Tyskland er ikke et forbillede for kvælstofregulering i Danmark

EU-kommissionen opfordrer på det kraftigste Tyskland til at bekæmpe forurening af vandmiljøet, der skyldes en alt for lempelig regulering af kvælstof i tysk landbrug. I Danmark kan vi heller ikke tillade os at slække på restriktionerne.

7. august 2014

Den 10. juli faldt EU’s hammer over Tyskland, da kommissionen kraftigt opfordrede landet til at bekæmpe vandforurening med kvælstofgødninger. Tyskland har en mere lempelig regulering end Danmark for, hvor meget kvælstof, der må tilføres dyrkede arealer. Derfor er områder i Østersøen ramt af iltsvind, der skyldes en overdreven tilførsel af nitrat.

- Sagen viser, at vi ikke skal slække yderligere på beskyttelsen af vandmiljøet i Danmark, sådan som dansk landbrug ellers har ønsket. Herhjemme har vi allerede problemer med for høje niveauer af kvælstof og iltsvind, siger landbrugspolitisk medarbejder i DN Thyge Nygaard.

Når der tilføres mere kvælstof en markens afgrøder er i stand til at optage, så løber kvælstoffet videre gennem jorden og ud i vandløb, søer eller til kysten, hvor det kan skabe iltsvind og algeopblomstring, der kan få fatale konsekvenser for fisk og planter.

Ingen tyske tilstande i udsigt

Dansk landbrug har ytret deres utilfredshed med den danske lovgivning på området, hvilket blandt andet fremgår af en rapport fra november 2013. Her skriver Landbrug & Fødevarer, at de danske regler for gødskning er for snævre og efterlyser mere fleksible handlemuligheder.

- Som eksempel på, hvordan vi burde gøre, peger dansk landbrug så på Tyskland, som tillader langt mere kvælstof. Men nu hamrer EU-kommissionens udmelding en tyk pæl igennem landbrugets påstande om overimplementering af nitratdirektivet, mener Thyge Nygaard fra DN.

Henover sommeren har der desuden været problemer med iltsvind i de danske farvande, en udvikling der ifølge Thyge Nygaard viser, at Danmark trods strammere kvælstofreguleringer stadig har et forureningsproblem.

Mere viden om dansk landbrugsjord

Hos DN ser man gerne, at vi får mere viden om de forskellige arealers evne til at fjerne kvælstof, inden det når vandmiljøet. I Landbrug & Fødevares rapport anbefaler organisationen i tråd med dette, at der bør være en differentieret indsats på nitratområdet.

- Dansk regulering af landbrugets nitratanvendelse er primært gennemført ved generelle regler for alle landmænd og alle områder, uanset om de er sårbare eller robuste i forhold til nitratpåvirkning, skriver Landbrug & Fødevarer i rapporten.

Hvor robuste dyrkede arealer er i forhold til at tilbageholde nitrat fra vandet afhænger blandt andet af jordtypen, afgrøder og øvrig vegetation, hældning og vandingsforhold.

- Derfor kan vi ikke begynde at give mere kvælstof til markerne, før vi har en bedre viden om arealerne, men nu ved vi, at Tyskland ikke kan bruges som forbillede, slutter Thyge Nygaard fra DN.


 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Kontakt

Thyge NygaardThyge Nygaard
Landbrugspolitisk medarbejder

31 19 32 55
tny@dn.dk