God grøn aftale om milliarder til grøn omstilling

Danmarks Naturfredningsforening er tilfredse med fordelingen af midlerne i landdistriktspuljen, men anker dog over den lave prioritering af indsatsen i skovene.

21. april 2015

Regeringen, SF og Enhedslisten har netop indgået en aftale om landdistriktsmidlerne fra EU i perioden 2016 til 2018. Aftalen betyder markant flere penge til økologisk landbrug i Danmark og naturpleje. Der sættes ind overfor forureningen med ammoniak. Desværre blev der ikke ekstra midler til skovene.

- Det er godt, at aftalen tager fat i det betydelige problem, der er med ammoniak. Forureningen belaster folkesundheden og kvæler biodiversiteten. Derfor er det påtrængende at få reduceret udledningen, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I aftalen afsættes i alt 726 mio. kr. til investering i stalde og staldteknologi og her er prioriteten altså en reduktion af landbrugets udledning af ammoniak.

Mere økologi

Aftalen sikrer desuden, at der hvert år afsættes 285 mio. kr. til økologi.

- Vi ser gerne langt flere økologiske marker. Og det er der heldigvis basis for, idet efterspørgslen på økologiske varer overstiger den nuværende produktion. Vi håber, at landbruget slår til og lægger om. Det vil nemlig lette presset på vores natur og miljø at øge de økologiske areal, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Bedre naturpleje

Foreningen vurderer, at der afsættes tilstrækkelige midler til at pleje den lysåbne natur.

- Tilskudsordningerne er blevet forbedret og sammen med midlerne fra landdistriktspuljen forventer vi, at det vil betyde en langt mere målrettet og bedre pleje af vores enge og overdrev, siger Bisschop-Larsen.

Samtidig afsættes over 700 mio. kr. til vådområde projekter. Rigtigt anvendt, f.eks. til at genslynge vore udrettede vandløb frem for at lave søer, kan det give væsentlige naturgevinster ud over også at mindske udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

For lidt skov

Intet af dette hjælper dog den nødlidende skovnatur. Alligevel er kontoen beskåret. Aftalen indebærer således 50 mio. kr. om året til skov fra 2016, hvilket er ca. 40 mio. kr. mindre end i dag.

- Det er for lidt. Skovnaturen er afgørende for at få vendt tilbagegangen i biodiversiteten, og indsatserne i skovene skal op i en helt anden kadence, end tilfældet er i dag. Vi forventer nu, at regeringen kommer med et betydeligt udspil i forbindelse med det kommende skovprogram. Vores anbefaling er, at 20 procent af de offentlige såvel som de private skove går over til biodiversitetsskov, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

I dag vurderes det, at biodiversiteten råder i omkring seks procent af samtlige skove. Flertallet af de danske truede arter er skovlevende pattedyr, insekter, svampe, laver, mosser og planter.

Læs mere: Skovene er for ensformige

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Skov
NATUR.Skovene rummer et mylder af liv. Mange af arterne er dog truede. Derfor skal langt mere skov have lov at være naturskov fremfor blot produktionsskov.