Store Åmose igen i spil til naturgenopretning

Danmarks Naturfredningsforening hilser regeringens forslag om en naturgenopretning af Store Åmose på Sjælland velkommen. Foreningen håber, at det denne gang vil lykkes beslutningstagerne at sikre en af Europas vigtigste moser. Regeringen vil afsætte 45 mio. kr. til formålet.

16. februar 2015

Mellem Holbæk og Sorø finder man Store Åmose, der er et af Europas allervigtigste områder, når det gælder fund fra stenalderen. Åmosen er samtidig udpeget til et af landets i alt 252 lokale naturbeskyttelsesområder, hvor Danmark har en særlig forpligtelse til at beskytte særlige naturtyper, truede arter og sjældne dyr og planter. I perioden 2015-2017 vil regeringen sammen med SF og Enhedslisten afsætte 45 millioner kroner til et større natur- og klimaprojekt i dele af Store Åmose, så natur, klima og kulturhistoriske værdier kan beskyttes bedre.

Den fineste mose

- Det er positivt, at regeringen vil sikre Store Åmose, der er et overset og vigtigt kerneområde for naturen på Sjælland. Vi har i forvejen et fredningsprojekt sammen med Naturstyrelsen i Åmosen netop fordi, mosen er enormt værdifuld, både når det gælder natur såvel som kultur. Et projekt, som der her foreslås, viser, at man nogle steder sagtens kan lave klimatiltag og samtidig få bedre natur ud af de samme penge. Endelig er Åmosen levested for de sidste sjællandske oddere og i samspil med de omgivende skove og godser en naturperle med stort genopretningspotentiale, siger Michael Leth Jess, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

I 2008 faldt et stort naturgenopretningsprojekt til 178 mio.kr. af mosen til jorden. Årsagen var modstand hos Dansk Folkeparti og blandt lodsejerne.

Mindre landbrug

I dag består Store Åmose-området af mange lavtliggende landbrugsområder, og det skal millionerne være med til at ændre. Ved at reducere landbruget og forhøje vandstanden vil projektet forbedre klimaet. Også det sjældne dyre- og planteliv vil få bedre vilkår. Samtidig vil det også være med til at beskytte de arkæologiske effekter.

Ifølge Naturstyrelsen kan forslaget om naturgenopretning komme til at berøre de områder, Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen har rejst fredningssag for.

- Det er vi tilfredse med. Vi deler regeringens mål om at sikre større sammenhængende naturområder og frede flere vigtige naturperler, og det lever Åmosen op til. Så lad os endelig komme i gang, siger Michael Leth Jess.

Læs hele fredningsforslaget for Store Åmose

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATUR. Store Åmose er Danmarks største lavmose og en af Europas vigtigste, når det gælder kulturskatte tilbage fra jægerstenalderen. Den delvist drænede og opdyrkede mose afgiver store mængder CO2 og ved nu at naturgenoprette, kan man spare CO2, bevare kulturværdierne og højne naturkvaliteten i mosen. 

Fakta om tiltag i klimapuljen

  • Der afsættes i alt 13 mio. kr. til statslig skovrejsning. Statslig skovrejsning medfinansieres typisk med 50 pct. af vandværker og kommuner, og samlet forventes tiltaget at kunne finansiere op mod 110 ha bynær skov.
  • Der afsættes 1 mio. kr. til en analyse af muligheden for at fremme brugen af bæredygtige danske træbyggematerialer og muligheden for herigennem at forbedre bygningers klimabelastning.
  • Der afsættes i alt 29,4 mio. kr. til klimatjek af husdyrbrug. Ordningen vil være gratis for landmanden og vil finansiere ca. 1.350 besøg hos landmændene.
  • Der afsættes i alt 29 mio. kr. til en tilskudsordning til forsuring af gylle i stalde mm. Der vil i udgangspunktet blive givet et tilskud på 40 pct. Ordningen forventes at give grundlag for ca. 110 nye forsuringsanlæg.
  • Der afsættes 1 mio. kr. til en kortlægning af potentiale og barrierer ved dyrkning og afsætning af energipil.
  • Der afsættes i alt 5 mio. kr. til en rådgivningsindsats om klimaskadelige f-gasser. Rådgivningen vil ske med henblik på at udbrede viden om nye køleanlæg og mulighederne for at skifte til mere klimavenlige gasser i eksisterende anlæg.
  • Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til en opdatering af beregningsværktøjet COOL-pack. Programmet anvendes ved dimensionering og tilbudsgivning på køleanlæg.
  • Der afsættes i alt 15 mio. kr. til tilskud til el-busser. Tilskuddet vil i alt bidrage med op til 25 nye elbusser.
  • Der afsættes i alt 3 mio. kr. til krav til det offentliges indkøb af køretøjer.
  • Der afsættes i alt 6 mio. kr. til en erhvervsrettet indsats for grøn transport og grøn mobilitet

Læs mere om aftalen på Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets hjemmeside

Kontakt

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan

31 19 32 41
mlj@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk