Område med orkideer skal fredes nu

Nu gennemfører Danmarks Naturfredningsforening (DN) sine fredningsplaner for et kuperet naturområde på 62 hektar ved Tømmerup Banke i Kalundborg, et område der længe har stået foreningens hjerte nært. Tømmerup Banke og den vigtige botaniske lokalitet, Klokkerhøj, skal fredes inden det er for sent, mener Danmarks Naturfredningsforening.

7. januar 2015

DN foreslår at frede Tømmerup Banke nu, fordi vigtig natur vil gå tabt, hvis naturpleje ikke igangsættes i løbet af få år. Desuden mener foreningen, at kun en fredning vil skabe mulighed for at pleje naturen på udvalgte og udpegede områder som Klokkerhøj, og det vil kunne vende tilbagegangen af biodiversitet, der er i hastig nedgang i området, oplyser Susanne Ladefoged, formand for DN Kalundborg:

- På Klokkerhøj var der i 1998 mere end 200 orkideer på det fine overdrev. I dag er der kun ganske få tilbage. Optællingen viser, at det er gået den forkerte vej med antallet. Årsagen er indlysende: Krattet breder sig, og der mangler afgræsning af overdrevet.

Fredningsområdet skal også sikres for, at naturområderne kan bindes sammen og skabe et større sammenhængende naturområde, så vilde dyr og planter kan sprede sig. Det vil styrke og sikre sunde og levedygtige bestande, som området, ifølge DN, har brug for.

DN er alene om fredningsforslaget

- Der er set på gamle fotos og kort, slået streger og regnet og divideret, og nu har vi sendt vores forslag til en fredning til Fredningsnævnet, oplyser Susanne Ladefoged, formand i DN Kalundborg, der gerne ville have rejst fredningen i samarbejde med Kalundborg kommune.

Kalundborg Kommune takkede dog nej tak i marts måned 2014 med henvisning til, at naturen allerede plejes i området, og en fredning derfor vil være overflødig. 

- Vi er helt uenige. En fredning er bestemt ikke overflødig, men nødvendig, og derfor har DN arbejdet videre med fredningsforslaget alene. Vi er utroligt glade for, at vi har mødt yderst positive tilkendegivelser fra flere lodsejeres side. Alle berørte parter får selvfølgelig mulighed for at blive hørt på to kommende offentlige møder, ligesom vi gerne tager en snak ansigt til ansigt, såfremt der skulle være en lodsejer, som ønsker dette, siger Susanne Ladefoged.

Naturen har brug for en plejeplan

Det er godt, at kommunen har igangsat naturpleje på dele af de beskyttede naturområder, som de har pligt til at pleje, men der er et stort behov for, at den vigtige natur også på de privatejede arealer bliver plejet, for her er store botaniske værdier ved at gå tabt, påpeger Susanne Ladefoged. Og der er behov for en helhedsforvaltning, så plejen af alle naturarealerne sammentænkes til en helhed, mener hun.

- Derfor rejser vi fredningsforslaget, for vi kan ikke sidde stiltiende og se til, at vigtige arter der igennem hundredvis af år har eksisteret i kommunen nu forsvinder, og at naturen sygner hen i krat og stride græsser. 

Det er endnu uvist, hvornår Fredningsnævnet indkalder til det første offentlige møde, men involverede og relevante parter indkaldes, ligesom mødedatoen offentliggøres i lokale medier. 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Tyndakset Gøgeurt
FREDNING. Her på Klokkerhøj ved Tømmerup Banke blev i 1998 optalt over 200 fine orkidéer, Tyndakset Gøgeurt. I dag er der kun få tilbage. En fredning med naturpleje kan reetablere den gunstige natur for de sjældne planter.