skive-Salling, DN Viborg og i DN Vesthimmerland følge nøje med i arbejdet, siger Anni Oppelstrup.

Lokale vågne øjne gør en forskel

DN’s lokalafdelinger omkring Lovns Bredning, Friluftsrådet og andre grønne organisationer har igennem flere år holdt vågent øje med udledningen af Energinet.dk’s saltbrine til Limfjorden. Særligt ved Lovns Bredning, som er Natura2000-område. I EU's Vandrammedirektiv står området som i forvejen belastet af miljøfremmede stoffer og må derfor afgjort ikke belastes yderligere. De grønne organisationers høringssvar og vedholdenhed har betydet ændrede forudsætninger for Energinet.dk’s arbejde med udvidelsen af gaslageret i Lille Torup og her senest altså øget miljøhensynet i Limfjorden.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


LIMFJORDEN. Uden for Sundstrup Havn er der udledt spildevand med tungmetaller til Lovns Bredning. 

Sagen kort

Energinet.dk gennemfører genudskylning af kaverner på naturgaslageret ved Li. Torup nord for Viborg. 

Miljøstyrelsen Århus giver Energinet.dk tilladelse til udskylningen som et pilotprojekt i december 2011 ved vandfyldning af 1 kaverne. DN klager over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Udledningen af fortyndet brine fra kavernen til Lovns Bredning startede den 3. september 2012 og sluttede september 2013.

Energinet.dk sender sin rapport over pilotprojektet til Miljøstyrelsen, som skal godkende rapporten inden Energinet.dk kan fortsætte med at udskylle de sidste seks kaverner. Natur- og Miljøklagenævnet afgør klagesagen i december 2013, hvor DN og de grønne organisationer får medhold. Energinet.dk kan ikke fortsætte med at udskylle de sidste seks kaverner og må gennemføre en ny VVM før en ny udledningstilladelse kan gives. 

Ordforklaring
Saltbrine: Brine er en meget kraftig koncentration af saltvand. Brine kan indeholde rester af tungmetaller som kviksølv og bly.

Kaverne: Menneskeskabt hulrum i en salthorst efter saltudvinding.

Salthorst: En kæmpemæssig underjordisk saltklippe.

VVM: Vurdering af virkning på miljø.

Natura2000: Betegnelsen for et beskyttet naturområde i EU.

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk