Usikker deponering af atomaffald

En ny miljøvurdering af placeringen af atomaffald i Danmark rejser flere spørgsmål, end den besvarer. Det konkluderer Danmarks Naturfredningsforening i et høringssvar. Foreningen påpeger, at rapporten mangler at belyse andre alternativer til deponering end et slutdepot. Med den nuværende miljøvurdering kan man ikke vurdere eventuelle indvirkninger på natur, miljø eller mennesker.

9. december 2014

Danmark skal finde et slutdepot for sit atomaffald, der i dag opbevares på Risø i lagerhaller. Affaldet stammer dels fra sundhedssektoren og industrien og dels fra forskningsaktiviteter på Risø.

Atomaffaldet er midlertidigt opbevaret og emballeret i containere og 200-liters tromler. Det er politisk besluttet, at der senest i år 2018 skal være lavet et slutdepot til affaldet.

- Den proces, der er i gang for at finde en placering til et slutdepot, er stadig på et niveau, hvor det ikke er muligt, at vurdere faren for natur og miljø ved de forskellige placeringsmuligheder. Der er reelt kun behov for et væsentligt mindre områder og om der her vil være miljøpåvirkninger, er jo forskelligt alt afhængigt af, hvor konkret depotet placeres inden for det afgrænsede område, siger Sine Beuse Fauerby.

De danske myndigheder har valgt at arbejde med flere forskellige spor, når det kommer til at placere det danske atomaffald:

  1. Den miljøvurdering, der netop har været i høring, går på at finde et sted at placere affaldet i et så kaldt slutdepot.
  2. Derudover arbejdes, der også på at eksportere det farligste af affaldet til udlandet.
  3. Og sideløbende med dette vurderes om et mellemlager er en miljømæssigt mere forsvarligt opbevaring end et slutdepot.

Slutdepot vs. mellemlager

Foreningen afviser, at Danmark skal eksportere sit affaldsproblem, men sætter samtidig spørgsmålstegn ved, hvorvidt et slutdepot er den miljømæssige forsvarlig metode til opbevaring af affaldet.

- Det står efterhånden klart, at et slutdepot langt fra er uproblematisk. Derfor må vi som minimum forvente, at et mellemlager bliver belyst som et alternativ til et slutdepot. Vi rejser derfor kritik af, at man fra myndighedernes side fastholder en proces, hvor man ikke laver en integreret vurdering af et slutdepot versus et mellemlager, siger Sine Beuse Fauerby.

Klarhed om affald fra skifergas

Af miljøvurderingsrapporten fremgår det desuden, at depotet eventuelt skal modtage industriaffald. Derfor beder Danmarks Naturfredningsforening i sit høringssvar om at få afklaret, om depotet også skal modtage eventuelt radioaktivt affald fra mulige fremtidige skifergasboringer.

- Vi mener desuden, at den valgte klassificering af det eksisterende affald er mangelfuld, hvilket er uacceptabelt. Her er behov for en åben dialog om klassifikation med inddragelse af udenlandske eksperter, siger Sine Beuse Fauerby.

Læs hele høringssvaret (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


ATOMAFFALD. Danmark skal så vidt muligt selv behandle eller opbevare sit eget atomaffald. Det gælder om at finde den rette placering, så folkesundhed, vandressourcer, natur og miljø i øvrigt ikke lider skade.

DN mener

  • Danmark skal selv håndtere det radioaktive affald, også kaldet atomaffald, der pt. opbevares på Risø forsøgsanlæg ved Roskilde - som Folketinget har besluttet det i 2003.
  • Dansk atomaffald håndteres på dansk grund, fordi der findes sikre placeringsmuligheder i Danmark, og fordi vi ikke vil eksportere problemet. Der kan undtagelsesvis findes en international løsning for de 233 kilo særligt farligt affald.
  • Det kommende depot skal sikre, at affaldet bliver opbevaret uden risiko for natur og miljø, herunder drikkevandsinteresser.
  • Der er behov for en afgørelse af hvilken depot-type der er miljømæssigt forsvarlig.
  • Danske og udenlandske eksperter skal blive enige om, hvilken type af depot, der er mest egnet til det danske atomaffald: slut-depot dybt nede i jorden, slut-depot ved overfladen, åbent depot eller et mellemlager. Der er behov for en klar ekspertudtalelse om, hvilken type depot, der miljømæssigt og sundhedsmæssigt er at foretrække.

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk