Nyheder januar 2014

EU støtte endnu en grund til randzoner

31. januar 2014
Kampen mod randzonerne bør ophøre, mener Danmarks Naturfredningsforening. Landbruget kan nemlig nu bruge randzonerne som en del af indsatsen for at få EU støtte.

DN: Ny miljøminister skal udmønte den afgående ministers planer

30. januar 2014
Natur og miljøindsatsen i Danmark er først nu ved for alvor at blive udfoldet. Med et kommende skifte på miljøministerposten opfordrer Danmarks Naturfredningsforening regeringen til at fastholde kursen og levere konkrete og målbare indsatser, der for alvor kan vende den negative udvikling i naturen.

Mere skov - men langt fra målet

29. januar 2014
Privat skovrejsning er en succes, mener miljøministeren, selvom evaluering viser, at der langt fra er plantet træer nok til at nå målet om fordobling af det danske skovareal. DN savner, at ny skov rejses der, hvor det mest effektivt giver bedre natur og rent drikkevand.

Miljøforkæmpere vinder en sejr for Limfjorden

29. januar 2014
Danmarks Naturfredningsforening i Skive-Salling har vundet en vigtig sag for Limfjorden. Udledningen af tonsvis af koncentreret saltvand og giftige tungmetaller til fjorden er nu sat i bero og Natur- og Miljøklagenævnet vil have dokumenteret, at udledningen ikke skader, før det kan fortsætte.

Beskyttede diger skal beskyttes bedre

28. januar 2014
Forhøjninger af sten eller jord har siden vikingetiden markeret grænser i det danske landskab, men de har også stor betydning for den vilde fauna. Siden digernes beskyttelse i 2004 blev flyttet til museumsloven, har vegetation og dyreliv levet en retsløs tilværelse.

Miljøkrav giver ikke landmænd lov til at lade dyrene lide

24. januar 2014
Landbruget skal selvfølgelig overholde krav til både miljø og dyrevelfærd. Det holder ikke, at landbruget bruger miljøkrav som undskyldning for at give deres svin et foder, som de ved skader svinenes maver. Den aktuelle debat om mavesår hos svin viser, at der er brug for en ny måde at udvikle landbruget på – vejen frem er ikke bare at producere flere svin, mener Danmarks Naturfredningsforening

Stem sprøjtegiften ud med indkøbskurven

22. januar 2014
Syv af ti stykker konventionelt dyrket frugt på det danske marked indeholdt rester af sprøjtegift i 2012. Og det gjorde hver tredje konventionelt dyrkede grøntsag også. Det viser Fødevarestyrelsens årlige stikprøvekontrol for 2012.

Pris til landmænd på Fyn for naturpleje

22. januar 2014
Danmarks Naturfredningsforening Samråd Fyn tildeler hvert år en pris for fremragende naturpleje. Prisen gives til en person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for at bevare planter og natur. I år gik prisen til to hold landmænd, der hver i sær gør en bemærkelsesværdig indsats for naturplejen på Fyn.

Dansk turisme hviler på god natur

20. januar 2014
Færre turister kommer til Danmark, men omkring 70 procent af dem, der kommer, angiver naturen som et hovedmotiv for at holde ferie i Danmark, står der i regeringens Vækstplan for turisme, som blev præsenteret i dag. Derfor er der brug for at styrke naturen ved kysterne, siger Danmarks Naturfredningsforening.

EU "dybt bekymret" over dansk finanslovaftale

16. januar 2014
Miljøtiltag sker for at give samfundet en række goder og det er et princip, at forureneren betaler for oprydningen, for at give forureneren incitament til at mindske sin forurening. Men i den nye Finanslov skal miljøtiltag kun indføres, hvis for de gavner forureneren økonomisk. Det bekymrer EU fordi, det givet kolliderer med forpligtelsen til at beskytte naturen.

Naturen kan også arve

15. januar 2014
DR´s drama-serie Arvingerne har sat gang i debatten om arvestrid, om efterladte, som skændes om arven og om staten, som får det hele, hvis man ingen efterladte har. Men naturen kan også arve. Mange danskere skriver DN ind i deres testamente og er på den måde med til at sørge for, at unik natur, bliver sikret for fremtiden.

Sand skal beskytte Nordsjællands kyst mod storme

15. januar 2014
Det gik hårdt ud over nordkysten, da stormen Bodil i starten af december ramte Danmark.Nu haster det med at finde en mere effektiv måde at beskytte kysten på, mener Danmarks Naturfredningsforening, som den 22. januar kl 13-17 holder konference om kystsikring på Kulturværftet i Helsingør.

§3 kortlægning: Smånaturen kan nu beskyttes bedre

14. januar 2014
Danmarks mange små naturområder er nu ved at blive udpeget og det giver en unik mulighed for at beskytte moser, enge, overdrev og heder fra for eksempel at blive opdyrket. Resultaterne fra de første tre kommuner ligger klar.

EU lukker sag om muslingeskrab efter forbedringer

14. januar 2014
Danmarks Naturfredningsforening kaldte for godt et halvt år siden en ny politik for muslingefiskeri for et positivt skridt i den rigtige retning. Det samme mener EU Kommissionen, der nu officielt lukker en sag om traktatkrænkelse, som har verseret gennem flere år på grund af skrab af muslinger i beskyttede Natura 2000 områder i blandt andet Limfjorden

Rapport: Stenrev løser ikke problemer med kvælstof

13. januar 2014
En ny rapport slår fast, at etablering af stenrev ikke er noget mirakelmiddel mod problemerne med kvælstofforurening og iltsvind. Kun meget få steder er betingelserne for rev nemlig til stede. Først om flere år ved vi, om de overhovedet har den forventede effekt.

DN bifalder ren luft indsats fra EU

8. januar 2014
Et nyt udspil fra EU-Kommissionen indebærer, at Danmark skal reducere sit udslip af ammoniak betydeligt. Det vil gavne natur og miljø, og Danmarks Naturfredningsforening bakker derfor op om målene.

Danmark mister ynglefugle

5. januar 2014
En ny analyse fra blandt andet Dansk Ornitologisk Forening viser, at Danmark mister ynglende fuglearter. Dermed er nu også fuglene med i det dystre billede af en trængt natur med stadigt mindre biologisk mangfoldighed

Naturfond kan redde truede arter

2. januar 2014
Den Danske Naturfond, der skal opkøbe og pleje nye naturområder, kan bringe Danmark et stort skridt nærmere de mål for biodiversitet, som vi er internationalt forpligtet til at nå. Fondens områder kan nemlig sikre flere gode levesteder for truede dyre-og plantearter, og det er der brug for, hvis Danmark skal gøre sig nogen forhåbning om at nå bare halvdelen af de 20 mål for biodiversitet inden 2020. Det viser WWF og Danmarks Naturfredningsforenings tre-års status for de internationale-mål for biodiversitet.

Video: Præsidentens nytårstale

1. januar 2014
Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, ønsker godt nytår og ser frem til et 2014, som bliver både travlt, udfordrende og spændende.

Tilmeld nyhedsbrev

Få DN's ugentlige nyhedsbrev med nyheder om natur og miljø.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?