Danmarks naturindsats sejler

Danmarks Naturfredningsforening efterlyser både planer såvel som konkret handling fra regeringen. Naturindsatsen sejler mens naturen går tilbage. Det sker samtidig med, at der findes konkrete indsatser, der kan sættes i gang i morgen og gøre en varig forskel.

12. marts 2014

20 års naturforvaltning har ikke ændret på tilbagegangen i den danske natur. Alligevel sejles der videre uden hverken kort eller kompas.

Det viser den rapport, Danmark snarest skal aflevere om fremgangen i den danske naturindsats. Rapporten afslører, at de indsatser, der er sat i værk, er helt utilstrækkelige. Det er kritisabelt, at regeringen ikke nu kommer i gang, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Danmark har tilsluttet sig FN’s biodiversitetsmål og er samtidig forpligtet til en række indsatser gennem EU. Det skete i 2010.

Her fire år senere er der hverken vedtaget en strategi eller en handlingsplan for den biologiske mangfoldighed endnu, selv om indholdet fra disse planer faktisk skal sættes i gang allerede næste år. I 2020 skal Danmark have vendt tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed og genskabt mindst 15 procent af de forringede økosystemer. Det er om seks år.

Danmark svigter naturen

- Hvis ikke regeringen vil sikre naturen for danskernes egen skyld, så lad os minde om, at vi også er forpligtet på både europæisk såvel som globalt plan til at vende tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Regeringen har tillige selv skrevet et løft af naturen ind i regeringsgrundlaget og oven i købet fået en række operationelle redskaber, der kan bruges her og nu. Men den politiske vilje synes helt at mangle og vi ser ikke naturindsatser målrettet beskyttelse af den biologiske mangfoldighed, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Tilstanden i den biologiske mangfoldighed i Danmark er kritisk og fortsat dalende. En rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser viste i 2010, at den biologiske mangfoldighed fortsat går tilbage i samtlige økosystemer.

Sidder på hænderne

Foreningen anerkender, at den danske naturfond og flere forvaltningsplaner for truede arter er gode initiativer. Men det ændrer ikke tilbagegangen i naturen. Alligevel reagerer politikerne ikke på de ellers klare anbefalinger fra regeringens egen natur og landbrugskommission og den i regeringsgrundlaget bebudede Naturplan Danmark udskydes til stadighed. Heller ikke indsatser, der ligger lige til højrebenet, bringes i anvendelse:

- Regeringen kan blandt sikre permanent beskyttelse af de små og spredte naturområder, der er de primære levesteder for vilde dyr og planter og sikre pleje af områderne for at højne naturindholdet. Forarbejdet er gjort, det er en lavthængende frugt at plukke. Det er et åbent spørgsmål, hvorfor vi fortsat skal vente på disse initiativer, fastslår Ella Maria Bisschop-Larsen.

Også Natur og Landbrugskommissionen anbefaler en permanent beskyttelse af den såkaldte §3 natur.

Opprioritér indsatserne

Overordnet foreslår foreningen:

  1. Vedtag klare, målbare mål for den biologiske mangfoldighed i Danmark, som afspejler de 20 Aichi-biodiversitetsmål
  2. Opprioriter udarbejdelsen af den nationale strategi og handlingsplan for biologisk mangfoldighed
  3. Øremærk flere penge og virkemidler til målrettet bevaring og forbedring af den biologiske mangfoldighed
  4. Afsæt flere ressourcer til naturovervågning og rødliste-arbejdet, så Danmark får en baseline at måle udviklingen ud fra

Miljøministeriet afleverer i slutningen af marts den 5. landerapport til biodiversitetskonventionens sekretariat (FN). Rapporten er et nøglebidrag til den internationale midtvejs-evaluering af, hvordan det går med at udmønte de 20 Aichi-biodiversitetsmål, som blev vedtaget ved COP 10 i 2010.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Væltet træ
NATUR. Biodiversiteten trives, når for eksempel gamle træer får lov at ligge, hvor de falder, og når vandet får lov at stå. Det giver insekter og fugle.

Fakta

Rapporter der viser, at der mangler målbare, målrettede indsatser for den danske natur

Der mangler målrettede indsatser for naturen i skovene

Der mangler målrettede indsatser for naturen i markerne

Der mangler målrettede indsatser for naturen i havene

Der mangler målrettede indsatser for naturen i nationalparkerne

Den femte landerapport

Som en del af sin internationale forpligtelse i forhold til beskyttelsen af biodiversiteten skal Danmark nu levere sin femte landerapport. Rapporten er et nøglebidrag til den internationale midtvejs-evaluering af, hvordan det går med at udmønte de 20 Aichi-biodiversitetsmål, som blev vedtaget ved COP 10 i 2010. Rapporten bygger på det nationale overvågningssystem Novana. Danmarks Naturfredningsforening har sammen WWF og Greenpeace afgivet et høringssvar, der støttes af Det Økologiske Råd.

Biodiversitetsbarometeret

Danmark har forpligtet sig til at vende tilbagegangen i biodiversiteten senest i 2020. Sammen med 192 andre lande skrev Danmark i 2010 under på 20 'Aichi-biodiversitetsmål', der skal være indfriet senest i 2020.

Godt hver fjerde af de arter, hvor der findes tilstrækkelige data, er kategoriseret som truet eller som forsvundet fra Danmark. Den største gruppe, nemlig hver femte af alle arter, lever i tilknytning til skov. Her er hver tredje art kategoriseret som truet eller forsvundet fra den danske natur.

Se her hvor langt Danmark er med at indfri sine forpligtelser