Assistens Kirkegård er nu fredet

Assistens Kirkegård på Nørrebro i København er nu fredet. Dermed er det lykkes Danmarks Naturfredningsforening blandt andet at afværge en supercykelsti igennem den gamle kulturhistoriske perle. Natur og Miljøklagenævnet bakkede enstemmigt op om fredningen.

7. maj 2014

Natur og Miljøklagenævnet har hjemsendt sagen om fredning til det, der hedder en fornyet behandling i Fredningsnævnet. Reelt betyder det, at Assistens Kirkegård nu er fredet. Danmarks Naturfredningsforening der har rejst fredningssagen glæder sig over afgørelsen. fordi, Assistens Kirkegård er så stor en kulturarv, at den er et nationalt anliggende, der skal bevares.

- Vi glade for afgørelsen, der sikrer, at Assistens Kirkegård får lov at bestå, som det nationale klenodie den er. Fredningen betyder, at Assistens Kirkegård nu er sikret som en samlet helhed, der både rummer kulturarv og rekreative værdier for byens borgere og besøgende, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Fredningen sikrer kirkegården mod en række foreslåede byudviklingsprojekter - blandt andet en supercykelsti.

Assistens Kirkegård bevares i sin helhed  

- Fredningen betyder, at Assistens bevares i sin fulde arealmæssige udstrækning. Fredningen betyder der imod ikke, at Assistens bliver til et museum eller mister sin samhørighed med Nørrebro. Fredningen sikrer nemlig, at Assistens får lov at bestå med både med begravelser ligesom kirkegården stadig vil være en grøn oase. Med andre ord vil borgerne med fredningen ikke vil mærke nogen ændringer i området i forhold til i dag, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Foreningen påpeger, at den store folkelige opbakning med de sidste 14 dages medieomtale og debatter har vist, at Assistens Kirkegård ikke bare er en tilfældig eller ligegyldig park på Nørrebro. Assistens Kirkegård er vigtig at bevare i sin eksisterende udstrækning som kulturhistorisk perle, der kan sammenlignes med de allerbedste i Europa

En fredning bevarer og beskytter permanent

Fredningen vil sikre, at området fortsat kan bruges som hidtil, og at der kan plantes nye træer og opstå nye skikke og kulturmønstre. Og så giver fredningen de mange interessenter omkring Assistens Kirkegård mulighed for at få indflydelse på, hvordan den skal bruges og udvikles. Det eneste, fredningen forhindrer, er, at parkdelen af Assistens Kirkegård bliver inddraget til byudviklingsprojekter.

Kulturarv er et nationalt anliggende 

Danmarks Naturfredningsforening nærer tillid til, at kommunen har gode hensigter med Assistens Kirkegård, men foreningens mangeårige erfaring tilsiger, at det politiske pres for at gennemføre indgribende forandringer kan være så stort, at det ikke kan modstås:

- Afgørelsen her er en hjælp til kommunen, så den nu kan modstå det pres. For det er ikke længere muligt at tage flere bidder af Assistens til andre formål som for eksempel klimatilpasningstiltag, legepladser, underjordisk parkeringskælder, supercykelsti osv. Kirkegården er national kulturarv og vores fælles arv, som skal bevares, siger Bisschop-Larsen.

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Assistentens Kirkegaard
FREDNING. Assistens Kirkegård fra 1760 er et unikt kulturhistorisk hotspot, der tåler sammenligning med de mest berømte europæiske kirkegårde, for eksempel Cimetière du Père-Lachaise i Paris og Highgate Cemetery i London. Derfor skal den bevares for eftertiden, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Støt vores arbejde
Hjælp os med at bevare unikke natur- og kulturhistoriske perler.
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst


Natur og Miljøklagenævnet om Assistens Kirkegård

Fra afgørelsen:

...........Det er imidlertid Natur- og Miljøklagenævnets vurdering, at Assistens Kirkegård er af en helt særegen karakter, idet den udover at fungere som kirkegård indeholder en række historiske gravminder af stor kulturhistorisk værdi og i vid udstrækning benyttes som park for de lokale beboere. Dertil kommer områdets naturmæssige værdier.

Nævnet finder på den baggrund, at der er behov for en varig sikring af Assistens Kirkegårds særlige værdier som ikke alene er af lokal, men også af åbenbar national betydning. Disse værdier ses ikke i tilstrækkelig grad beskyttet gennem den kirkelige lovgivning.

På den baggrund ophæves fredningsnævnets afvisning af 27. august 2012 om at gennemføre fredningen og sagen hjemvises til fornyet behandling.
Ved fredningsnævnets fornyede behandling af sagen udtages den del af fredningsområdet, der berøres af den nye metrostation, af fredningen, jf. § 14 i lov om en Cityring, og der bør i fredningen foretages en klar adskillelse mellem det fredede område og metrostationen og de dertil knyttede faciliteter, såsom trappenedgang, elevatortårn og cykelstativer m.v.

For den del af fredningsområdet, som i vedtægten for Købehavns begravelsesvæsen er udlagt til "lokal kirkegård", bør fredningsbestemmelserne træde i kraft successivt efterhånden som anvendelsen som begravelsesplads ophører. For den øvrige del af området skal fredningen ikke hindre fortsat kirkegårdsdrift i et omfang som nu.

Læs hele afgørelsen her

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem