Flot Naturplan – med stort potentiale

Naturplan Danmark er en flot plan med stort potentiale. Danmarks Naturfredningsforening skriver i sit høringssvar, hvordan dette potentiale kan indløses. Blandt andet skal der nedsættes et nationalt Naturråd, der skal sikre fremdriften, mener foreningen.

17. november 2014

Naturen kan få det bedre med Naturplan Danmark. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der er glad for det nye lovforslag, som blandt andet vil skabe et grønt danmarkskort. Det kan gavne bier, blomster, fugle og dyr. Men hvor lovforslaget sikrer, at der tegnes et godt kort, mangler mål og midler til at omsætte kortet fra papir til varig natur.

12 gode slag for naturen

Det skriver Danmarks Naturfredningsforening i sit høringssvar til den nye Naturplan Danmark. Foreningen peger konkret på 12 justeringer af lovforslaget. De går i korte træk ud på:

 • Mål for naturareal og naturkvalitet (Der skal være mål for, hvor naturen skal ligge og hvilken kvalitet den skal have, så der sker forbedringer)
 • Proces (Lokale interessenter skal inddrages på tværs af kommunegrænser i en proces som sikre gode udpegninger)
 • Opfølgning og evaluering (Der skal følges op på hvordan det går undervejs, så streger på papir bliver til virkelig natur)

- Vi anerkender Naturplan Danmark som et stort naturpolitisk fremskridt. Planen rækker frem mod 2050, og inkluderer dermed det tidsperspektiv som er vigtigt for en succesfuld naturforvaltning. Vi mangler blot og ikke uvæsentligt, at lovforslaget også indeholder målsætninger for naturarealet og naturkvaliteten, beskrivelse af processen og opfølgning på resultaterne, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Fra plan til virkelighed

Foreningen ønsker, at der løbende følges op på fremdriften, for eksempel som et led i Landsplanredegørelsen og at Grønt Danmarkskort fremhæves som en national interesse i planloven og tildeles sit eget kapitel på linje med de øvrige nationale interesser.

Desuden mener foreningen, at det af kommuneplanen skal fremgå, hvilke interesser der skal sikres på de enkelte arealer inden for Grøn Danmarkskort.

DN mener ligeledes, at der skal etableres tværkommunale fora med deltagelse af de væsentligste interessenter, som med udgangspunkt i en målsat og velbeskrevet proces sikrer fremdrift i naturnetværket.

- Vi ser gerne, at der etableres et Nationalt Naturråd, som inspirerer og understøtter aktørerne og dokumenterer netværkets fremdrift. Det ved vi erfaringsmæssigt, at der er et stort behov for, siger Michael Leth Jess.

Foreningen anfører endvidere i høringssvaret, at der mangler incitamenter som gør det attraktivt for kommuner og for lodsejere at bidrage med jord til Grønt Danmarkskort.

Et andet problem er desuden, at virkemidlerne baserer sig på frivillighed og midlertidige foranstaltninger, selv om naturen omvendt har brug for kontinuitet. DN foreslår, at det i relevant lovgivning sikres, at følgende incitamenter kan anvendes til at virkeliggøre Grønt Danmarkskort:

 • reduktion af jordbeskatningen for arealer i netværket
 • jordfordeling
 • målretning af landbrugsstøtten til arealer i netværket uden for Natura2000 områderne

Læs hele høringssvaret (pdf)

Læs mere om Naturplan Danmark

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATURPLAN DANMARK. Hvis markfirbenet skal have sin egen grønne vej gennem det stærkt opdyrkede landskab, så skal der være faste mål og ikke mindst opfølgning på, at målene nås, siger Danmarks Naturfredningsforening i forbindelse med lovforslaget om en Naturplan Danmark.

Fakta

Naturplan Danmark indeholder blandt andet konkrete forslag om:

 • Grønt Naturnetværk
 • Artsforvaltningsplan
 • Biodiversitetsstrategi
 • Naturpleje
 • Biodiversitetskort
 • Naturfonden
 • Friluftsliv
 • Natura2000
 • Handlingsplan for fredninger