Randzoner reduceret - igen

Regeringen har ganske upåagtet indskrænket randzonerne med yderligere ti procent. Det skete ved at nedsætte randzonebredden fra ti meter til ni meter med en begrundelse om, at de besluttede 25.000 hektar randzoner ikke rækker til mere.

1. august 2014

Den 1. august træder den nye randzonelov i kraft. Og allerede inden den er trådt i kraft, er den blevet yderligere forringet – også selvom loven i foråret blev forringet væsentligt, da et bredt flertal i Folketinget besluttede at halvere arealet til randzoner.

Det er en politisk beslutning om, at arealet til udlæggelse af randzoner ikke må overstige i alt 25.000 hektar, som nu betyder, at NaturErhvervsstyrelsen har måttet skære yderligere én meter af randzonerne.

- Det er en farce og udtryk for ren bureaukrati, når man fuldstændig uden hensyn til de miljømæssige konsekvenser beslutter at forringe de i forvejen beskårne randzoner udelukkende for at få et politisk regnestykke til at gå op, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Vandløbene får med denne beslutning én meter mindre bufferzone mod den intensive landbrugsproduktion. En reduktion, der især får betydning for randzonernes evne til at forhindre, at pesticider ender i vandløb og søer og gør skade på livet her. Og når man som landmand kan gøde markerne en meter tættere på vandløbene, så øges mængden af kvælstof og fosfor, der løber direkte ud i vandmiljøet.

- Regeringen bør droppe målet om maksimalt 25.000 hektar og i stedet forholde sig til de miljømæssige konsekvenser, som denne yderligere forringelse vil betyde. Vi har hele tiden advaret om, at regnestykket ikke kunne op, og det ser vi nu resultatet af, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs også om halvering af randzoner

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Randzone
RANDZONE. Formålet med randzoner er at dæmme op for sprøjtegifte og kvælstof til åer, søer og fjorde. 

Fakta

Randzonerne blev gennemført i 2010 under Lars Løkke Rasmussens VK-regering. Zonerne er den afstand på ti meter fra vandløb og søer, hvor der ikke må giftsprøjtes, gødes eller pløjes.

I april i år indgik SR-regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de konservative om at halvere randzonerne.

Fra 1. august 2014 skal der udelukkende være randzoner om vandløb og søer, som enten er:

  1. klassificeret som offentlige efter § 9 i lov om vandløb, eller
  2. beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller
  3. omfattet af kravet om 2-meter bræmmer i § 69, stk.1, i lov om vandløb, eller
  4. som der er fastsat miljømål for i de statslige vandplaner vedtaget i medfør af miljømålsloven (1. generations vandplaner), eller i bekendtgørelser om miljømål udstedt i medfør af lov om vand-planlægning (2. generations vandområdeplaner).

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk