Landbruget skal ligesom haveejerne nedbringe brugen af sprøjtegifte

Danmarks Naturfredningsforening bakker op om miljøminister Kirsten Brosbøls nye kampagne, der blandt andet skal få private til at bruge færre sprøjtegifte i haverne. Foreningen ser frem til, at miljøets minister sætter en tilsvarende kampagne i gang målrettet landbrugets forbrug af sprøjtegifte, der de senere år er eksploderet.

19. maj 2014

Dansk landbrug står for næsten hele det samlede forbrug af sprøjtegifte i Danmark. Alligevel er det de private haveejere, miljøminister Kirsten Brosbøl nu i en kampagne forsøger at få til at nedbringe forbruget af sprøjtegifte.

- Vi skal alle sammen passe på vores rene vand og det er stærkt, at ministeren henvender sig direkte til borgerne med dette budskab. Det vil være endnu stærkere, hvis hun også opfordrer landbruget, der trods alt står for 96 procent af forbruget af sprøjtegifte herhjemme til at nedbringe deres forbrug med en tilsvarende kampagne. For der er brug for bedre beskyttelse af vores rene drikkevand, fødevarer og vilde dyr og planter mod det stigende forbrug af sprøjtegifte, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, DN.

Regeringens mål fra er at reducere miljøbelastningen fra landbrugets sprøjtegifte med 40 procent i 2015. Men det går stik den modsatte vej. Landmændene kører næste dobbelt så ofte ud med giftsprøjten som i år 2000, og nok så alvorligt er det, at belastningsgraden af de solgte stoffer - altså hvor farlige giftene er for miljøet - er øget med 66 procent.

- De senere år kan der være tale om hamstring af sprøjtegifte fordi, afgifterne blev sat op – særligt på de farligste gifte. Men uanset taler tallene over tid deres klare sprog og viser nødvendigheden af at gøre den enkelte landmand opmærksom på, at også han har et ansvar og kan gøre noget for vores fælles natur og miljø – herunder vores rene vand, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danske haveejere købte i 2011 næsten 120 tons sprøjtegift. Det er kun 2,5 procent af det samlede salg af sprøjtegifte i Danmark, men den koncentrerede brug af giftene på små arealer betyder, at der er risiko for at forurene grundvandet. Miljøministeriet skriver videre, at ”hverdagens gifte er designet til målrettet at slå en organisme ihjel, som man gerne vil af med eller til at skræmme småkryb væk. Det kan være bakterier, alger, myg, mus, myrer eller andre små kryb”.

- Vi er helt enige. Blandt andet sprøjtegifte bruges for at slå noget ihjel og en giftfri have kan være et fristed for honningbier, vilde bier, mariehøns, mange arter af sommerfugle, vilde blomster og er med til at beskytte grundvandet. Vi gør blot opmærksom på, at langt den største belastning fra sprøjtegifte gør sig gældende på de store dyrkede landbrugsarealer, hvor fugle og smådyr ikke længere kan finde føde netop på grund af sprøjtegiftene. Her efterlyser vi også en indsats, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Danmarks Naturfredningsforening har i en klage til EU i april 2014 gjort opmærksom på, at Danmark ikke i tilstrækkelig omfang beskytter vandmiljø og drikkevand.

Miljøministeriets anbefalinger om hverdagskemi i private husholdninger

Miljøministeriets video: Tænk dig om...før du bruger gift i hverdagen

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Det skal Danmark gøre

  • Forbud mod brug af Round Up før høst
  • Ingen sprøjtegift i beskyttet natur eller i skov
  • Ingen sprøjtegift i boringsnære beskyttelsesområder af hensyn til drikkevandet
  • Sprøjtefrie 6 meters zoner langs hegn og skove af hensyn til den biologiske mangfoldighed
  • Konkret fremme af økologisk jordbrug som et miljø- og naturpolitisk virkemiddel på de arealer, hvor vand og natur lider skade af sprøjtegiftene.
  • Tage arealer ud af landbrugsdriften og i øvrigt nedbringe forbruget af sprøjtegifte pr hektar.