Holbæk Fælled er nu fredet

I 2009 foreslog Danmarks Naturfredningsforening at frede Holbæk Fælled. En ny lokalplan tillod byggeri, og naturområdet risikerede dermed at blive bebygget. Fredningen blev først gennemført, men siden påklaget og bremset. Først nu slår Natur- og Miljøklagenævnet afgørelsen fast og bakker op om Danmarks Naturfredningsforenings synspunkter i fredningssagen.

30. juni 2014

Først nu, i slutningen af juni 2014, er fredningen af det 158 hektar store Holbæk Fælled gennemført. En fem år gammel fredningssag har fået en endelig afgørelse, og DN er tilfreds med, at udsigten til byggeri i det store og rekreativt vigtige naturområde tæt på Holbæk nu for altid er skrinlagt:

- Det er en glædens dag for Holbæks nuværende og kommende borgere og gæster. Et stort bynært område er nu sikret til natur og rekreative udfoldelser, siger Finn Bjerregård, fra Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk.

Fredningen skal bruges aktivt

Det er hensigten med fredningen, at rekreative interesser og naturhensyn tilgodeses på lige fod med hensynet til idrætsinteresserne. En fredning af fælleden sikrer borgerne nem adgang til et stort grønt område med et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og rekreative tilbud.

DN mener godt, det kan lade sig gøre at benytte og samtidig beskytte Fælleden:

- Fredningen er et rigtig godt eksempel på, at der er plads til et utal af rekreative udfoldelser samtidig med, at man passer godt på naturen, der er et vigtigt levested for planter og dyr med sine mange småsøer, krat og større engområder, fortæller Finn Bjerregård.

Fælleden bliver opdelt i tre områder

For at sikre at både natur og friluftsliv tilgodeses, skal fælleden inddeles i tre områder, der benyttes til forskellige interesser:

  1. I den nordlige ende, hvor naturen er mest varieret, skal fredningen hjælpe til at naturen plejes så levevilkår for planter og dyr forbedres.
  2. Til gengæld skal aktive rekreative interesser dominere i fælledens sydvestlige del. Syd for Skagerakvej ligger nu hundetræningspladsen og området, hvor hunde kan løbe løs. Lige nord for Skagerakvej ligger boldbaner, klubhus og omklædningsfaciliteter, og det er også her, der er cirkusplads, motionsstier osv.
  3. I fælledens sydøstlige del skal de mere stille rekreative interesser have plads og området skal udvikles i retningen af naturpræget park.

Der er planer med naturen i fredningen

Finn Bjerregård er aktivt deltagende i udviklingen af fredningen, der ikke får lov at ligge hen. Den skal kunne bruges rekreativt, og naturen skal have gode vilkår, oplyser han.

- Noget af det første der skal i gang, er en såkaldt plejeplan. Med den kan der fx anlægges separate spor og stier til ridning og mountainbikere. Det skal sikre, at de almindelige stier kan anvendes til forskellige formål.

- Vi vil også meget gerne have afgræsset dele af Fælleden, så græsset holdes naturligt lavt. Det giver masser af blomster, sommerfugle og andre insekter og flere fugle. Fælleden er allerede kendt for pæne bestande af frøer og salamandere,  bl.a. de særligt beskyttede arter spidssnudet frø og stor vandsalamander. Og også rådyr er genindvandret efter DGI-stævnet for fire år siden, afslutter Finn Bjerregård.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Holbæk Fælled
FREDNING. Holbæk Fælled med sit fine kupperede landskab er stor nok til at alle kan få plads, naturen såvel som motionister. 

Holbæk Fælleds historie

Oprindeligt fungerede fælleden som mark- og græsningsområde, der blev drevet af byens borgere fra gårdene, der lå inde i byen. I 1914-1982 blev fælleden brugt som militært øvelsesområde, men efter at garnisonen blev nedlagt, blev fælleden købt af kommunen og udlagt som bynært, rekreativt område. Fælledens anvendelse har siden 1991 været reguleret af en lokalplan, hvis formål er at sikre områdets rekreative og biologiske værdier. 

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk