Vandplaner: Gode takter trods store udskydelser

Danmarks nye planer for, hvordan vi opnår et sundere vandmiljø, viser gode takter, men udskyder også rigtigt mange indsatser. Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der efterlyser en reel indsats for at beskytte grundvandet og en større indsats for at beskytte fjorde, søer og åer. Blandt andet er den mængde af kvælstof, der skal reduceres sat til 1600 tons ud af et reelt behov på mindst 7800 tons.

16. december 2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl har nu fremlagt den næste generations vandplaner, der skal gælde fra 2015 til 2021. Danmarks Naturfredningsforening er glade for, at planerne er tilbage på sporet efter en tumultarisk forløb med blandt andet fem års forsinkelse af de første vandplaner.

- Vi anerkender, at ministeren har taget de forskellige forslag fra de lokale vandråd med, for det sikrer lokal forankring. Når det er sagt, så er vi dog ikke imponerede ambitionsniveauet. Blandt andet er der slet ikke nye indsatser for grundvandet i vandplanerne, mens der kun skal ske indsatser på 3700 km vandløb. Det skal ses i lyset af, at planerne omfatter 19.000 km vandløb, hvoraf 2/3 kræver indsats for at nå god økologisk tilstand.

- Tilsvarende er det kun 4% af de søer, der har behov for indsats, der får det. Behovet for at reducere mængden af kvælstof er blevet nyberegnet til 7800 tons. Men som det foreligger er der kun politisk vedtaget initiativer for 1600 tons kvælstof. Vi kan roligt konstatere, at her ikke er tale om overimplementering af EU reglerne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Grundvand og spildevand

Indsatserne foregår i en række såkaldte vandoplande landet over. I de nye planer er grundvandsforekomsterne blevet revideret med det resultat, at der er 402 nye grundvandsforekomster. Men næsten hver tredje har ukendt tilstand. Alligevel foreligger der ingen plan for at undersøge tilstanden og så er det svært at vide om man når målet om god tilstand i alle grundvandsforekomster i 2021. Til gengæld roser foreningen regeringen for tilsyneladende at nå i mål i 2021, når det gælder spildevand.

Søer og vandløb

Der imod vil indsatsen for de danske søer ikke rykke stort ved status quo. Kun omkring 750 af Danmarks ca 120.000 søer er omfattet af vandplanerne og uagtet de nye planer, er flere en 2/3 af de 750 søer i risiko for ikke at nå god økologisk tilstand i 2021, især pga for meget fosforbelastning. Kun 4% af dem håndteres imidlertid af planerne.

I vandløbene forbedres 3700 km, men behovet udgør yderligere mindst 9.000 km, hvis god økologisk tilstand skal opfyldes. Det efterlader altså en stor pukkel til næste generation vandplaner.

Indsatsen mod okker i vandløbene er blevet til 40 okkerbassiner, der skal etableres og som er en form for ”tekniske” anlæg direkte i vandløbene. Her havde foreningen gerne set genopretninger af naturlig hydrologi i de områder, hvorfra okkerproblemerne stammer:

- Det er trist fordi, det tyder på en accept af, at vandløbsproblemer skal løses i selve vandløbet og ikke på de arealer, der er årsag til problemerne. Vi ønsker at løse problemerne der, hvor de er, så vi med tiden kan få et landbrug og en natur i balance. Sådan er det langt fra i dag og det rokker de nye planer ikke så meget ved, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


VANDPLANER. Op til 20 søer bliver restaureret eller genoprettet. Bl.a. Lyng Sø i Silkeborg, Teglgård Sø i Hillerød, Birkerød Sø og Pedersborg Sø i Sorø.

Fakta om vandplanerne

Vandområdeplanerne består af fire planer, der beskriver indsatserne for vandmiljøet 2015-2021. Planerne hed tidligere vandplaner.

Der er indsatser for kystvande/fjorde, søer, vandløb, spildevand, miljøfremmede stoffer og grundvand. Indsatserne bidrager til, at Danmark kan leve op til EU’s vandrammedirektiv.

I alt skal der bruges ca. 4,6 milliarder kroner på et bedre vandmiljø.

  • Ca. 2,8 mia. kr. vil blive brugt på indsatser, heraf forventes 50-55 procent finansieret af EU’s landstriktsprogram og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet. .
  • Ca. 1,8 mia. kr. til spildevandsindsats primært fra vandtaksterne.

Planerne sendes i seks måneders høring inden jul, og endelige planer skal vedtages inden udgangen af 2015.

Læs mere vandplanerne (pdf)

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk