Engfugles beskyttede ynglepladser står nu i gylle

Danmarks Naturfredningsforening presser på for at få en løsning for den strid, der er mellem at bevare en nationale naturskat i Vestjylland og den modvillige kommune, der ikke formår at løfte sit myndighedsansvar overfor lokale landmænd i området. Netop disse dage spredes gylle på de beskyttede engarealer i Værnengene, hvor sjældne engfugle nu skulle yngle. 

24. juni 2014

Danmarks Naturfredningsforening øger presset på to ministre for at få sat en stopper for ødelæggelserne i de beskyttede Værnengene i Vestjylland. I en ny henvendelse til miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen gør foreningen opmærksom på, at udover oppløjning og sprøjtning af de beskyttede arealer, så køres der nu også gylle ud på de enge, der skulle være ynglepladser for sjældne og truede fugle.

Naturen afhængig af loven

- Vi presser på for at få de ansvarlige ministre til at tage affære. Ganske vist er håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven et kommunalt ansvar, men når det fejler så eklatant, som tilfældet er i Ringkøbing Skjern Kommune, så må ministrene gribe ind. Og det er det, vi beder dem om: Sikre at loven overholdes, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Helt konkret gør foreningen opmærksom på, at der med den indtil videre upåtalte udbringning af gylle på beskyttede arealer i et Natura 2000 område er nået en grænse i forhold til, om den danske forvaltning af områderne under kommunernes ansvar kan tages alvorligt, eller kan udarte sig til en decideret farce.

EU kan komme på banen 

- Vi ønsker gøre ministrene klart, at de står til ansvar overfor EU Kommissionen for den danske forvaltning af lovgivningen og, at vi nu overvejer at indgive en klage til EU Kommissionen, hvis ikke der gribes ind overfor de gentagne ulovligheder og den forvaltningspraksis Ringkøbing-Skjern kommune anvender i forvaltningen af natura 2000 områder. Det er helt urimeligt, at visse love tilsyneladende ikke behøver at følges, hvis ikke man synes, at det behager en. Det var aldrig gået med skatteloven eller færdselsloven, siger Michael Leth Jess.

Efter Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har rejst sager om opdyrkning af de fredede og internationalt beskyttede Værnengene, der ligger syd for Tipperne i Vestjylland, har Natur og Miljøklagenævnet i flere omgange vurderet opdyrkningen. Hver gang har nævnet bedt kommunen omgøre sine tilladelser til landmændene, hvilket kommunen kun stærkt nølende har gjort.

Beskyttelse på papiret er ikke nok

Værnengene nyder ellers papiret alle mulige former for beskyttelse. Området er fredet, nyder international beskyttelse og er desuden et Natura 2000 område, som kommunen er forpligtet til at pleje for at sikre levestederne for de sjældne fuglearter. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening anslår, at størrelsen af den danske ynglebestand for blandt andet brushane, stor kobbersneppe og engryle i dag er helt afhængig af Tipperhalvøen, der består af Tipperne og Værnengene.

Læs mere om Værnengene

Trodsige landmænd pløjer beskyttede enge

Oppløjning af enestående natur fortsætter trods dom

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Stor kobbersneppe tipperhalvøen
NATUR. Stor Kobbersneppe er en af de fuglearter, der er helt afhængig af Tipperhalvøen, der består af Tipperne og Værnengene.

Støt vores arbejde for Værnengene og Danmarks natur
SMS natur50 til 1999 – du giver 50 kr. + alm. SMS-takst


DN's brev til de ansvarlige ministre

Miljøminister Kirsten Brosbøl
Fødevareminister Dan Jørgensen

Varetagelsen af beskyttelsen af Værneengene

Kære Kirsten og Dan

Vi skrev til jer den 28. maj om Værneengene. Vi vender nu tilbage, da situationen er forværret. Igennem nogle år har vi peget på den mangelfulde varetagelse af de internationale beskyttelsesforpligtelser, der omfatter Værneengene. Igen og igen har kommunen ikke levet op til sit ansvar. Ulovlige oppløjninger af beskyttede naturarealer, sprøjtning af beskyttede arealer og senest her den 4. juni kan vi konstatere, at der nu er udbragt gylle på omlagte arealer.

Vi er fuldstændig opmærksomme på, at beskyttelsen af natura 2000 områderne i henhold til naturbeskyttelsesloven skal varetages af kommunerne. Omvendt er vi også opmærksomme på, at det er Regeringen som skal stå på mål overfor EU Kommissionen for den danske forvaltning af områderne.

Med den indtil videre upåtalte udbringning af gylle på beskyttede arealer i et natura 2000 område er grænsen nu nået i forhold til, om den danske forvaltning af områderne under kommunernes ansvar kan tages alvorligt, eller kan udarte sig til en decideret farce.
Vi ønsker derfor med denne henvendelse til jer, som ansvarlige overfor EU Kommissionen for den danske forvaltning, at lade jer vide, at vi nu overvejer at indgive en klage til EU Kommissionen, hvis ikke der gribes ind overfor de gentagne ulovligheder og den forvaltningspraksis Ringkøbing-Skjern kommune anvender i forvaltningen af natura 2000 områder.

Klagen vil i givet fald omfatte den konkrete sag, men i høj grad også den generelle problematik omkring, at den danske regering åbenbart har ikke adgang til at sikre, at de lokale myndigheder overholder EU forpligtelserne.

Før vi eventuelt indgiver en klage til EU vil vi derfor gerne bede jer bekræfte den forståelse vi har fået igennem gentagne henvendelser af, at hverken miljø- eller fødevareministeriet har mulighed for at sikre, at kommunerne varetager forvaltningen af natura 2000 områderne i overensstemmelse med forpligtelserne overfor EU, eller om ministerierne har mulighed for at bede Statsforvaltningen om at vurdere kommunens forvaltningspraksis.

Med venlig hilsen
Ella Maria Bisschop-Larsen
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening