Miljøindsats virker: Livet i havet er blevet rigere

Takket være de danske vandplaner er havmiljøet i bedring. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Danmarks Naturfredningsforening hilser den gode nyhed velkommen og opfordrer politikerne til at fastholde indsatserne for et bedre vandmiljø. 

10. juni 2015

Efter 30 års indsatser for et bedre vandmiljø bærer de danske vandmiljøplaner nu frugt. Planerne har således ført til et rigere liv i de indre danske farvande fordi, der er sket et markant fald i mængden af næringsstoffer. Men kystområderne er fortsat sårbare, og klimaændringerne modvirker på flere måder indsatsen for en forbedret miljøkvalitet. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet.

- Det har været et langt sejt træk at få gennemført vandmiljøplanerne og der er stadig voldsom modstand over, at vi skal gøre endnu mere i Danmark, før vi er i mål. Tvært imod ønsker flere politikere at slække på indsatserne ved at give landbruget lov til at gøde mere. Jeg håber, at de nu besinder sig og anerkender, at vi skal værne om den betydelige investering, det danske samfund har gjort via vandplanerne og at det er nødvendigt at fortsætte med indsatserne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Mere gødning vil spolere udviklingen

De mange års indsats er nemlig sat i spil. Således har blandt andre Venstre bebudet, at de ved et eventuelt regeringsskifte vil skrotte de nuværende vandmiljøplaner, der netop nu er i høring og i øvrigt give landbruget lov at gøde mere. Det strider mod forskernes anbefalinger:

”Hvis vi slækker på kravene, skal der ikke så meget til, før flere næringsstoffer ødelægger den positive udvikling. Kystområderne er fortsat meget sårbare, og nye stigninger i næringsstoftilførslerne, fx via anvendelse af større mængder af kvælstof og fosfor i landbruget, fører hurtigt til forringelser i miljøkvaliteten, siger professor Bo Riemann i en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af den nye undersøgelse.

Klimaændringer spænder ben

Forskeren advarer om en ny fare:
”Vi kan se, at klimaændringerne modvirker indsatsen for at forbedre miljøkvaliteten på flere måder. Et varmere klima og mindre vind om sommeren giver en øget lagdeling af vandmasserne. Der har betydet, at iltindholdet i vandet ikke er blevet bedre trods reduktionerne i næringsstoftilførslerne. Tværtimod er hyppigheden af iltsvind stigende”, skriver Bo Riemann.

 

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


De voldsomt udskældte randzoner er en del af den danske indsats for et bedre vandmiljø. Alle EU lande står overfor det samme krav - nemlig at alt vand skal være i god økologisk tilstand. Landene må selvom, hvordan de når målet og der er forskel på, hvor stor en indsats der skal til i de enkelte lande. 

Fakta

Læs hele rapporten her: Recovery of Danish Coastal Ecosystems After Reductions in Nutrient Loading: A Holistic Ecosystem Approach

Mængden af fosfor og kvælstof er faldet markant og forskerne konkluderer med deres undersøgelse, at det er muligt effektivt at kontrollere næringsstofkoncentrationerne i vandmiljøet ved at regulere på de danske kilder. Ålegræs er en vigtig indikator for miljøkvaliteten i kystområderne, da planterne er meget afhængige af lysforholdene. For mange næringsstoffer giver uklart vand, der skygger for planterne. De sidste fem år er ålegræsset begyndt at vende tilbage.

Vandplaner

Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. De danske vandplaner er det danske instrument til at nå målet i EU's vandrammedirektiv.

I forbindelse med den næste generation af vandplaner fra 2015-21 er der planlagt en række indsatser, som berører landbruget. Det drejer sig om frivillig udtagning af landbrugsjord til vådområder, udtagning af lavbundsjord og restaurering af vandløb. Landbruget kompenseres for de forskellige tiltag.

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk