Store Vildmose overgår til naturen

Landbrug eller natur? Efter massivt pres er det nu lykkes at sikre store dele af Store Vildmose i Nordjylland til naturen. Mosen bliver nu opkøbt af Miljøministeriet for at forhindre salg til private i den gamle højmose. Danmarks Naturfredningsforening er særdeles glade for købet og ser det som et brag af et startskud til regeringens Naturplan Danmark.

20. april 2015

Miljøministeriet overtager de 875 ha i Store Vildmose, som Fødevareministeriet ellers stod til at sælge i mindre bidder til lokale landmænd. Dermed har Miljøministeriet indfriet et stort ønske fra blandt andre de to kommuner i området og ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening om at hjælpe naturen, i det mosen rummer et betydeligt potentiale for naturgenopretning.

Arealerne i Vildmosen bruges i dag primært til kartoffelavl og afgræsning.

En skat af de store

- Det er en skjult, men stor skat, der nu er sikret. Vi har kæmpet for vildmosen gennem længere tid fordi, mosen er et indlysende sted at begynde den opbygning af naturen, Danmark skal igennem de kommende år. At sikre Store Vildmose i statens eje er godt startskud på det nye grønne danmarkskort, der nu skal tegnes for at sikre naturen i Danmark indhold, plads og sammenhæng, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Det var Fødevareministeriet, der havde sat ”til salg” skiltet på den gamle højmose. Det salg, var Danmarks Naturfredningsforening imod, og ønskede i stedet at udvikle naturen i de såkaldte græsningsfennere.

Natur til glæde for alle

DN har i henvendelser til regeringen blandt andet slået på, at ville være spild af offentlige midler, hvis staten sælger arealer med så stort et naturpotentiale til private lodsejere. Et sådan salg indebærer nemlig, at der ved en genopretning af naturen skal udbetales kompensation til lodsejerne, mens det vil være erstatningsfrit, så længe arealerne er i offentligt eje. Desuden vil en genopretning bero på de private lodsejeres frivillighed.

DN har også peget på signalværdien af, at regeringen med den ene hånd har vedtaget en Naturplan Danmark med et etableringen af et nyt stort naturnetværk, mens man med den anden hånd sælger ud af det, der skal være perlerne i det nye naturnetværk.

- Det er særdeles positivt at se handling bag de politiske løfter. Vi har brug for hver eneste hektar natur, vi kan få fordi, Danmark i særklasse er ekstremt naturfattigt. Med opkøbet af Store Vildmose er første skridt taget til en naturgenopretning, der vil være med til at sikre den biologiske mangfoldighed, bidrage positivt til CO2-regnskabet og opkøbet kan i sidste ende øge naturturismen i Nordjylland, mener Bisschop-Larsen.

Grantræer eller højmose

Regningen for købet i Store Vildmose ender i Tranum Klitplantage, der ligeledes ligger i Nordjylland. Her sælges 80 ha af 4000 ha offentligt ejet klitplantage for at kunne betale for den nye natur i vildmosen. På de frasolgte 80 ha skal der graves hvidt sand, der er en begrænset ressource. Området er da også for år tilbage udlagt til at være af samfundsmæssig interesse. I stedet oprettes nye 120 ha erstatningsskov, mens granskoven efter endt grusgravning gendannes – ikke som nåleskov, men klithede med søer og vådområder.

- I den konkrete situation vurderer vi, at naturen begge steder ubetinget kommer ud som vinder. Og ved at have sikret de statsejede områder i Store Vildmose, som kernen i det kommende nationale naturnetværk, sendes også et vigtigt signal til kommuner og andre offentlige myndigheder om at besinde sig på at sælge ud af deres naturområder. Der bliver nemlig brug for dem, når naturen fremover skal mere plads og bedre kvalitet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.                                      

Læs brev til fødevareminister Dan Jørgensen (pdf)

Læs brev til miljøminister Kirsten Brosbøl (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATUR. Der var glæde i Store Vildmose i dag, hvor DN's præsident nøje studerede de områder, der nu kan naturgenoprettes i den tidligere så formidable højmose. Foto: Vagn Gjerløv

Danmarks største højmose: Store Vildmose

Store Vildmose var tidligere en meget stor højmose på op mod 7.000 ha. Mosen er i dag for en stor del drænet med kanaler og opdyrket. Området har national betydning, da der stadig er nogle af de største sammenhængende arealer med højmose i Danmark med mange sjældne dyr og planter.

Derfor er et område på 1853 hektar udpeget til EU-habitatområde og fredet. Naturstyrelsen ejer allerede arealer i moseområdet.

500 ha kan genoprettes
Fødevareministeriet arealer i Store Vildmose udgør ca. 875 ha og omfatter dermed kun en del af Store Vildmose.

Det vurderes, at ca. 500 ha (1000 fodboldbaner) mosearealer kan genoprettes som højmose. En genopretning af Store Vildmose skønnes potentielt at kunne reducere udledningen af drivhusgasser med op til 15.000 ton CO2-ækv. i 2020, formindske udvaskningen af kvælstof primært til Limfjorden med op til 37 ton kvælstof per år, samt sikre klimatilpasning i et område, der generelt får store nedbørsmængder. Derudover vil genopretningen give rekreative muligheder.

Kilde: Miljøministeriet

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk