Landbrugsstøtten bliver lidt grønnere

Ved at udnytte fleksibiliteten i EU’s landbrugsstøtte er døren nu åbnet for at skabe mere økologi, mere natur og dermed en grøn omstilling af landbruget.

31. juli 2014

Regeringen har meldt ud, at den vil udnytte muligheden for fleksibilitet i EU’s landbrugsstøtte og over de næste fem år overføre mellem fem og syv procent af støtten til landdistriktsmidlerne.

- Det glæder os i Danmarks Naturfredningsforening, at regeringen har vist vilje til at udnytte denne fleksibilitet i ordningen, og på den måde skabe grundlaget for en rigere natur, for mere økologi og dermed fremme af en grøn omstilling. Det viser os, at regeringen anerkender, at vores natur og miljø har brug for hjælp, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Kan sætte grøn omstilling i gang

- Der er mere end rigeligt brug for pengene, for at Danmark kan leve op til de internationale forpligtelser, vi har i forhold til natur og miljø. Der er behov for at forbedre tilstanden i vores søer, fjorde og have og for at genoprette og vedligeholde værdifulde naturområder. Overførslen af pengene til landdistriktsmidlerne giver en mulighed for at få gang i en grøn omstilling af landbruget, og her er økologi en nøgle, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Behov for forhøjelse på sigt

Danmarks Naturfredningsforening havde anbefalet, at 15 procent af de godt seks milliarder kroner, som landbruget årligt modtager i støtte fra EU, skulle overføres til landdistriktsmidlerne. Pengene bliver altså i landbruget, men der bliver stillet krav til landmændene, som skal yde en aktiv indsats til forbedring af miljøet for at få del i pengene.

- Vi havde gerne set, at regeringen havde valgt at overføre de 15 procent, som aftalen med EU giver mulighed for. Nu er aftalen landet på mellem fem og syv procent over de næste fem år, og det er ikke i sig selv nok til at finansiere de vand- og naturplaner, klimaplan og mål for biodiversiteten, som Danmark internationalt er forpligtet til at leve op til. Og det rækker heller ikke til den grønne omstilling af vores landbrug, som der så skrigende er behov for. Derfor forventer vi, at der bliver en supplerende finansiering heraf, f.eks. ved at forhøje overførslen på sigt, og vil finde pengene i de årlige finanslovsforhandlinger. Men vi glæder os over at se en beslutning fra regeringen, som fremmer grøn omstilling frem for vækst. siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Køer på mark
OMSTILLING. Danmarks Naturfredningsforening glæder sig over at se en beslutning fra regeringen, som fremmer grøn omstilling frem for vækst.

Fakta

Der er hårdt brug for pengene, hvis regeringens løfter og forpligtelser frem til 2020 skal indfries:

  • En god økologisk tilstand i søer, fjorde og have (Vandplanerne)
  • Vedligeholdelse og genopretning af værdifulde naturområder (Naturplanerne)
  • Rent drikkevand (Direktiv for bæredygtig anvendelse af pesticider)
  • Stop for tabet af biodiversitet i agerlandet (Biodiversitetskonventionen)
  • Markant reduktion af landbrugets klimabelastning (Klimaplanen)
  • En fordobling af det økologiske areal (Økologihandlingsplanen)
  • Anbefalingerne fra Natur og Landbrugskommissionen

Alt sammen mål og initiativer, vi er forpligtet til at gennemføre i EU- eller FN-regi eller mål og initiativer, regeringen selv har søsat.

Uden fleksibilitet reduceres miljøstøtten med næsten 40 %
Det danske budget til Landdistriktspolitikken (LDP) falder fra omkring 1.500 mio. kr. i 2012 og 2013 til 879 mio. kr. årligt i gennemsnit for perioden 2014 til 2020 – et fald på næsten 40 %.

Der er brug for pengene
Alene til at opfylde vores internationale forpligtelser og mål på natur- og miljøområdet, er der i løbet af perioden 2014 – 2020 brug for fuld Fleksibilitet:

  • Grøn Vækst 2009-2015 (NLK, uden væksttiltag og Naturplan Danmark): 185 mio. kr.
  • 2. generation Vandplaner 2016-2021 - målrettet indsats: 780 mio. kr.
  • 2. generation Naturplaner 2016-2021: 160 mio. kr.

Økologihandlingsplan: 130 mio. kr.
Udgifter pr. år 1255 mio. kr.

Med 15 % fleksibilitet kan der årligt overføres 975 mio. kr. til Landdistriktspuljen. 

Det er gratis for den danske stat at styrke landdistrikts-programmet
Fleksibilitet kræver ikke national medfinansiering. Faktisk sparer den danske stat rundt regnet 210 mio. kr. per år i medfinansiering – regnet som gennemsnit af forrige reformperiode (470 mio. kr. per år) ift. til den nye reformperiode (260 mio. kr. per år).

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk