Gyldensteen Strand: Danmark har fået et stykke ægte natur tilbage

Ved at lade vandet vende tilbage på de gamle landbrugsjorder på Gyldensteen Strand på Fyn har Danmark fået et stykke natur tilbage, der hurtigt vil udvikle sig til gavn og glæde for både dyr, fugle og mennesker. Danmarks Naturfredningsforening ønsker stort tillykke.

29. marts 2014

Solen tindrede ekstra klart i vandet, der strømmede ind på det 616 hektar store inddæmmede og drænede fjordområde på Nordfyn og publikum klappede begejstrede over at se naturen vende tilbage. Præsidenten i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, var selvfølgelig også til stede:
 
- Vi er vidner til en historisk begivenhed og det kan kun lade sig gøre takket være Aage V Jensens Naturfond, som nu genskaber et stykke mageløs natur. Det er et forbilledligt projekt, hvor AVJ har givet naturen førsteprioritet, og alle andre hensyn må så være sidegevinster. Helt modsat af, hvordan der drives naturpolitik i Danmark. Så stort tillykke til os alle sammen med dette naturprojekt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen med henvisning til de vådområder og nye skove. der skyder op over hele landet - ikke for naturens skyld, men for at dæmme op for primært landbrugets forurening med kvælstof og sprøjtegifte.

Kystlagune og rørskov 

Frem til i dag har store dele af arealet fungeret som landbrugsjorder, men med opkøbet af Gyldensteen Strand genskabes i år over 350 ha lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Naturgenopretningen er den hidtil største på Fyn.

Gyldensteen Strand vil også kaste vigtige erfaringer om naturens udvikling, når kystarealer oversvømmes – både af saltvand fra havet og af tilløbende ferskvand fra land. Derfor er Syddansk Universitet tilknyttet projektet.

Gyldensteen Strand er udpeget som Ramsarområde, et internationalt beskyttet vådområde især for vandfugle. Den forestående naturgenopretning vil medføre en markant ændring – og berigelse – af fuglelivet.

Vandrefalke, kærhøg og vadefugle

Aage V. Jensens Naturfond forventer, at det nyetablerede fjordsystem vil tiltrække ynglende vadefugle, måger og terner, og den østlige lavvandede sø med rørskov vil med tiden kunne give levesteder for både rørdrum og plettet rørvagtel. Fjordsystemet (214 ha) vil, sammen med de østlige ferske vådområder (144 ha), udgøre et meget attraktivt område for rastende og overvintrende bestande af gæs, ænder og vadefugle. Med betydelige forekomster af vandfugle året igennem, vil området også kunne tiltrække flere rovfugle, herunder vandrefalk, havørn og blå kærhøg, som gæstende fugle.

Det lave ”soppebassin” i den nye fjord vil udgøre et nyt og vigtigt tilholdssted for havets biologiske mangfoldighed, og der vil opstå en rigdom af småfisk og smådyr i vandet. Gyldensteen Strand vil igen udgøre en vigtig del af Fyns naturlige, lavvandede kyst mod Kattegat.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Åbning af Gyldensteen Strand
NATURGENOPRETNING. Danskerne valfartede til Gyldensteen Strand for at se, digerne forsvinde og naturen sive tilbage til det, der snart vil blive et sandt fugleparadis.

Vi skal have mere natur i Danmark

Trusler mod Danmarks natur
Naturen mangler plads i Danmark. Vilde dyr og planters levesteder er for små og af for ringe kvalitet, og masser af arter er derfor sjældne og uddøende. Invasive arter (eksempelvis bjørneklo og dræbersnegle) og ”gylle-planter” (eksempelvis brændenælder og tidsler) fortrænger varieret og værdifuld dansk natur.

Læs om de trængte arter

Det intensive landbrug er med til at ødelægge naturen, og landbrugets brug af sprøjtegifte er til skade for planter, insekter og fugleliv i det åbne land.

Landbrugets effekt på naturen  

Danmark har brug for en national naturplan
DN mener, at Danmark skal have en samlet national naturplan. Et mål for denne plan kunne være, at Danmarks areal inden år 2030 består af en tredjedel udyrket natur, hvor der hverken gødes, sprøjtes eller drænes. En naturplan er et redskab til at styrke naturen og sikre, at den kan stå imod klimaforandringerne. 

Nationalparker kan binde natur sammen
Nationalparker skal være hjørnestene i et sammenhængende grønt netværk, der forbinder alle Danmarks smukke og varierede naturområder på land og i vores lavvandede marine områder. På den måde vil naturen udvikle sig fra små isolerede øer i kulturlandskabet til sammenhængende naturlandskaber, hvor dyr og planter kan leve og brede sig frit.

Læs om nationalparker

Du kan selv gøre noget for naturen i dit lokalområde!
Lovene, der har med natur og miljø at gøre, vedtages i Folketinget og administreres primært i kommunerne. DN har en lokal afdeling i hver af landets kommuner. Afdelingerne består af personer fra lokalsamfundet, der interesserer sig for natur og miljø, og som følger den lokale udvikling på området. Du kan også være med!

Hvis et naturområde trues af en beslutning truffet i kommunen, kan DN’s afdeling indgive en klage og få en højere instans til at vurdere sagen. Hvert år gennemgår de lokale DN-afdelinger omkring 15.000 lokale sager og rejser ca. 200 klager. Mellem 30 og 50 procent af disse afgøres til fordel for naturen. 

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk